عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 758

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی به زنانیکه زایمان واژینال انجام می‌دهند و حائز شرایط ورود به طرح باشند پس از پایان مرحله دوم زایمان آمپول اکسی‌توسین تزریق شود(ادارهء فعال) یا Breast feeding انجام می‌گیرد و در گروه شاهد نیز شیردهی صورت می‌گیرد. بعلاوه اینکه آمپول Placebo تزریق خواهد شد پس از مقایسه طول مدت مرحله سوم زایمان در سه گروه و تجزیه و تحلیل آماری مشخص خواهد شد که آیا طول مدت مرحله سوم در ادارهء فعال (تزریق اکسی‌توسین) و ادارهء فیزیولوژیک (شیردهی) چگونه است . ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است که به منظور بررسی عوامل اضطراب زای قبل و بعد از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1378 انجام گرفته است. در این پژوهش 100 خانم باردار از مراجعین به بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران براساس نمونه گیری در دسترس واجد شرایط در دو مرحله، ابتدا در هفته 36 بارداری و سپس در هفته چهارم بعد از زایمان م ...

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است که به منظور بررسی عدم تزریق عضلانی اکسی‌توسین بر میزان خونریزی بعد از زایمان در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس انجام شده است . در این پژوهش 120 نفر از زنانی که طول حاملگی آنان ترم (38 تا 42 هفته)، دارای زایمان با حاملگی تک‌قلو، نمای جنین سر و هیچگونه مشکلی در رابطه با حاملگی و زایمان نداشته‌اند، به طور مستمر انتخاب شده و تصادفا در دو گروه با تزریق اکسی‌توسین (60 نفر) و بدون ...

خونریزی پس از زایمان هنوز در راس 5 علت شایع مرگ مادر در کشورهای توسعه یافته است و این در حالی است که مدارک موجود نشان می دهند که با کنترل مرحله سوم زایمان می توان روی میزان خونریزی مادر و نیاز به برداشتن جفت و خونریزی پس از زایمان تاثیر گذاشت.مطالعات متعدد نشان داده اند که کنترل مرحله سوم زایمان خصوصا با تجویز داروهای یوتروتونیک خطر خونریزی های پس از زایمان ناشی از آتونی رحم را کاهش می دهد که اکسی توسین بعنوان داروی ارحج در مقایسه با سنتومترین مطرح شده است. در مطالعات مختلف ا ...
نمایه ها:
تزریق | 
زن | 
1382 | 

یافته‌های این مطالعه نشان داد که شیوع ماکروزومی نوزاد در سال 1379، 3/04 درصد بوده است . اکثر واحدهای مورد پژوهش درهر دو گروه دارای سن حاملگی 40-41 هفته بودند (35/5 درصد در گروه شاهد). آزمون آماری تا اختلاف معنی‌داری را بین حامگی از تاریخ گذشته در دو گروه مورد و شاهد نشان داد (p<0/05). همچنین یافته‌ها نشان داد که اکثر واحدهای مورد پژوهش درهر دو گروه بین 2-3 با زایمان کرده بودند. آزمون آماری تا اختلاف معنی‌دا را در مورد تعداد زایمان در دو گروه مورد و شاهد نشان نداد. یافته‌های ا ...
نمایه ها:
میزان | 
شیوع | 

از 347 مراجعه‌کننده با سابقه سزارین قبلی 201 نفر (57/9 درصد) شرایط عملی زایمان طبیعی را داشتند که 109 نفر آنها (54/2 درصد) رضایت به زایمان طبیعی داشتند.موفقیت زایمان طبیعی به دنبال سزارین قبلی در این بررسی 74/3 درصد بوده است . هیچ مورد مورتالیتی در 81 مورد زایمان طبیعی وجود نداشت . عوارض در زایمان طبیعی به دنبال سزارین در این بررسی 3/7 درصد و در سزارین تکراری گروه کنترل 7 درصد بوده است . ترس از درد علت 31/5 درصد موارد عدم رضایت به زایمان بوده است . در زمان اجرای این طرح فراوا ...

اختلالهای عملکرد تیروئید که در سال اول بعد از زایمان رخ می دهد اختلال عملکرد تیروئید به دنبال زایمان (PPTD) نامیده شده و به عنوان یک واکنش ایمونولوژیک از سالهای قبل مورد توجه پژوهشگران بوده است. این بیماری شامل بیمار گریوز، هیپوتیروئیدی و تیروئیدیت بعد از زایمان می شود. تظاهرات سونوگرافیک این بیماری بصورت هیپواکوژنیسیتی منتشر یا مولتی فوکال نسج تیروئید گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه حجم تیروئید و تظاهرات سونوگرافیک در گروهی از بیماران تهرانی مبتلا به PPTD با گروه شاه ...

این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی و با هدف بررسی تاثیر حمایت حرفه ای مداوم طی مراحل زایمانی بر میزان رضایت مندی خانم های نخست باردار از تجربه های زایمان انجام گردید. 62 زن نخست باردار سالم با حاملگی ترم و جنین سالم که فاقد سابقه استرس در شش ماه گذشته بوده، با همسر خود مشکل نداشته و آمادگی خاصی جهت زایمان دریافت نکرده بوده و طی مراحل زایمان همراه نداشته اند به روش تخصیص -تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون از ابتدای پذیرش تا انتهای مرحله دوم زایمان آزمودنی ...

در این تحقیق تاثیر آلودگی صوتی در بروز حاملگی و زایمان و وزن رات بررسی شده است . مطالعه تجربی روی 20 رات نر و ماده بالغ انجام شد. دو گروه رات بطور مجزا بمدت 5 روز در شرایط مناسب و نیز 21 روز بطور مجزا نگهداری تا عدم حاملگی آنها به اثبات برسد. پس از آن در محیط مشترک قرار داده شدند و از همین زمان آلودگی صوتی بصورت روزانه 3 نوبت هر بار 20 دقیقه با فرکانس 700 هرتز و شدت 20 دسی‌بل ایجاد شد. پس از بروز حاملگی در راتها، آلودگی صوتی تا زمان زایمان ادامه داشت . وزن، تعداد، نوع زایمان ...