عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 512

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با پیدایش آموزش زبان ارتباطی ، مطالعات بسیاری به بررسی مشارکت گفتاری درکلاس زبان پرداخته اند. با وجود اینکه مشارکت گفتاری کلاس موضوعی بسیار مهم است، برخی زبان آموزان کم گو هستند و تمایلی به شرکت در فعالیتهای گفتاری ندارند. بررسی ادبیات مربوط به کم گویی زبان آموزان، کم گویی را به عنوان یکی از عوامل مانع یادگیری زبان آموزان معرفی می کند. ازاینرو، مطالعه حاضر با هدف بررسی کم گویی در دانشجویان ایرانی زبان خارجی، به یافتن رابطه احتمالی بین کم گویی زبان آموزان، دانش واژگانی، و اضط ...

آموزش زبان انگلیسی حوزه ای بین رشته ای است و از رشته های گوناگون دیگری همچون زبانشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و غیره تأثیر پذیرفته است. در چند سال گذشته دو بحث مهم در روانشناسی آموزشی مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از این مباحث یادگیری هدفمند و دیگری یاد گیری خود تنظیم میباشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی یادگیری هدفمند و خود تنظیم با استراتژی یادگیری زبان در بین زبان آموزان ایرانی بود. در این تحقیق، ابتدا نسخه ی فارسی پرسشنامه هدفمندی که توسط میگلی و دیگران در سال ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تصحیح خطای نوشتاری بر روی یادگیری حروف اضافه انتخابی زبان انگلیسی بر روی زبان اموزان ایرانی زبان انگلیسی انجام شد.سه نوع تصحیح خطای نوشتاری{کدگذاری شده-کدگذاری نشده- و روش توضیح مستقیم}به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق در نظر گرفته شدند.بررسی تاثیر این سه شیوه با 136 زبان اموز انجام شد.در ابتدا ازمون تعیین سطح برگزار شد و بر اساس نتایج این ازمون نود زبان اموز به عنوان شرکت کنندگان اصلی در نظر گرفته شدند . افراد انتخاب شده به سه گروه سی نفره تقسی ...

پژوهش های زیادی به بررسی تاثیر انواع بازخورد اصلاحی پرداخته اند اما متاسفانه تاکنون نتایج قطعی از کاربردی ترین نوع این بازخورد گزارش نشده است.این تحقیق تاثیر انواع بازخورد اصلاحی (مستقیم و غیر مستقیم) بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی را بررسی کرد. همچنین تاثیر جنسیت زبان آموزان بر روی انواع بازخورد اصلاحی را در این پزوهش مورد بررسی قرار داد. طرح کلی این تحقیق در قالب پیش آزمون و پس آزمون نیمه تجربی و بکارگیری گروه کنترل بود. این تحقیق چهار گروه تجربی و دو ...

در حيطه يادگيري زبان دوم وزبان خارجي، عقايد و شگردهاي زبان آموزي به عنوان دو عامل موثر شناخته شده اند. اگرچه تحقيقات زيادي به بررسي شگردهاي زبان آموزي زبان آموزان پرداخته اند، با اين حال عقايد درمورد زبان آموزي به عنوان يکي از فاکتورهاي عاطفي و همچنين رابطه بين عقايد درمورد زبان آموزي و شگردهاي زبان آموزي نسبتا بصورت بررسي نشده باقي مانده اند. عدم توجه به عقايد وتوقعات غيرواقعي زبان آموزان ممکن است سبب افزايش نگراني واضطراب درآنها (ترويت، 1995; يونگ، 1991)، جلوگيري از پيشرفت ...

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به آموخته ها و یادگیری های قبلی زبان آموزان و تطابق آنها با یادگیری های جدید. آموخته های قبلی همان زبان مادری و معمولا یک یا دو زبان دیگر است که زبان آموز از قبل با آنها آشنایی دارد. عقیده ما بر این است که یکی از موثر ترین روش های آموزش زبان، روشی است که بر اساس توصیف علمی از زبان مادری زبان آموزان و مقایسه آن با زبان خارجی مورد آموزش تدوین شده باشد. مقایسه دو زبان در یک مورد خاص به ما امکان می دهد که با بررسی تح ...

در محیط های آموزش زبان خارجی ایران، نگارش انگلیسی با انسجام، پیوستگی، وقابلیت اقناع مناسب یک چالش اساسی برای زبان آموزان است، چراکه معمولا نگارش به دلیل زمان بر بودن مهارتی فرعی یا ثانویه تلقی و به حاشیه ی کلاس های زبان رانده می شود. فن آوری رایانه و به طور خاص اینترنت فرصت هایی برای پرداختن به نگارش فراهم آورده اند. محیط های آن-لاین همانند ویکی و دروس مبتنی بر اینترنت، برای مثال علاوه برجذاب و ترغیب کننده بودن می توانند فضای مناسبی برای نگارش در محیط وب فراهم آورند. این پژو ...

يادگيري واژگان همواره توجه محققان يادگيري زبان را به خود جلب كرده است. حال آنكه دستيابي به دركي كار آمد از يادگيري بعد مهارتي و بياني واژگان زبان بدون در نظر گرفتن فرايند هاي ذهني و فرا شناختي زبان آموزان راهگشا نخواهد بود. در اين راستا، تحقيق حاضر بر آن است تا با بررسي ارتباط ميان توانش مهارتي و بياني واژگان زبان انگليسي و آگاهي فراشناختي زبان آموزان از يك سو و مقايسه عملكرد زبان آموزان هر يك از گروه هاي بيش آگاه و كم آگاه در بعد مهارتي و بياني واژگان از سوي ديگرراهگشاي مطا ...

این تحقیق تلاشی برای پیشبرد یافته‌های چند زبانی، بخصوص فراگیری زبان سوم است. بدین منظور نقش انتقال زبان‌های پیشین در فراگیری ساختار‌های انگلیسی همانند جایگاه صفت در جمله و ساختار مضاف و مضافٌ الیه، که در زبان اول (ترکمنی) و سوم (انگلیسی) یکسان می باشند، و همچنین بند‌های موصولی و نشانه‌ی حالت "به‌ای" که در زبان دوم (فارسی) و زبان سوم (انگلیسی) یکسان هستند، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. شرکت کنندگان به دو گروه زبان دوم، یعنی فارسی زبان‌ها و زبان سوم، یعنی ترکمن زبان‌ها تقسیم شد ...