عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ریشه زایی سه رقم تجارتی گردوی ایرانی ‏‎(Juglans regia L ) ‎‏ به نامهای سانلند، چندلر و واینا ، در شرایط دورن شیشهای مورد مطالعه قرار گرفت . ریز شاخه های حاصل از هر یک از این ارقام پس از قرار دادن در محیط کشت انگیزش ریشه زایی ( ‏‎MS‎‏ دارای ‏‎2 IBA‎‏ میلی گرم در لیتر ) به مدت یک هفته و انتقال به محیط کشت نمو ریشه ( 4/1 غلظت ‏‎DKW‎‏ مخلوط با ورمیکولیت به نسبت 1:25/1 ) ریشه دار شدند. ریشه زایی پس از چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت . ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی داری را از نظر میز ...

به منظور بررسی تاثیر هرس ریشه برقدرت ریشه‌زایی نهال بلندمازو در نهالستان صفرابسته استان گیلان در ماه‌های مرداد، شهریور و آبان در سال 1391، 300 اصله نهال در قالب طرح تصادفی سیستماتیک مورد مطالعه قرارگرفت. برای این منظور در هر ماه 50 اصله نهال در دو حالت خارج و داخل خاک هرس ریشه شده و50 اصله نهال به عنوان شاهد (بدون هرس) در نظر گرفته شد. در دی‌ماه 1391، متغیرهای ارتفاع، قطر یقه، وزن مرطوب و خشک ریشه و ساقه، حجم ریشه ،تعداد ریشه-های فرعی (قطر بیشتر از یک میلی‌متر) نهال‌ها اندازه ...

در این پژوهش اثرات غلظت هورمون ایندول بوتیریک اسید، سولفات روی و زمان قلمه گیری به منظور تعیین عوامل موثر در ریشه زایی قلمه های برگدار زیتون روغنی ‏‎Olea europea‎‏ واریته محلی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله از تجزیه آماری نشان می دهد که در مجموع، قلمه هایی که در آبان ماه گرفته شده و با ‏‎IBA‎‏ و ‏‎Zn‎‏ در غلظت های 2 هزار میلی گرم در لیتر (به صورت محلول) تیمار شده اند، بهترین ریشه زایی را نشان می دهند. از بین مواد تنظیم کننده های رشد گیاهی، تنها اکسین ها و تا ح ...

به منظور بررسی اثرهای عوامل تنظیم کننده رشد گیاهی ایندول3- بوتیریک اسید(IBA) وپوترسین وترکیب آن ها بر روی ریشه زایی شمشاداهوازی، آزمایشی در شهرستان میناب اجرا گردید بدین منظور این آزمایش درقالب طرح کامل تصادفی با دو فاکتور(IBA باغلظت های. ، 1000 و1500 میلی گرم درلیتروپوترسین با غلظت های 0،5/0و1 میلی مولار به دوروش محلول پاشی وغوطه وری) با5تکرار(هرتکرار شامل 10 قلمه)و20 تیمار انجام شدوصفت هایی از قبیل درصد ریشه زایی، درصد قلمه های رشد کرده ومیانگین طول ریشه مورد ارزیابی قرارگر ...

طی دو سال متوالی شاخه‌های رشد جاری درختان بالغ و نهالهای 3 و 4 ساله گردوی ایرانی که تحت سیستم آبیاری مه فشان قرار داشتند با دو ماده نگهدارنده رطوبت شامل ورمیکولایت دانه درشت و خزه با 2 دو غلظت هورمونی 50 و 100 ppm ایندول بوتیریک اسید (خیساندن به مدت 24 ساعت در تاریکی) خوابانیده شدند. نتایج نشان دادند که ورمیکولایت آغشته به اکسین جهت تشکیل کالوس بسیار مناسبتر از خزه بوده ، به طوری که حفظ رطوبت در حد مطلوب به مدت طولانی (حدود 2 ماه) به ریشه‌زایی 5 شاخه خوابانیده منجر شد. شاخه‌ه ...

به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف اکسین ها، نوع حلقه برداری و نوع کپه در ریشه زایی تنه جوشهای حاصل از نهالهای5 ساله گردویی ایرانی آزمایشی در قالب طرح آماری فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مخلوط هورمونیIBA+IAA+NAAدر غلظتهای 5000و7500PPm، ایجاد تپه با استفاده از مخلوط پرلیت و ماسه و انجام حلقه برداری با استفاده از بستن سیم فلزی در قاعده تنه جوشها می تواند منجر به ایجاد بیشترین تعداد و طویلترین ریشه ها در خوابانیدن کپه ها شاخه های گردو ...

به منظور بررسی تکثیر نهال فندق از طریق قلمه این تحقیق با استفاده از قلمه‌های خشبی، نیمه خشبی و چوب نرم که از پاجوشهای یکساله ارقام محلی فندق الموت قزوین تهیه گردیده بود در گلخانه مجهز به مه‌پاش در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفت . برای تفسیر نتایج این آزمایش از طرح آماری فاکتوریل با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی و 30 تیمار و 4 تکرار و 9 قلمه در هر واحد آزمایشی استفاده شد. اثرات محیط کشت (ماسه و پومیس) نوع قلمه (خشبی، نیمه خشبی و چوب نرم) و استفاده از هورمون د ...
نمایه ها:
کشت | 
فندق | 
غلظت | 

در ازدیاد درون شیشه‌ای آنتوریوم آندارنوم، برای تولید کالوس، از ریز نمونه‌های برگ و دمبرگ رقم-های Antadraو Casino استفاده شد. نمونه‌ها روی محیط‌های موراشیگی و اسکوگ که با تنظیم-کننده‌های رشد مختلف تقویت شده بودند، قرار داده شدند. رقم، مرحله رشد گیاه، نواحی مختلف برگ و نوع تنظیم‌کننده‌های رشد به طور معنی‌داری، تولید کالوس را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط حاوی 3 میلی‌گرم بر لیتر بنزیل آدنین و 0/5میلی‌گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید و در شرایط تاریکی تولید ش ...

چکیده ندارد.