عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی پدیده‌ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی - اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشینی و مهاجرتهای روستایی در بیشتر کشورهای در حال توسعه پدیدار گردیده است. این مشکل شهری صرفاً مساله‌ای کالبدی و فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه‌ای ناشی می‌شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت توسعه ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اف ...

پژوهش حاضر با اهداف بررسی شکل تعاملات فضایی فعلی مسلط بر بخش مرکزی شهرستان زابل و شناسایی موانع عمده و اصلی شکل گیری پیوند های روستایی-شهری در محدوده ی مذکور انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی و اسنادی بوده است. برای انجام این پژوهش ابتدا با توجه به رویکرد شبکه منطقه ای، جریانات فضایی شامل جریانات جمعیت، کالا و خدمات، سرمایه، تولیدات و اطلاعات و نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. سپس عواملی که به عنوان موانع شکل گیری پیوند های روستا ...

مبادی ورودی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر، علیرغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی، کارکردی و زیبایی‌شناسی دارد از یک سو با تجمع کاربری‌های ناهمگن و ناسازگار و از سوی دیگر کیفیت پایین ساخت‌و‌‌سازها بدون طرح قبلی در حاشیه بلافصل این محورهای شهری، فضاهای مغشوش و ناهماهنگی ایجاد نموده که به لحاظ بصری بسیار آشفته‌اند. ورودی‌های اصلی شهر زابل نیز سازمان یافته نیست، توزیع نامناسب کاربری‌ها، عدم پیوستگی در ساخت‌و سازها، کمبود مراکز خدماتی، وجود مشاغل مزاحم شهری، ...

هدف این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر فضای سبز روستایی در مناطق روستایی شهر زابل بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردیم. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه که شامل مردمان روستاهای زابل، دهیاری‌ها و مسئولان شهرداری زابل و روستاهایی که در طرح جامع و هادی بودند، پرسشنامه‌ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه ح ...

استراتژی توسعه‌شهری (CDS) راهبرد نسبتا جدیدی است که در جهت تقویت نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ابداع شده است و با تمرکز بر توسعه اجتماعی و اقتصادی، درک نوینی از مشکلات و مسائل را می‌طلبد تا توسعه شهر را در بستر مناسب خویش هدایت کند. پیدایش و گسترش رویکرد CDS در برنامه‌ریزی شهری را باید در یک سلسله ضرورت‌ها جستجو نمود که در تحلیل نهایی، به شرایط سرمایه‌داری جهانی، نتایج و تبعات آن باز می‌گردد. به عبارتی دیگر، امروزه در جوامع شهری معاصر، ناتوانی عاملیت و صلب بودن ساختارهای اجت ...

باروری در سه دهه اخیر بیشترین تغیرات جمعیتی ایران را شکل داده است. چرا که میزان باروری کل کشور از 6.2 بچه به ازای هر زن در سال 1365، به 1.9 بچه به ازای هر زن در سال 1385 کاهش پیدا کرده است. کاهش باروری هر چند در تمام جمعیت‌ها و نیز استان‌های ایران مشهود بوده است اما گرووهای جمعیتی متفاوت بر حسب عواملی همچون قومیت، مذهب، سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی و ... دارای سطوح متفاوت باروری با میزان برآورد شده برای کل کشور بوده‌اند. پایان‌نامه حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه به بررسی ب ...

از جمله پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان، گسترش فضایی شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنهاست که در مادرشهرهای منطقه‌ای نمود گسترده‌ای داشته است. این پدیده در ایران طی نیم قرن اخیر با برجستگی زیادی همراه بوده است. شهر زابل، که مادرشهری منطقه‌ای است، طی دهه‌های اخیر رشد شتابانی در افزایش جمعیت و همچنین در گسترش سطح داشته، به گونه‌ای که خزش پیوسته این شهر طی این دوره روستاهای زیادی را در بافت خود ادغام کرده است. هدف این پژوهش بررسی اثرات کالبدی – فضایی روستاهای مستحیل شده ...

در سال‌های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط، در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت صنایع کوچک و زودبازده بخصوص در برنامه‌های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان موفقیت بنگاه‌های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن‌ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ر ...

استافیلوکوکوس اورئوس یکـی از مهمتـرین عوامـل عفونـت هـای بیمارستانی وعفونت ها ی کسب شده از اجتماع است که می توانـد عامــل عفونــت هــا ی مهمــی همچــون بــاکتریمی، انــدوکاردیت و عفونت های پوستی باشد. یکی ازعوامل ایجاد بیماری دراین باکتری وجود پروتئین هایی مثل فیبرینوژن و فیبرونکتین و استفاده از آنها جهت محافظت خود از سیستم ایمنی میزبان می باشد. شناسایی این عوامل در شناخت روند بیماری زایی باکتری لازم است. در این تحقیق جامعه مورد مطالعه، باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس منطقه س ...