عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10813

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنشهای دمایی شامل یخ زدگی سرمازدگی، تنش دمای پایین وتنش گرما روی هم رفته از مهمترین تنشهای محدود کننده تولید گیاهان زراعی به شمار می‌آیند. هدف از این مطالعه کمی‌سازی احتمال وقوع تنشهای مختلف دمایی در مراحل مختلف رشد گندم، پنبه وسویا تحت شرایط محیطی گرگان بود. بدین منظور ابتدا با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی درجه روز رشد مورد نیاز هرگیاه برای طی کردن مراحل اصلی نمو محاسبه شدند. سپس با استفاده از آمار هواشناسی 40 ساله گرگان ویک برنامه کامپیوتری که به همین منظور تهیه شده بو ...
نمایه ها:
زراعت | 
گندم | 
پنبه | 
سویا | 

بمنظور صرفه جوئی در آب و زودرسی نمودن زراعت پنبه که موجب تسهیل در برداشت ماشین پنبه نیز خواهد بود زمان مناسب شروع و قطع آبیاری در زراعت پنبه در یک طرح کرتهای دوبار خرد شده در 4 تکرار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .رفتار اصلی شامل دو رقم پنبه (ورامین و کوکر 312) و رفتار فرعی درجه یک شامل سه تاریخ شروع آبیاری 15،30،45 روز بعد از شکراب ) و رفتار فرعی درجه دو شامل 3 تاریخ قطع آب 16 مرداد و 5 و 25 شهریور)میباشد. ...

با توجه به گسترش سطح تحقیقات در زمینه های مختلف, ضروری است تا میزان کارآیی استفاده از نتایج آنها مشخص گردد. تحقیقات انجام شده در زمینه زراعت و اصلاح نباتات نیز از این امر مستثنی نیستند. همه ساله طرحهای تحقیقاتی متفاوتی در این زمینه انجام می شود و هر دو سال یکبار نتایج قسمت عمده ای از آنها در کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ارائه می گردد به هر حال انجام پژوهشی که بتواند مشخص سازد که آیا بودجه بالایی که صرف این طرحهای تحقیقاتی می شود با استفاده از نتایج آنها جبران می شود یا خی ...

در سال زراعی 1373-1374 که اولین سال ورود به سیستم تناوب بوده در هر کدام از ایستگاهها و هر یک از فازهای B, A به ترتیب زراعت گندم در پائیز و در بهار نیز محصولات تناوبی شامل هفت تیمار به مورد اجراء درآمد و آمار میزان محصول و دیگر فاکتورهای لازم ثبت گردید بدیهی است که تجزیه آماری و نتیجه‌گیری مربوطه براساس عملکرد گندم سال دوم بعد از محصولات تناوبی در سال جاری انجام خواهد گرفت . ...
نمایه ها:

کشت نباتات پوششی زمستانه در صورت رشد و تولید بیوماس کافی در پاییز و زمستان در جلوگیری از آبشویی ازت (نیترات)، تثبیت بیولوژیکی ازت ، کاهش علفهای هرز برای زراعت بعدی با انتخاب تاریخ کاشت مناسب در پاییز و انتخاب نوع شخم معمولی یا حفاظتی ماشک گل خوشه‌ای، چاودار، شبدر ایرانی، شبدر قرمز (در سال دوم)، نسب به شاهد (نکاشت)با جذب ازت و جلوگیری از آبشویی ازت و تولید علوفه قابل توجه تا زمان کاشت ذرت در هر سه تا ترنج کاشت ، بیشترین کاهش علفهای هرز مزرعه ذرت مربوط به چاودار در شخم معمولی ب ...

استفاده از تکنیک چند کشتی به صورت همزمان ، به نحوی که در بلوکهای جداگانه گیاهان مختلفی در تاریخ معینی کاشته شوند. در این روش از یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و چهار بلوک استفاده می شود . گیاهان به صورت مجزا کشت خواهند شد ( ذرت، لوبیا، بادام زمینی، سویا) و در تیمار دیگر چند گیاه در دو ردیف مجاور هم کشت می شود آنگاه بلوک فعلی با بلوکهای پیش ذکر شده با هم مقایسه می شوند. بدین ترتیب برای کشاورزان در ماههای بیشتری از سال زمینه اشتغال فراهم می آید و در آمد خانوار و ...

دو گیاه گندم و نخود از مهمترین گیاهان زراعی در دیمزارهای ایران محسوب می‌شوند. در زراعت نخود دیم وجود علف‌های هرز مهمترین عامل کاهش عملکرد محسوب می‌شود. در منابع مختلفی کنترل علف‌های هرز به عنوان یکی از مزایای کشت مخلوط عنوان شده است. کشت مخلوط همچنین به عنوان روشی که می تواند استفاده از منابع در دسترس را بهبود دهد و موجب افزایش عملکرد و پایداری آن در مقایسه با کشت خالص گردد، شناخته شده است. به منظور ارزیابی کشت مخلوط گندم و نخود در شرایط دیم و مدیریت کود نیتروژن و کنترل علف ه ...

استفاده از مالچ سیاه پلاستیکی در زراعت لوبیا چشم بلبلی مصرف آب را تقلیل و عملکرد را افزایش داد و باعث کنترل علفهای هرز گردید. ...
نمایه ها:
مالچ | 

بمنظور بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت کلزا، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شهرستان شیروان در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کودهای آلی، شیمیایی و آبیاری بودند. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و کم آبیاری و تیمارهای کودی شامل کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست، کود گاوی کاملاً پوسیده و کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر ( بر مبنای 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 130 کیلوگرم در هکتار فسفر) بودند. آزمایش بصورت کرت‌های خرد‌شده و در قالب طر ...