عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمان های مختلف حذف علف های هرز و اسمو پرایمینگ بذر به همراه محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل حذف علف های هرز در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب حذف تا 2 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 4 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 6 هفته پس از سبز شدن، اسمو پرایمینگ بذر ش ...

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی ریز مغذی ها بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی واقع در شهرستان بجنورد انجام گرفت. آزمایش بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب لوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی دور آبیاری شامل سه سطح (هفت، چهارده و بیست و یک روز) عامل فرعی محلول پاشی عناصر ریز مغذی ها شامل (شاهد (عدم محلول پاشی)، محلول پاشی با روی، بر وآهن و مخلوطی (به نسبت مساوی) ...

این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین وضعیت تغذیه ای مادران باردار با وقوع سقط سه ماهه اول بارداری طراحی گردید. این مطالعه بصورت مورد – شاهدی بود.تعداد نمونه 662 نفر بودند. 331 زن با سقط خودبخودی سه ماهه اول بارداری و 331 زن بعنوان گروه شاهد با حاملگی بیشتر از سه ماه که در بیمارستانهای منتخب شهر تهران انجام شد.کلیه افراد مورد مطالعه سن بین 35-18 سال داشتند.. گروه مبتلا و غیر مبتلا از نظر متغیر تعداد بارداری و مصرف مولتی ویتامین وشاخص توده بدنی همگون شدند. اطلاعات از طریق پرس ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود روی (ZN) بر خصوصیات گندم ابی بهاره رقم افلاک در شرایط آب و هوایی منطقه بروجرد صورت پذیرفت ، این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و 16 تیمار و 3 تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی 92-91 اجرا شد. عامل بذرمال در چهارسطح (0و1/5و2و2/5 لیتر کود روی در هکتار) و عامل زمان محلول پاشی در چهار سطح زمان پنجه زنی، ساقه دهی، خوشه دهی و شاهد (بدون محلول پاشی) انجام گرفت.نتایج نشان داد که کاربرد کود ...

گلرنگ یکی از پنج گروه عمده گیاهان روغنی است که از نظر سطح زیر کشت و تولید پس از سویا، کلزا، بادام زمینی و آفتابگردان قرار دارد. امروزه عوامل مختلفی در افزایش سطح زیر کشت و تولید آن در مناطق مختلف دنیا دخیل بوده اند، اصلاح ژنتیکی، اعمال روش های نوین به زراعی و افزایش دانش فیزیولوژیکی از مهمترین عوامل دستیابی به این امر بوده اند. به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود فسفر و عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ ، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 ت ...