عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 139

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی بخشی از دانش نحوی زبان دوم می پردازد که در دانش زبانی افراد تجلی می یابد اما به طور مستقیم آموخته نشده اند.فرضیه ی پژوهش این بود که اگر بتوان نشان داد زبان آموزان بخشی خاص از نحو زبان دوم خود را می دانند اما منشا این دانش نه آموزش مستقیم است، نه داده های اولیه زبانی و نه نحو زبان اول آنها، می توان ادعا کرد که منشا این دانش در ذهن/مغز زبان آموزان است. با نشان دادن اینکه در فراگیری زبان دوم حوزه های وجود دارند که منشا آنها در عضو زبانی افراد (Language Organ) ...

این فرهنگ شامل توضیح کلیه اصطلاحات زبان‌شناسی، آموزش زبان، و دستور زبان، به اضافه زبانهای رایج در جهان و اطلاعات زبانی کشورها می‌باشد. ...

جامعه، گروه موسیقی و پردوامی است مرکب از تعداد کثیری زن و مرد و کودک که جزء اشتراک فراوانی دارند و برای بقاء و استمرار خود همکاری می‌کنند و سازمانهای متعددی به وجود می‌آورند مهمترین وجه اشتراک افراد یک جامعه زبان آن جامعه است . "زبان ایرانی" بر زبان واحد و بر ریشه اصلی و اساس تمام لهجات مختلفی اطلاق می‌شود که در ایران از آغاز مهاجرت آریاییان تاکنون معمول بوده است ، این زبان شعبه‌ای است از زبان "هند و ایرانی" که آن نیز به خود یکی از زبانهای "هند و اروپایی" است . این ...

این رساله تحت عنوان «برنامه‌ریزی زبان و هوشیاری زبانی: با نگاهی به ایران» به بررسی نظری حوزه برنامه‌ریزی زبان که یکی از شاخه‌های جامعه‌شناسی زبان محسوب می‌شود می‌پردازد و می‌کوشد که شمای نظام‌مندی از این حوزه به‌دست دهد. این پژوهش می‌کوشد که به تبیین نظری مفهوم هوشیاری زبانی پرداخته و نقش آن را در برنامه‌ریزی زبان روشن کند. در این زمینه به مرور آثار صاحبنظران ایرانی در مورد زبان فارسی می‌پردازد و به سنجش نگرش ایرانیان در چهار گروه دانش‌آموز، دانشجو، دانشگاهی و فرهنگستانی پردا ...

موضوع پژوهش حاضر "بررسی زبان‌شناختی اصطلاحات فارسی" است . در میان نحوییون عمدتا فرض بر این است که رفتار اصطلاحات خصوصا اصطلاحات گروهی (یعنی اصطلاحاتی که با درکنار هم گذاشتن معنی تک‌تک اجزای آن به هیچ وجه نمی‌توان به معنی کل اصطلاح پی برد) داده‌های مهمی برای نظریهء نحوی فراهم می‌نماید. سالیان سال است که اصطلاحات در مباحثات نحوی گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند و سوالات گوناگونی را برمی‌انگیزند. در تحقیق حاضر ابعاد گوناگون اصطلاح بودن و ارتباط آنها با نظریهء نحوی مورد بررسی ق ...

1 - شمارش و گروه‌بندی واژگان در واژه‌نامه‌های دهخدا و معین،به تفکیک نوع واژه‌ها (عام ،خاص ) ردیف حروفی و اصل ریشه‌شناختی 2 - حروف‌شماری نمونه‌های متون فارسی و گروه‌بندی فراوانی حروف برحسب ویژگیهای آوایی. ...

چکیده ندارد.

"تناسب و انسجام میان آیات وهم نشینی آنها در کنار هم وتدوین آنها از مباحث مهم نزد قرآن پژوهان مسلمان وغیر مسلمان بوده است،در این میان دو دیدگاه مطرح بوده است که یکی به عدم تناسب وپیوستگی میان آیات اعتقاد داشت و دیگری بر آن بود که تناسب وپیوستگی میان آیات اعجاز آن به شمار می رود.این پژوهش ضمن طرح دو دیدگاه بر پایه یافته های نگارنده از مبانی معناشناسی و زبان شناسی, می‌کوشد تا از حیث ساخت زبانی و معنایی اثبات نماید آیات آغازین سوره ها با محتوای کلی آنها از هم نشینی و انسجام معناد ...

هدف این مطالعه تطبیق و مقابله ارجاع به عنوان یکی از عوامل انسجام متن در زبان انگلیسی و فارسی و تشخیص میزانی که زیر مقوله مختلف ارجاع در انسجام متن در هر زبان موثر است می باشد. در تجزیه و تحلیل متون توصیفی توزیع زیر مقوله های ارجاع از نظر آماری محاسبه و مقایسه شده اند. در این بررسی پنجاه صفحه از داستان های کوتاه مختلف در دو زبان انگلیسی و فارسی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. اهدف اصلی مطالعه به قرار زیر است: توزیع نمودهای زبانی عامل انسجام در دو زبان یعنی اینکه ابتدا بس آ ...