عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله جهت آشنا کردن افراد بافرهنگ ، در استفاده از زبان فارسی و ایجاد نظم، در فرامین فرهنگستان فراهم شده است . از نواقص کار، اظهار لحیه این و آن و تضاد را ارائه راه‌حلهای مناسب است . سخنرانی "هرمز میلانیان" در خرداد سال 1352 بیان می‌کند که توافقی میان غلطگیران و اصلاحگران وجود ندارد و مشکل وجود جمعیت کثیر اهل ادب با آرای تشتشت است . شورای عالی ویرایش در آزمونی به نام "راهنمای آزمون" تجربه ناموفقی در زمینه اصلاح لغات بعمل آورد، زیرا قواعدی که بعنوان مطالب صحیح نام ...

پژوهش حاضر به بررسی گفتمان پیام‌کوتاه زنان و مردان فارسی زبان می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تفاوت‌های موجود میان پیام‌کوتاه زنان و مردان از منظر زبانشناسی است. به این منظور، نگارنده با جمع‌آوری پیام‌های کوتاه افراد مختلف، به مقایسه پیام‌های کوتاه زنان به زنان، مردان به مردان، زنان به مردان و مردان به زنان پرداخته است تا به کمک نتایج آماری حاصل از آن، تأثیر عامل فرازبانی جنسیت را بر این پیکره بررسی کند. بر این اساس، سه فرضیه مطرح شده است: 1- عوامل کاربرد شناسی زبان همچو ...