عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کودکان بر خلاف بزرگسالان توانایی ذاتی در یادگیری زبان دوم با کمترین تلاش و سهولت آسان دارند. اعتقاد به سنین آغازین به عنون فاکتوری مهم در یادگیری زبان دوم به طور گسترده ای مرسوم است. هدف اولیه این تحقیق ، مطالعه و بررسی دیدگاه های والدین در مورد سن آغاز یادگیری زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران است. شمار 100 والدین ایرانی که دانش آمورانی در دوره ابتدایی داشتند به طور تصادفی از استان مازندران انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه های آماری ، پرسشنامه Z.M.Tavil مورد اس ...

این مطالعه گامی بود در جهت بررسی چگونگی تاثیر زبان اول و بسندگی زبان‌آموزان ایرانی در هنگام نوشتن و نیز ترجمه کردن به زبان دوم. ابزار اصلی این مطالعه عبارتند بودند از: 1)آزمون تعیین سطح برای 120 نفر به منظور تقسیم کردن افراد (دانشجویانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند) به دو گروه 20 نفری قوی و ضعیف 2)دو انشاء به فارسی و انگلیسی به صورت زیر: در جلسهء اول، چهار موضوع، به هر دو گروه قوی و ضعیف ارائه شد تا هر کدام از افراد گروه قوی یک موضوع انتخاب کرده، به زبان انگلیسی انشاء بنو ...

همواره این تردید وجود داشته است که آیا اول یاد گیرندگان می تواند روند یادگیری زبان خارجی را تسهیل کند یا نه؟از آنجایی که نوشتن به زبان خارجی پدیده ای پیچیده است ، به نظر می رسد نقش اول یادگیرندگان و تاثیر آن در نوشتن به زبان خارجی از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار باشد. تحقیق حاضر در نظر داشته است که نقش اول ( ترکی ) و زبان دوم ( فارسی) ترک زبان آموزان انگلیسی در چگونگی نگارش آنها به زبان خارجی ( انگلیسی ) را مورد مطالعه قرار دهد. برای تحقیق اهداف این تحقیق، 30 نفر از ا ...

تحقیق حاضر به منظور نشان دادن تاثیر مقایسه فرهنگهای L1 و L2 در فهم خواندن زبان آموزان ایرانی متوسط به پایین انجام شده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از یک تست مهارتی هفتادو پنج زبان آموز ازموسسه کانون زبان ایران شهرستان بهشهر انتخاب شدند.بعد از انتخاب هفتاد و پنج زبان آموز همگون, محقق آنها را به یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم کرد.مواد آموزشی مورد استفاده در این تحقیق شامل چهارده متن برای تمامی گروهها بوده است.محقق یک متن پیش آزمون از درک خواندن برای هر سه گ ...
نمایه ها:
فرهنگ | 

تحقیق حاضر به بررسی جوانب متعددی از بازخورد برخط ارائه شده توسط معلم و گروه همسان می پردازد. تاثیر انواع بازخورد بر توانایی نگارش زبان آموزان، نوع بازخورد ارائه شده توسط زبان آموزان، دقت بازخورد ارائه شده توسط زبان آموزان، الگوهای به کارگیری بازخورد فراهم شده توسط زبان آموزان، نگرش زبان آموزان نسبت به بازخورد ارائه شده توسط گروه همسان، و بررسی رابطه بین توانایی های میان فردی و درون فردی ، نگرش زبان آموزان نسبت به بازخورد ارائه شده توسط گروه همسان و میزان پیشرفت زبان آموزان در ...

تاثیر و نقش سن شروع به یادگیری زبان دوم ( انگلیسی ) و میزان موفقیت یاد گیردنده هم به لحاظ نظری و هم از دیدگاه کاربردی موضوع این پژوهش است . دو گروه از یادگیرندگان که در دو مقطع سنی، یکی قبل از 15 سالگی و دیگری در دوران بزرگسالی پس از 18 سالگی ، شروع به زبان انگلیسی می کنند از لحاظ کمی و هم از لحاظ نحوی در کسب دستوری زبان دوم مقایسه می شوند . داده ها از طریق پرسشنامه ها، مصاحبه های ضبط شده و تستهای قضاوت دستوری جمع آوری می شود . پس ازتحلیل داده ها ، درخواهیم یافت که آیا یکی از ...

ازآنجاکه بسیاری ازهموطنان عرب زبان ، ترک زبان وغیره فارسی نمی دانند،مسئله آموزش کودکان آنهاهمیشه بامشکلاتی عظیم روبروبوده است .زیرا،این کودکان می بایدمانندکودکان فارسی زبان باهمان کتابهاوبرنامه های رسمی باسواد وعلم بیاموزند،وحال‌آنکه این کودکان فارسی نمی داننداین طرح جهت اجرا شامل مراحل ذیل‌است :مرحله اول،عبارت است از: گردآوری اطلاعات وتحقیق که دراین مردم توصیف زبان محلی ومقایسه زبان فارسی وزبان محلی برای اجرا هرچه بهتر این طرح ضرورت دارد،مرحله دوم ،تالیفاست که شامل کتاب معلم ...

این پایان‌نامه در 8 فصل تنظیم شده است که در هر فصل یکی از عوامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . و سعی شده است که با بررسی تطبیقی فراگیری زبان اول و زبان خارجی و شناخت تفاوتهای آنها موثرترین شرایط آموزش زبان بدست داده شود. در فصل اول به تشریح ضرورت توجه ویژه به آموزش زبان در مدارس پرداخته شده است . در فصل دوم تاثیر سن بر آموزش زبان خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در این فصل کوشش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا استعداد فراگیری زبان با افزایش سن کم می‌شود و یا ...
نمایه ها:

کسانی که از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کنند باید هر دو زبان را به خوبی بدانند. به گفته گروسژان (2001) در هر لحظه یکی از دو زبان فعال تر است. تحقیق حاضر قصد دارد نقشی که فعال کردن زبان اول و دوم در ترجمه از انگلیسی به فارسی داردرا نشان دهد. به همین منظور زبان اول شرکت کنندگان فعال شد سپس از آنها یک امتحان ترجمه گرفته شد. در جلسه بعد زبان دوم آنها فعال شد و سپس یک امتحان ترجمه از آنها گرفته شد. داده های بدست آمده از این تحقیق نشان داد فعال کردن زبان دوم در مقایسه با زبان اول ...