عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان از مراحل بسیار اولیه پیدایش خودگفتار را به عنوان وسایل اصلی ارتباط، مورد استفاده قرار داده است . صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن مستلزم عملکردهای مختلف بدن است و اهداف متفاوتی را تحقق می‌بخشد. مناطقی که درآنها نوشتن ناشناخته مانده است و اخبار و اطلاعات ، منحصرا به وسیله گفتار، انتقال می‌یابد، درستی انتقال خیلی بهتر از جوامع متمدن صورت می‌گیرد، در واقع افراد این گونه جوامع، لازم می‌دانند گفتار را با دقت کامل مورد استفاده قرار دهند، درحالی که ما احساس می‌کنیم در مورد ...

در فصل 1 فراگیری زبان، مراحل رشد گفتار کودک و کشف و کاربرد قواعد دستوری بحث شده و اطلاعات متنوعی بویژه در قسمت مراحل رشد زبانی بتفصیل آمده است . در این قسمت ضمن معرفی فرضیات محققان عربی، نمونه‌هایی از گفتار کودکان فارسی زبان آورده شده است . سپس چگونگی کشف و کاربرد قواعد دستوری به توسط کودک در قالب ساختن جمله‌های سئوالی و منفی تشریح شده و سرانجام به جمله‌های پیچیده‌تر در گفتار کودک اشاره گردیده است . در فصل 2، فعل مرکب معرفی شده و تعریف و منشاء آن آورده شده است . سپس برای آن ک ...

چکیده ندارد.

آذربایجان بعنوان بخشی از کشور پهناور ایران جهت تحقق آرمانهای ملی و اسلامی همچون دیگر نقاط کشور نیاز به توجه خصوصا" از لحاظ آموزشی دارد. مشکلات آموزشی این منطقه از ابعاد گوناگونی خصوصا" به لحاظ فاصله زبان اصلی منطقه با زبان رسمی و آموزشی کشور قابل‌بررسی است . دانش آموزان ترکی آذری زبان در اولین برخورد با مدرسه به لحاظ تفاوت زبانی با زبان مدرسه با مشکلات شناختی و عاطفی مواجه می‌شوند که بصورت افت تحصیلی و مردودی نمود پیدا میکند. جهت حل این مشکل راه‌حلهای متفاوتی وجود دارد که بنظ ...

Most investigatiors will agree that both the speaker's linguistic competence, i.e. the appropriateness rules related to language use are acquired mainly through social interactions and because these interactions differ from one social group to another, child language will vary according to group membership (Wells, 1979) . The debate about the variation in language use and language proficiency that differentiate between social classes have tended to centre on two explanations ...

Learning names for entities requires that the learner establish and remember the associations between the names and their referents such that when the entity is encountered , it elicits the name and when the name is encountered , it elicits a representation of the entity (steinberg , 1982).Two experiments investigated whether modality or modes of presentation , i.e. , auditory vs.visual , would of affect learners memory performance in such associative learning tasks of name o ...
نمایه ها:
حافظه | 
جهت | 

معنادار بودن تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری حتی در سطح 1 درصد = a معنادار است . که نشان دهنده اینست که بین جامعه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا از لحاظ کارکرد در تست هوش دال - 48 تفاوت واقعی وجود دارد و جهت این تفاوت به سود افراد شنوا است . با توجه به اینکه محتوای تست مذکور صرفا" دلالت بر هوش غیرکلامی و انتزاعی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که هوش غیرکلامی دانش‌آموزان شنوا بیش از دانش‌آموزان ناشنوا است . البته یافته‌های این پژوهش را نمی‌توان به سایر گروههای سنی و افراد سایر استانها تس ...

شناسایی گوینده توسط کامپیوتر شامل دو مقوله است : تشخیص هویت و تصدیق هویت . تشخیص هویت گوینده توسط کامپیوتر براساس پردازش سیگنال صحبت گوینده صورت می‌گیرد . این تحقیق در زمینه تشخیص هویت جوینده صورت گرفته است . چند گوینده در چندین روزجملاتی (عباراتی) را تکرار کرده‌اند و مشخصات گوینده از سیگنال صحبت استخراج می‌شود و برای هر گوینده کلاس مرجع تشکیل میشود . وقتی گوینده مجهولی صحبت می‌کند، الگوریتم پس از استخراج ویژگیهای لازم از صحبت وی و مقایسه با کلاسهای مرجع، هویت وی را به یکی‌از ...