عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیر شیوه تقسیط کود نیتروژنه و پرایمینگ بذر با باکتری‌های محرک رشد PGPR بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه گندم، آزمایشی در سال زراعی 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تقسیط کود نیتروژنه در سه سطح, سطح اول) 1/3 زمان کاشت،1/3پنجه زنی،1/3قبل از گلدهی)؛ سطح دوم (1/4 زمان کاشت، 1/2 پنجه زنی تا ساقه روی، 1/4 زمان ...

یکی از مکانیسم های باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه (PGPRs) برای تحریک رشد گیاهان از طریق فعالیت آنزیم 1-آمینو سیکلوپروپان-1-کربوکسیلیک اسید (ACC) دآمیناز می باشد. باکتری های حاوی این آنزیم، با تجزیه پیش ماده اتیلن گیاهی (ACC)، غلظت آن را در گیاه در حال رشد و یا تحت تنش کاهش داده و در نتیجه گیاه را در مقابل اثرات مضر ناشی از سطوح بالای اتیلن (اتیلن تنشی) حفظ می کنند. اگر چه بسیاری از گونه های ازتوباکتر رشد گیاهان را تحریک می کنند، اما با وجود این، تاکنون گزارشی دال بر تولید ...

تنش شوری با القای اثرات سوئی نظیر کاهش جذب آب توسط بذور در حال جوانه‌زنی و همچنین ریشه‌های گیاه، بروز سمیت یون‌های کلر و سدیم و همچنین افزایش بیوسنتز اتیلن در گیاهان و گیاهچه‌های در حال رشد در خاک شور، موجب بروز اختلال در رشد طبیعی آن‌ها شده و بدین طریق رشد و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می‌دهد. این در حالیست که ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و به ویژه ریزوباکتری‌های تولیدکننده آنزیم 1-آمینوسیکلوپروپان-1-کربوکسیلیک اسید (ACC)-دی‌آمیناز قادرند با محافظت از گیاه‌ در مقابل اثرات سو ...

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، سموم و آفت کش ها به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی، تأثیرات جبران ناپذیری به منابع خاک و آب وارد کرده است. یکی از راهکارهای کاهش مصرف کودهای شیمیایی استفاده از باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) می باشد. در این تحقیق، ابتدا 51 جدایه باکتری ریزوسفری (45 جدایه ریزوبیوم و 2 جدایه باسیلوس، 4 جدایه سودوموناس) از خاک های زیر کشت یونجه در استان زنجان جداسازی شدند. سپس جدایه ها از لحاظ خصوصیات محرک رشد گیاهی (PGP) غربالگری شدند. نتایج نشان داد ...

در بین میکروارگانیسم‌های تثبیت کننده نیتروژن باکتریهای جنسAzospirillum دارای جمعیت فراوانی در ریزوسفر و فضای بین سلولی ریشه غلات و دیگر گیاهان است. از ویژگی‌های مفید باکتری می توان به تثبیت نیتروژن، تولید هورمون‌های محرک رشد گیاه، در نتیجه بهبود جذب آب و عناصر غذایی، افزایش حلالیت فسفاتهای نامحلول آلی و معدنی، تولید سیدروفور، تولید انواع ویتامین، کنترل عوامل بیماریزا، رابطه سینرژیستی با سایر باکتریهای مفید خاکزی، تولید نیتریت، تولید محصولات صنعتی، زیست پالایی فاضلاب و تجزیه ب ...

به رغم اثرات بسیار نامطلوبی که آلودگی خاک بر کیفیت تولیدات مواد غذایی و درنهایت بر زنجیره غذایی انسان و همینطور دیگر اجزا محیط زیست دارد، قدرت خاک برای زیست پالایی این آلاینده‌ها از جمله کادمیم (Cd) در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کادمیم از جمله آلاینده‌هایی است که به شدت سمی و برای گیاه و انسان خطر آفرین می‌باشد. پالایش سبز یکی از ابزارهای مفید برای کاهش غلظت آلاینده‌ها از جمله Cd در خاک می‌باشد. از طرف دیگر افزایش جمعیت باکتری‌های محرک رشد گیاه PGPR)) احتمالا بتواند ...

در سال‌های اخیر بحث امکان کنترل زیستی بیمارگرهای خاکزاد مورد توجه جدی محققین قرار گرفته است که از آن جمله می-توان به باکتری‌های آنتاگونیست به خصوص سودومونادهای فلورسنت و باسیلوس‌ها در کنترل بیمارگر‌های قارچی و باکتریایی ریشه گیاهان زراعی اشاره کرد. میکروارگانیسم-هایی که در ناحیه فرا‌ریشه گیاهان زندگی می‌کنند گزینه مناسبی برای استفاده در روش‌های کنترل زیستی هستند زیرا فرا‌ریشه خط مقدم دفاعی ریشه‌ها علیه بیمارگر‌های خاکزاد می‌باشد. در این تحقیق 121 جدایه باکتری از خاک فرا‌ریشه ...

به منظور بررسی اثر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار ((Glomus etunicatum و باکتری Pseudomonas fluorescens)) بر رشد گیاه مکزیکن لایم در شرایط تنش خشکی پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بطور کامل تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار دو گلدان در گلخانه بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گردید. فاکتورهای مورد استفاده در آزمایش شامل قارچ میکوریز آربسکولار در دو سطح شامل حضور قارچ و عدم حضور آن، باکتری محرک رشد گیاه در دو سطح شامل شامل حضور باکتری و عدم حضور آن تن ...

امروزه اهمیت رایزوباکتری‌ها به دلیل تأمین نیازهای گیاه در شرایط نرمال و تنش و نیز به دلیل سازگاری با محیط زیست و کمک به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و در نتیجه سلامت مصرف کنندگان از توجه ویژه‌ای برخوردار است. این باکتری‌ها از طریق بهبود رشد گیاه در شرایط طبیعی و تنشی سبب افزایش عملکرد گیاهان زراعی می‌شوند. این باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) از طریق یک یا چند مکانیسم موجب افزایش رشد گیاهان می‌شوند. یکی از این سازوکارها فراهم کردن فسفر مورد نیاز برای گیاهان زراعی است. فسفر بعد ...