عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش بر آن است تا در سطح داده های مورد تحلیل میزان همبستگی نمرات زبان خارجه در آزمون ورودی دانشگاههای نمرات قبولی آنها در کل آزمون ورودی دانشگاهها که بر اساس آن اجازه ورود به دانشگاهها و تحصیل در رشته زبان انگلیسی را می یابند تعیین و مورد بررسی قرار دهد . در این پژوهش همچنین با استفاده به جامعه آماری مورد نظر ، وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار می گیرد . به عبارتی روشن تر هدف این پژوهش این است که مشخص کند که آیا دانشجویان زبان انگلیسی گه قرار ا ...

نتایج نشان می دهد که 1 - اگر چه هر دو زبان از تکرار بیشتر از دیگر ابزار پیوند واژگانی استفاده می کنند زبان کردی از این منظر منسجم تر می باشد. 2 - تفاوت مابین دیگر ابزارهای پیوند واژگانی از لحاظ آماری معنادار نبود. 3 - ترتیب قرار گرفتن ابزارهای پیوند واژگانی در زبان انگلیسی بصورت تکرار ، مترادف ، هم آیی ، اسم عام ، متضاد ، معناشمول جز به کل ، و معنا شمول خاص به عام و در زبان کردی بصورت تکرار ، مترادف ، هم آیی ، اسم عام ، معنا شمول خاص به عام ، متضاد و معنا شمول جز به کل می باش ...

آموزش غیرحضوری زبان انگلیسی. ...

این مطالعه گامی بود در جهت بررسی چگونگی تاثیر زبان اول و بسندگی زبان‌آموزان ایرانی در هنگام نوشتن و نیز ترجمه کردن به زبان دوم. ابزار اصلی این مطالعه عبارتند بودند از: 1)آزمون تعیین سطح برای 120 نفر به منظور تقسیم کردن افراد (دانشجویانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند) به دو گروه 20 نفری قوی و ضعیف 2)دو انشاء به فارسی و انگلیسی به صورت زیر: در جلسهء اول، چهار موضوع، به هر دو گروه قوی و ضعیف ارائه شد تا هر کدام از افراد گروه قوی یک موضوع انتخاب کرده، به زبان انگلیسی انشاء بنو ...

تدریس دستور زبان انگلیسی در خلاء و بدون توجه به عوامل تاثیر گذار، رهیافتی ناموفق خواهد بود. در این ارتباط، نگارنده پس از ذکر سه عامل تاثیر گذار، به این نکته می پردازد که به دلیل تفاوت بافت مطالب کتابهای انگلیسی تخصصی دانشگاهها در رشته های مختلف که به صورت تفاوت پیکره ساختاری متون در این رشته ها نمود می یابد، نمی توان و نباید دستور زبان انگلیسی را در دانشگاههای ایران و برای تمام رشته های تحصیلی یکسان تدریس کرد. تدریس این نکات باید با پیکره ساختاری متون علمی و تحصصی متناسب باشد ...

مشکلات تدریس زبان انگلیسی به دانش‌آموزان لرستان موضوعی است که این رساله به آن پرداخته است . با برابرنهادن برخی ویژگیهیا ساختمانی انگلیسی، فارسی و لری و نتایج حاصل از این برابر نهاد، تاثیر پنهانی گویش لری هنگامی که لر زبان از طریق فارسی انگلیسی می‌آموزد آشکار خواهد شد. در این تحقیق دستگاه واجی، ساختمان هجا، نظام‌نویسه‌ها، و بالاخره دستگاه دستور سه زبان مذکور با یکدیگر مقایسه شده و نتایج زیر بدست آمده است : مقایسه جداول همخوانهای تمایزدهنده نشان داد که گروهی از همخوانها در هر س ...

هدف از انجام این تحقیق کسب آگاهی از وضعیت نظام کنونی آموزش زبان انگلیسی، ارزیابی نیاز دانشجویان رشته‌های مختلف به زبان انگلیسی و تعیین اختلاف‌های موجود میان این دو در دانشگاه شیراز بوده است . در این تحقیق از دو هزار و سی نفر از دانشجویان کارشناسی (سال آخر)، کارشناسی ارشد، دکترا و یکصد و پنجاه نفر از اساتید تمام دانشکده‌ها و رشته‌ها اطلاعات جمع‌آوری شده است . اطلاعات لازم از طریق دو پرسشنامه که به تفکیک برای دانشجویان و اساتید تهیه شده بود جمع‌اوری گردید. اطلاعات گردآوری شده ا ...

دراین تحقیق سعی بر آن بود که مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستانهای استان همدان شناسائی شود. به همین منظور تعداد هزار نفر دانش آموز دبیرستانی و چهل و یک نفر از دبیران زبان انگلیسی آنها به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند دانش آموزان از چهار ناحیه آموزش و پرورش واقع در شمال و جنوب شرق و غرب استان ونیز دو ناحیه آموزش و پرورش مرکز استان بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات لازم از دو پرسشنامه جداگانه برای دانش آموزان و دبیران درست شده بود استفاده گردید ...

هدف از این تحقیق بررسی اهمیت و نقش بازی‌های زبان انگلیسی در بالا بردن کیفیت آموزش زبان انگلیسی، بعنوان بخشی از برنامه درسی بوده است . در این تحقیق بیست بازی مورد استفاده قرار گرفتند. دو گروه یکی آزمایشی و دیگری کنترل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. هر گروه شامل سی دانش‌آموز دبیرستانی از دو نقطه از استان فارس می‌شدند که براساس آزمون بسندگی از بین صد نفر دانش‌آموز به نحوی که میانگین معلومات دو گروه مساوی باشد انتخاب شدند. برنامه آموزشی هر دو گروه همانند بود بجز اینکه در کل ...