عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک حل‌کننده فسفات (PSM) و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر بهبود کمیت و کیفیت محصول ذرت رقم سینگل گراس 604 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درسال زراعی1386 در قالب طرح کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار به اجرا درآمد. عامل اصلی در سه سطح شامل1- کود دامی گاوی ( به میزان بیست تن در هکتار)؛ 2- کود سبز جو (به میزان پانزده تن در هکتار)؛ 3- شاهد (بدون استفاده ...

به منظور بررسی اثر کاربرد علف کش ها و تاریخ کاشت روی کنترل علف های هرز، ویژگی- های رویشی و زراعی ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1386 و 1387 انجام شد. در این مطالعه فاکتور اصلی سه تاریخ کاشت 15 اردیبهشت ماه، 15 خرداد ماه و 15 تیرماه و فاکتور فرعی شامل کاربرد علف کش های فورام سولفورن به میزان 0/06 و0/03، ریمسولفورن0/02 و0/04، تو، فور- دی + ام سی پی آ به میزان 0/36 +0/31 و0/54 +0/ ...

به منظور بررسی اثر کاربرد علف کش های مختلف و سطوح نیتروژن روی کنترل علف های هرز و ویژگی های زراعی ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704، دو آزمایش مزرعه ای به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سالهای 1386 و 1387 در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه کوشکک اجرا شد. در این مطالعه فاکتور اصلی شامل نیتروژن در چهار سطح 50، 100، 150 و 200 کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور فرعی شامل کاربرد علف کش های آترازین با آلاکلر به میزا ...

در سال های اخیر بحث استفاده از تکنولوژی های جدید در برنامه ریزی های کلان کشاورزی به شدت در محافل علمی مطرح شده است. یکی از دلایل مهم حرکت کشاورزی نوین به سمت فناوری های جدید افزایش روز افزون جمعیت جهان و تامین نیاز غذایی آنان است. از جمله مباحث جدید و کاربردی که متخصصان علم کشاورزی اکنون بر آن بسیار تاکید دارند کشاورزی دقیق می باشد. در کشاورزی دقیق از پنج تکنولوژی جدید شامل: سامانه اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، سیستم موقعیت یاب جهانی ، رقومی کردن عملکرد و سیستم تعیین نه ...

به منظور بررسی تاثیر فرسودگی بذر، پرایمینگ و تلقیح بر رشد و نمو ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور فرسودگی بذر در سه سطح (0، 24 و 48 ساعت) بود. سپس بذور فرسوده شده در شرایط اسمو پرایمینگ بذر (پرایم و غیر پرایم) و تلقیح بذر(تلقیح و عدم تلقیح با مایه تلقیح نیتروکسین) قرار گرفتند. در این پژوهش همچنین اقدام به برآورد D50 (مدت زما ...

اين مطالعه به بررسي اثرات اصلي و متقابل تغييرات حاشيه‌اي اندازه قطعات يونجه خشک و منبع غله‌ با قابليت هضم شکمبه‌اي متفاوت بر عملکرد و سلامت گاو شيرده مي‌پردازد. در اين آزمايش تعداد هشت رأس گاو هلشتاين شيرده در اواسط شيردهي (روزهاي شيردهي175روز) انتخاب و در قالب طرح مربع لاتين تکرارشده با دو مربع به صورت تصادفي قرار داده شدند. تيمارها بر اساس چيدمان آماري فاکتوريل 2 × 2 قرار گرفتند، دو طول متفاوت از اندازه ذرات يونجه خرد شده به صورت ريز و درشت با کنسانتره بر پايه دو نوع متفاوت ...

یکی از روشهای سیستم مدیریت تلفیقی علفهای هرز، تعیین دوره ی بحرانی کنترل علفهای هرز است. به این منظور جهت تعیین دوره‌ی بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در ذرت دانه‌ای، آزمایشی در سال زراعی 1387، در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش در 2 سری بودند که سری اول شامل تیمارهای رقابت علف‌های‌هرز با ذرت تا مراحل فنولوژیکی 3 برگی، 6 برگی، 9 برگی، 12 برگی، تاسل‌دهی و شاهد رقابت تمام فصل و سری دوم شام ...

به منظور بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی 134 هیبرید F1 ذرت حاصل از تلاقی لاین‌های S6 با لاین تستر MO17، به‌همراه 10 لاین اصلاح شده مرسوم، پژوهشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه به اجرا در آمد. این طرح در قالب لاتیس مربع ساده در دو تکرار انجام شد. در طول اجرای آزمایش اطلاعات حاصل از صفات زراعی، فیزیولوژیکی و فنولوژیکی جمع‌آوری شده و داده-های حاصل با استفاده از برنامه‌های آماری SPSS،MSTAT-C، SAS و Path analysis مورد تجزیه و تحلیل قرا ...

به منظور ارزیابی اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی در دوران رشد رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی‌سینا در سال زراعی 1387 انجام گرفت. سطوح نیتروژن (100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سطوح آبیاری (تنش کم‌آبی در مرحله 10-8 برگی، تنش کم‌آبی در مرحله شیری تا خمیری دانه و آبیاری کامل) بصورت فاکتوریل در کرت‌های اصلی و ارقام ذرت (سینگل‌کراس 500 و 647) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. ...