عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کمبود کمی و کیفی منابع آب از مهمترین چالش‌های پیش‌رو در بخش‌ کشاورزی می‌باشد. بر همین اساس، استقرار نظام‌های تولید گیاهان شورزیست از جمله ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) با بکارگیری بهینه منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی ویژگی‌های زراعی، ریخت‌شناسی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه ارزن پادزهری در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و ارزیابی امکان استقرار این گیاه در بخشی از کویر مرکزی ایران طی سه آزمایش جداگانه اجرا شد. در آزمایش اول ...

با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به گندم و همچنین رسیدن به تولید پایدار ضروری است برای تولید بیشتر گندم در واحد سطح مطالعاتی صورت گیرد. همچنین افزایش روزافزون استفاده از ماشین آلات سنگین و اجرای شخم در یک عمق ثابت برای سال‌های متمادی و در نتیجه فشرده شدن خاک زیرسطحی، به یکی از مسائل و مشکلات مهم پیش روی کشاورزی مدرن تبدیل شده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فشردگی خاک زیر سطحی بر جنبه های مورفولوژیکی، زراعی و فیزیولوژیکی گندم است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مزرعه نمونه ا ...

به منظور بررسی مقاومت به خشکی 19 ژنوتیپ مختلف گندم نان، تحقیق حاضر در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه فیزیولوژی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اجرا شد. ارزیابی صفات زراعی و مورفولوژی و مقاومت به خشکی بر اساس طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط دیم و آبی انجام شد و تنوع ژنتیکی در صفات زراعی، فیزیولوژی، مورفولوژی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین دو شرایط دیم و آبی تفاوت معنی ...