عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1056

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشکلات تدریس زبان انگلیسی به دانش‌آموزان لرستان موضوعی است که این رساله به آن پرداخته است . با برابرنهادن برخی ویژگیهیا ساختمانی انگلیسی، فارسی و لری و نتایج حاصل از این برابر نهاد، تاثیر پنهانی گویش لری هنگامی که لر زبان از طریق فارسی انگلیسی می‌آموزد آشکار خواهد شد. در این تحقیق دستگاه واجی، ساختمان هجا، نظام‌نویسه‌ها، و بالاخره دستگاه دستور سه زبان مذکور با یکدیگر مقایسه شده و نتایج زیر بدست آمده است : مقایسه جداول همخوانهای تمایزدهنده نشان داد که گروهی از همخوانها در هر س ...

تحقیق حاضر در حوزه‌ مطالعات عصب شناسی زبان و روان‌شناسی زبان قرار دارد و هدف از آن، ایجاد ارتباط میان شاخه‌های مختلف زبانشناسی، روان‌شناسی و آسیب‌ شناسی گفتار‌ و‌ زبان، شنوایی ‌شناسی و سایر رشته های وابسته برای کودکان دارای آسیب‌ شنوایی می‌باشد. این پژوهش با یک نگاه بنیادی و تحلیلی خواهد کوشید تا با هدف تبیین و معرفی یک پروتکل توانبخشی در حوزه توانبخشی کودکان دارای آسیب ‌شنوایی کسب مهارت‌های زبانی را برای کودکان مبتلا به آسیب ‌شنوایی در دوران بحرانی کسب آن تسهیل‌‌‌ کند. بدی ...

القاب از زمره عناصر باارزش مورد استفادۀ جامعه‌شناسان زبان محسوب می‌شود، از آن جهت که عناصری هستند که برای شروع روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل مقابله‌ای القاب در دو زبان متفاوت از این حیـث که در فرهنگ‌های متفاوت القاب متفاوتی به کار می‌روند، دارای اهمیّت بسیاری است. در این پژوهش، القاب زبان کردی و زبان فارسی با هم تطبیق داده می‌شوند. این پژوهش به منظور بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در القاب هم از نظر نقش وآوانویسی کاربرد و هم بر اساس تقسیم‌بندی آنها به دو م ...

درصدد هستیم که تنوع در ترتیب واژگذانی در زبان های فارسی، عربی، و انگلیسی را در چارچوب نظریه حاکمیت و مرجع گزینی تبیین نماییم و نشان دهیم که این تنوع (1) در دورن یک زبان و (2) میان زبان ها چگونه توجیه می شود؟ برخی از تنوعات در درون یک زبان حاصل فرآنیدهای کلامی مانند مبتداسازی و وارونگی در انگلیسی و قلب نحوی در فارسی و عربی است و بنابراین تنوع در ترتیب واژگانی در دورن یک زبان حاصل عوامل کلامی است. آنگاه برای تبیین تنوع میان زبان ها براساس نظریه زیر مجموعه برویک چنین فرض کرده ای ...

توصیف ساختمان زبان فارسی براساس نظریه حالت موضوع رساله حاضر است . این پژوهش در 6 فصل تنظیم گشته است . در فصل نخست که با عنوان رهنمودی بر اندیشه در جهت‌گیری بسوی فیلمور، مطرح گشته، آغاز خرده‌گیری و نارضایی از نگرش‌های ساختگرا و توجه به معنا و احیای اعتبار آن در زبانشناسی بررسی شده است . در فصل دوم نظریه چارلز فیلمور معرفی و حالت در این نظریه، تحلیل مولفه‌ای معنا و میزان کارآیی آن، ارائه جملات نمونه، تحلیل و بررسی گستره‌های گزاره‌ای، امکانات قواعد کلی گروه ساختی و نمودارهای درخ ...

این فرهنگ شامل توضیح کلیه اصطلاحات زبان‌شناسی، آموزش زبان، و دستور زبان، به اضافه زبانهای رایج در جهان و اطلاعات زبانی کشورها می‌باشد. ...

پژوهش حاضر مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد در حوزۀ زبان‌شناسی‌شناختی (معنی‌شناسی عواطف) و زبان‌شناسی رایانشی است و در چارچوب نظریۀ معنی‌شناسی قالب (فیلمور 1976، 1977، 1982ب، 1985) نگارش یافته است. شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت)، سامانه‌ای رایانشی است که در آن، مفاهیم زبانی به صورت قالب‌هایی مرتبط به هم در یک شبکۀ معنایی دیده می‌شوند. این مفاهیم کلی یا همان قالب‌ها، در صورت واحدهای واژگانی بازنمود پیدا می‌کنند. در این پروژه، برای بیان این مفاهیم ذهنی، از واحدهای واژگانی استفاده شده ا ...

سبک عبارتست از تحقیق ادبی نوعی ادراک در جهان که خصایص اصلی محصول خویش (نظم و نثر) را مشخص می‌سازد. دانشی که از مجموع جریان‌های سبکی مختلف یک زبان بحث می‌کند، سبک‌شناسی نامیده می‌شود. سبک‌شناسی در زبان ارمنی از منابع زبانی ارمنی چون گرابار (زبان قدیم ارمنی)، زبان ارمنی قرون وسطی، زبان ارمنی جدید (ارمنی شرقی و غربی)، زبان محاوره‌ای، گویشها و زبان عامیانه استفاده می‌کند. اختلاف شیوه بیان در سبک‌شناسی "واریانت " نامیده می‌شود. ارزیابی واریانت‌ها به عهده سبک‌شناسی است . در سبکهای ...
نمایه ها:

تاثیر و نقش سن شروع به یادگیری زبان دوم ( انگلیسی ) و میزان موفقیت یاد گیردنده هم به لحاظ نظری و هم از دیدگاه کاربردی موضوع این پژوهش است . دو گروه از یادگیرندگان که در دو مقطع سنی، یکی قبل از 15 سالگی و دیگری در دوران بزرگسالی پس از 18 سالگی ، شروع به زبان انگلیسی می کنند از لحاظ کمی و هم از لحاظ نحوی در کسب دستوری زبان دوم مقایسه می شوند . داده ها از طریق پرسشنامه ها، مصاحبه های ضبط شده و تستهای قضاوت دستوری جمع آوری می شود . پس ازتحلیل داده ها ، درخواهیم یافت که آیا یکی از ...