عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 582

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشکلات تدریس زبان انگلیسی به دانش‌آموزان لرستان موضوعی است که این رساله به آن پرداخته است . با برابرنهادن برخی ویژگیهیا ساختمانی انگلیسی، فارسی و لری و نتایج حاصل از این برابر نهاد، تاثیر پنهانی گویش لری هنگامی که لر زبان از طریق فارسی انگلیسی می‌آموزد آشکار خواهد شد. در این تحقیق دستگاه واجی، ساختمان هجا، نظام‌نویسه‌ها، و بالاخره دستگاه دستور سه زبان مذکور با یکدیگر مقایسه شده و نتایج زیر بدست آمده است : مقایسه جداول همخوانهای تمایزدهنده نشان داد که گروهی از همخوانها در هر س ...

رساله حاضر ترجمه چهار فصل آخر از کتاب "زبانشناسی در تدریس زبان" اثر دی.ای.دیلکینز است . کتاب مذکور تلاشی است جهت ایجاد ارتباط بین زبانشناسی و روش‌شناسی و نیز بررسی اینکه دانش زبانشناسی تا چه میزان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تدریس زبان تاثیر دارد. نویسنده پس از مروری بر نقش اجتماعی زبان، روانشناسی زبان، خطا و زبان مادری به بررسی زبانشناسی و آموزش زبان پرداخته است . به نظر وی زبانشناسی اهدافی متفاوت از آموزش زبان دارد. زبانشناسی به گونه‌ای تنظیم شده تا توانایی زبان انسان را مور ...

رساله حاضر ترجمه کتاب "زبان و زبانشناسی" اثر وال ورک می‌باشد. در این پژوهش زبان بعنوان وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط توصیف شده است . زبان کاربردهای دیگری نیز از قبیل همبستگی عمومی، اهداف تشریفاتی، حفظ منابع، احساس درونی و ... دارد. در بخش دیگر، زبان از نظر نوشتاری و گفتاری مقایسه شده و این نتیجه حاصل شده که گرایش زبانشناسان کنونی به استفاده و توصیف زبان گفتاری است . در این پژوهش الگوهای دستوری زبان از پنج واحد مختلف ساخته شده‌اند که عبارتند از: تکواژ، کلمه، گروه، عبارت و جمله . ...

رساله حاضر ترجمه فصل دوم از کتاب "زبان" اثر بلومفیلد است . وی در این بخش کاربرد زبان را مطرح نموده و معتقد است که مطالعه زبان را با مشاهده گفتار تحت شرایط عادی شروع می‌کنیم . بلومفیلد در مثال معروف خود به نام جک و جیل، الف) رویدادهای عملی قبل از گفتار ب) گفتار و ج) رویدادهای عملی بعد از گفتار را قابل مشاهده می‌داند. از نظر وی گفتار بخشی از داستان است که ما به عنوان دانش‌پژوهان زبان بیشتر به آن توجه داریم . بطور کلی آنچه برای ما مهم است معنی شکل زبانی است . عمل زبانی بخودی خود ...

توصیف ساختمان زبان فارسی براساس نظریه حالت موضوع رساله حاضر است . این پژوهش در 6 فصل تنظیم گشته است . در فصل نخست که با عنوان رهنمودی بر اندیشه در جهت‌گیری بسوی فیلمور، مطرح گشته، آغاز خرده‌گیری و نارضایی از نگرش‌های ساختگرا و توجه به معنا و احیای اعتبار آن در زبانشناسی بررسی شده است . در فصل دوم نظریه چارلز فیلمور معرفی و حالت در این نظریه، تحلیل مولفه‌ای معنا و میزان کارآیی آن، ارائه جملات نمونه، تحلیل و بررسی گستره‌های گزاره‌ای، امکانات قواعد کلی گروه ساختی و نمودارهای درخ ...

پژوهش حاضر در مورد بررسی میزان و نحوه به کارگیری عوامل انسجامی در متنهای فیزیک(1) دانشگاه پیام نور است. در زبان فارسی پژوهشهای متنوعی درباره متون ادبی و داستانی صورت گرفته است، ولی بررسی میزان بهره بری از عوامل انسجامی در متنهای آموزشی(مانند: فیزیک، زیست شناسی، ریاضی و..... . زمینه‌ای است که کمتر به آن توجه شده است. در این جستار سعی بر این است که، از طریق روشهای علمی آماری، عوامل انسجام در متنهای فیزیک از داده‌های کیفی به داده‌های کمی تبدیل شود و از این رهگذر باب بررسی‌های آ ...

رساله حاضر ترجمه دو فصل اول از کتاب "اصول نشانه‌شناسی" اثر بارت می‌باشد. دیدگاه نگارنده در این کتاب برخلاف اعتقادات سوسور این است که نشانه‌شناسی قسمتی از زبانشناسی یا واحدهای مهم دلالت‌کننده سخن را بوجود می‌آورد. از اینرو اصول زبانشناسی تحت چهار عنوان اصلی که از زبانشناسی ساختگرا به عاریت گرفته شده‌اند، طبقه‌بندی شده و عبارتند از: زبان و گفتار، دال و مدلول، محور همنشینی و نظام، معنای لفظی و معنای عاطفی . در این رساله دو بخش نخست مورد مطالعه قرار گرفته است . بطور استقرایی فرض ...

پژوهش حاضر وجه و نمود فعل را از لحاظ دستوری در کردی کلهری بر اساس برنامۀ کمینه گرا بررسی کرده است. هدف از انجام این پژوهش مشخص کردن انواع وجه و نمود و تظاهر ساخت واژی نقش نماهای نمود و وجه بر روی این افعال، تعیین جایگاه فرافکن های نقشی وجه و نمود در سلسله مراتب ساخت جملات کردی کلهری و نیز تعیین تأثیرات صرفی- نحوی این نشانگرها بر یکدیگر و بر فعل اصلی جمله در این زبان است. سه وجه اخباری، التزامی و امری از وجوه رایج در این زبان هستند. انواع نمود در این زبان هم شامل کامل، ناقص و ...
نمایه ها:
وجه | 
نمود | 

رساله حاضر مساله ملیتهای ایران را مورد بررسی علمی قرار داده و تکیه خود را بر روی زبان مشترک یعنی مهمترین نشانه ملت نهاده است . در مساله مرزبندی بین زبانها و لهجه‌ها علاوه بر معیارهای زبانشناسی در زمانی، معیارهای زبانشناسی همزمانی نیز بکار برده می‌شود. در مورد تعیین کردن زبان و یا لهجه بودن زبانهای رایج در ایران تنها بر روی زبانهایی که از یک خانواده هستند بحث می‌کنیم . زبانهای رایج در ایران از سه خانواده هند و اروپایی، ترکی و سامی هستند که تحت چهار دسته زبانی طبقه‌بندی می‌شوند ...