عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آمینها آروماتیک ، ترکیبات آلی هستند که از جایگزینی یک گروه آمین(-NH2) بر روی یک حلقه آروماتیک بدست می‌آیند. بر حسب اینکه یک دویا سه گروه آمین (-NH2) بروی یک حلقه قرار گیرد، آمینهای نوع اول یادوم یا نوع سوم بدست می‌آید. چندین روش برای تولید آمینهای آروماتیک‌وجود دارد که در این میان می‌توان به روش (Bechamp Batch) اشاره نمود،که از مجاورت نمودن نیتروآروماتیکها با پودر آهن و آب و اسیدکلریدریک‌و کلرور آهن در یک راکتور mix تحت شرایط عملیاتی خاص تولید میشوند.میزان تولید آمینهای آروما ...