عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 227

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات متقابل نماتد مولد غده ریشه ‏‎Meloidogyne incognita ( race1 )‎‏ و قارچ عامل پژمردگی ‏‎Fusarium oxsysporum f. sp. ciceri‎‏ تحت شرایط گلخانه ای در دو رقم ‏‎Pusa - 212‎‏ (مقاوم به قارچ ) و ‏‎Pusa - 244‎‏ ( نسبتا‏‎ً‎‏ حساس به قارچ ) در گلدان هایی حاوی خاک استریل و با مقدار ماده تلقیح 2000 لارو سن دو نماتد و 2 گرم قارچ ( میسیلیوم خرد شده ) در هر گلدان تحت تیمارهای شاهد ، قارچ تنها ، نماتد تنها ، قارچ و نماتد بطور همزمان و نماتد سه هفته قبل از قارچ ( تناوبی ) در قالب طرح کامل ...

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سالهای 1371 و 1373 اجرا گردید، بوته‌ها در دو مرحله به صورت مقایسه‌ای انتخاب گردیدند (انتخاب رکورنت). به طوریکه در مرحله اول بیست گیاه از هزار و پانصد گیاه و در مرحله دوم صدو بیست گیاه به عنوان گیاهان انتخابی و به همین تعداد به عنوان گیاهان کنترل در نظر گرفته شدند. در اخرین دوره کاشت پس از 92 روز تعداد برگها، ساقه‌ها، سطح برگها، طول طویل‌ترین ریشه، حجم ریشه و وزن خشک ساقه‌ها و ریشه تعیین گردیدند. پس از مقایسه و بررسی اختلافا ...

تعیین مقدار آب و مواد معدنی غذایی قابل دسترس برای گیاه از روی حجم خاکی که با ریشه‌ها در تماس است انجام می‌گیرد. حجم خاک نیز بستگی به انشعابات ریشه و میزان انتشار افقی و عمودی آن دارد. برای تعیین مقدار مناسب ازت در توسعه ریشه ذرت این آزمایش در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این تحقیق ازت (اوره) در مقادیر صفر، 46، 92، 138، 184 و 230 کیلوگرم ازت در هکتار و بصورت 1/2 هنگام کاشت ، 1ˆ4 هنگام 6 تا 7 برگی و 1/4 بعدی 30 روز بعد از کوددهی نوبت دوم صورت گرفت ، نمو ...
نمایه ها:
ذرت | 
مزرعه | 
ریشه | 
گیاه | 
توسعه | 

در این تحقیق به منظور پی بردن به اهمیت تشکیل ریشه در ریزازدیادی گونه های گیاهی و نقش این ریشه ها در برخی اعمال فیزیولوژیکی بویژه در مرحله سازگاری و انتقال به محیط خارج از شیشه، مطالعاتی بر روی گیاهچه های آلوکک انجام گرفت. این گیاهچه ها در سه شرایط رشدی مختلف و به صورت ریشه دار یا بدون ریشه از لحاظ بعضی از شاخصه های فیزیولوژیکی مثل فتوسنتز و روابط آب مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در شرایط درون شیشه ای وجود یا عدم وجود ریشه نقش چندانی در میزان توانایی فتوسن ...
نمایه ها:
ریشه | 
آلوکک | 
گیاه | 

روناس با نام علمی Rubia tinctorum گیاهی است از تیره Rubiaceae ، علفی با ارتفاع 5ˆ0 تا 5ˆ1 متر که بصورت وحشی در منطقه مدیترانه ، از اسپانیا تا آسیای صغیر و در شمال آفریقا و برخی نواحی آسیا می‌روید.روناس بعلت داشتن ماده رنگی آلیزارین و همچنین خواص داروئی ریشه در زمره گیاهان رنگدار صنعتی و داروئی بشمار می‌روید.از ویژگیهای آن مقاومت در برابر شوری آب و خاک است بهمین علت می‌توان از وجود این گیاه در خاکهای شور و کم استعداد کشاورزی استفاده نمود.متوسط عملکرد خشک ریشه 5 - 6 تن در هکتار ...
نمایه ها:
بذر | 
کشت | 
گیاه | 
روناس | 
ریشه | 

به منظور رفع انشعاب ریشه دو رقم بذر دیپلوئید G155، A37 که یکی دارای ریشه ساده و دیگری ریشه منشعب دارد انتخاب گردید. پس از عمل خودگشنی و تثبیت صفت چند شاخه‌ای و ساده وراثت نسلهای F1 و F2 ترکیب F1 با P1 و F1 با P2 را بدست آوردیم و هدف از این طرح پی بردن به وضع ژنتیکی انشعاب ریشه و پی بردن به کمی یا کیفی بودن صفت و چگونگی ارتباط آن با عملکرد ریشه و عیار قند است . F1 و F2 تهیه شده که در سال 1374 به صورت آزمایش کشت شده بودند. نتایج آن در دست بررسی و تهیه گزارش نهایی است . ...

فاکتورهای مورفولوژیکی که در فصل دوم عنوان شد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند اولین فاکتور مورفولوژیک، پارامترهای مربوط به اندازه گیری طول تنه ریشه (Root Trunk) دندانهای مولر است . نتایج بدست امده در این تحقیق بر اساس جدول شماره (1-4) نشان میدهد که متوسط طول تنه ریشه دندانهای مولربالا و پائین در تمامی نواحی انشعاب ریشه در مقایسه با اندازه استاندارد ذکر شده توسط Wheeler کوتاهتر از حد معمول است. این کوتاهی طول تنه ریشه در نمای باکال نسبت به نماهای دیگر بیشتر مشهود است درصد ک ...

به منظور بررسی اثر توانایی آللوپاتی ریشه گندم ، پنبه و آفتابگردان بر روی مراحل مختلف رشد و نمو عملکرد دانه آفتابگردان این تحقیق در قالب یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی فاکتوریل در سه تکرار در اتاقهای رشد در تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ‏‎(IBB)‎‏ دانشکده تهران اجرا گرید. تیمارهای آزمایشی آب پس مانده ریشه سه نوع گیاه خیسانده شده گندم ، پنبه و آفتابگردان بودند . آبهای آبیاری شامل چهار سطح مقدار ریشه خیسانده شده در آب به ترتیب آب معمولی ، آب با 50 میلی گرم ، 100 میلی گرم و 150 میلی گر ...

در سال زراعی 1373-1374 تعداد 196 شماره گندم از کلکسیون غلات بمنظور تعیین مقاومت آنها به خشکی با استفاده از طرح لاتیس ساده در دو تکرار در شرایط دیم کشت گردید پس از برداشت و تعیین عملکرد با انجام محاسبات آماری تعداد 9 شماره گندم که برتر از بقیه بودند انتخاب شدند. ارقام انتخابی جهت بررسی مشخصات ریشه از قبیل طول ریشه - تعداد ریشه و طول کلئوپتیل و ارتباط این صفات با عامل مقاومت به خشکی در آزمایشگاه در سه محیط رویش آب - پلی‌اتیلن‌گلیکول و 6 bar پلی اتیلن‌گلیکول 10 bar با استفاده از ...