عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محتوای عمق بحرانی توسط برخی پژوهشگران در دهه های گذشته به عنوان عمقی که مقادیر مقاومتهای شمع پس از آن ثابت باقی می ماند، پیشنهاد شده است. گرچه بسیاری از تحقیقات اخیر اشاره کرده این مفهوم به دلیل تفسیر اشتباه داده های آزمایش می باشد. در این پژوهش، پنج روش مختلف شامل روش آنالیز استاتیکی، روشهای توصیه شده آیین نامه ای متحد و انستیتو نفت آمریکا و روشهای تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از نتایج آزمایشات درجای SPT و CPT ، جهت تعیین توان باربری شمع ها بر اساس نتایج آزمایشات بارگذا ...

دراین پژوهش به ارزیابی مشخصات ژئوتکنیکی مخلوط های ماسه و پودر تایر با استفاده از ماسه بندر امیر آباد مازندران پرداخته ایم.بدین منظور هریک از 6 مخلوط وزنی ماسه و پودر تایر(0%و5%و10%و15%و 20%و30%درصد وزنی ماسه خالص)راتحت تنشهای نرمال 15و30و60 و120و 227 کیلوپاسکال در دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس و 4 مخلوط وزنی ماسه و پودر تایر(0%و10%و15%و20% وزنی ماسه خالص ) تحت تنش های نرمال 10و20و40و80 کیلوپاسکال در دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس مورد آزمایش قرار داده ایم. ماسه بندر امیر آباد ...

نقش سیمانتاسیون بر روی رفتار مکانیکی خاکها قابل صرفنظر نبوده و پارامترهای مختلفی نظیر درصد سیمانتاسیون، نوع عامل سیمان، تراکم و اندازه دانه ها بر روی خواص مکانیکی خاک های سیمانته اثرگذار می باشند. در هر حال سیمانتاسیون در خاک باعث افزایش چسبندگی، افزایش مقاومت، افزایش سختی و تغییر رفتار خاک به حالت اتساعی همچنین تغییرات جزیی در زاویه اصطکاک داخلی می گردد. مطالعه تحقیقات پیشین نشان می دهد که بررسی اثر دانه بندی خصوصاً خاک با دانه بندی منفصل بر روی رفتار خاک مورد توجه نبوده است ...

مطالبي که در اين تحقيق ارائه مي گردند مجموعه مباحثي در خصوص رفتار استاتيکي و ديناميکي ماسه ريزدانه مخلوط با لاستيک که به صورت تصادفي توزيع گرديده اند مي باشد. در سالهاي اخير مطالعات زيادي بر روي استفاده از مواد باطله در احداث ساختمانها با کاربري هاي متفاوت انجام گرديده است. يکي از انواع اين مصالح باطله تايرهاي فرسوده مي باشند که بر اساس آمار منتشر شده، ساليانه ميليون ها حلقه لاستيک فرسوده انواع وسايط نقليه در سراسر جهان جمع آوري و انباشته مي گردند. . دفن انباشته هاي تاير قراض ...

خاک مسلح یک تکنیک مدرن برای بهبود خواص مکانیکی خاک با استفاده از اندرکنش بین خاک و مصالح تسلیح است. تنشهای افقی درون خاکریز به دلیل اصطکاک بین خاک و مسلح کننده ها، به مسلح کننده ها منتقل می گردد. آزمایش های انجام شده نشانگر تغییر نیروی کششی در طول المانهای مسلح کننده و رسیدن آن به مقدار حداکثر در این طول است. مکان هندسی تنش حداکثر در المان های مسلح کننده برای لایه های مختلف، خط نیروی کششی حداکثر را تعریف می کند. این خط دو ناحیه محرک و مقاوم را در دیوار خاک مسلح از هم جدا می ...

درصورتی که یک تونل از یک گسل فعال عبور کند، امکان جابه جایی گسل در طراحی تونل باید در نظرگرفته شود. تغییرشکل هاوتنش ها در یک تونل که گسل فعالی از نزدیک آن عبور کرده است توسط 1- جابه جایی گسل، 2- انتشار موج های زلزله تحت تاثیر قرار می گیرند. در این تحقیق تنها به بررسی پدیده گسلش و اثر آن بر روی تونل ها می پردازیم. گسلش یکی از انواع دسته دوم آسیبهای ناشی از زلزله است که غالباً آسیبهای بسیار شدیدی را به ابنیه، تاسیسات و یا هر نوع سازه دیگر نزدیک به خود وارد می کند. در ابتدا ن ...
نمایه ها:
گسل | 
تونل | 
زلزله | 
آسیب |