عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

براساس قریب ده ماخذخوانده وشناخته شده زبان فارسی میانه واژه ،نامه فارسی میانه - فارسی نو تهیه میشود وارزش کاردراین است که متن ترجمه شده نیز چاپ خواهدشد وبر این اساس امکان مراجعه به این متون و تحقیق درباره صحت و سقم معنای واژه هاودریافت درست ازواژه ها خواهدبود وچنین واژه نامه ای برای دردست تهیه شدن است . ...

هدف این رساله بررسی نامواژه‌ها در فارسی میانه کتاب مینوی خرد میباشد در تهی این پایان نامه ابتدا برای هر یک از نام واژه‌های موجود در کتاب مینوی خرد فیش تهیه شد. از مجموع حدود 4500 فیش تهیه شده فهرستی نوشته شد که دارای 1271 واژه اسم و صفت میباشد. آنگاه واژه‌ها براساس پیشوندهایشان دسته‌بندی و واژه‌های ساخته شده با هر پیشوند شرح داده شدند.بهمین ترتیب واژه‌های پسونددار نیز مشخص نموده، تعداد واژه‌های ساخته شده با هر پسوند فهرست شده و توضیح داده شدند. واژه‌های مرکب نیز بر اساس ساخت ...

تهیه فرهنگ برای متن پهلوی (فارسی میانه) هوم یشت ، مشتمل بر یسنهای 9 و 10 و 11 است در این پژوهش بر مبنای ترجمه متن اوستایی آن به زبان پهلوی (فارسی میانه) که زند نام دارد فرهنگ معادل واژه‌های پهلوی و اوستا تهیه خواهد شد. ...
 
هدف تهیه فرهنگ کامل فارسی میانه - فارسی نو بر پایه متنهای موجود فارسی میانه است که برای آن چهار مرحله پیش‌بینی شده است : مرحله اول آن ، که طرح مورد بحث را شامل می‌شود تهیه واژه‌نامه‌ای مبتنی بر ده متن بنیادی فارسی میانه است . ...

متون بجای مانده از فارسی میانه که در ناحیه ترفان چین توسط محققین به دست آمد . این متون به زبان ترفانی که از زبانهای رایج دوران باستان و متعلق به دوره میانه از تحول زبان فارسی است، می باشد . ترفانی زبانی است که پیامبر ایرانیان ‏‎‎‏‏‎"مانی" بدان سخن می گفت و اندیشه های خود را به آن زبان می نوشت . با ترجمه این متون نکات مبهم تاریخ مناسبات اجتماعی، عقاید دینی و غیره روشن می شو‎‏د و ثانیا از دیدگاه زبان شناسی، واژه نامه، ریشه شناسی و سیر تحول واژگان از زبان های کهن ایران چون فار ...

این تحقیق نظام آوایی فارسی میانه و فارسی معاصر را مورد مطالعه و مقایسه قرار داده و نشان می دهد که از نظر فهرست واجی و نظام واج آرایی چه دگرگونی هایی با گذشت زمان در فارسی میانه رخ داده است. همچنین چه فرآیندهای واجی از فارسی میانه به فارسی معاصر فعال بوده اند و منجر به تلفظ امروزی کلمات شده اند. با مقایسه نظام آوایی این دو دوره متوجه می شویم که زبان فارسی رو به سوی سادگی دارد، بخصوص می بینیم که نظام واکه ای زبان فارسی میانه به شدت دگرگون شده و خوشه های همخوانی آغازی فارسی میان ...

) تاریخ نهادها و تشکیلات دین مانویان - این طرح سیر گسترش آیین مانی را بر اساس متنهای کشف شده در تورفان (چین) به زبان سغدی بررسی می‌کند. 2) زبانهای ایرانی میانه در این طرح یکی از مقالات بسیار مهم در زمینه زبانهای ایرانی میانه تالیف ایران‌شناس برجسته آلمانی و.ب . هنیگ ترجمه و یادداشت‌های مترجم بصورت تعلیقات به آن اضافه می‌گردد. زبانهای مورد بررسی در این طرح عبارتند از: -1 پهلوی -2 پارتی -3 فارسی میانه مانوی -4 خدازری -5 ختنی. ...