عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خلاصه: مقدمه و هدف: هدف درمان اندودونتیک حذف میکرو ارگانیسم‌ها و محصولات جانبی آن‌ها از کانال ریشه و ایجاد سیل مناسب جهت جلوگیری از عفونت مجدد این سیستم می باشد. کانال های ریشه کرو دار مشکلاتی را از نظر آماده سازی کانال ریشه و پر کردگی ایده آل آن ایجاد می نمایند. تاکنون سیستمهای مختلفی جهت پرکردن کانال ریشه معرفی شده، که سیستم هیروفیل نمونه ای از این سیستم‌های جدید بر اساس حامل مرکزی است. هدف این مطالعه مقایسه سیل اپیکال ریشه های پر شده با روش تراکم جانبی و هیروفیل در کانال ...

مقدمه: در حیطه دندانپزشکی کودکان روش های پیشگیری از پوسیدگی از جمله پیت و فیشور سیلانت از اهمیت بالایی برخوردار است. یک عامل مهم در تعیین قابلیت سیل کنندگی ایده آل پیت و فیشور ها نوع ماده انتخاب شده است. ویژگی های یک ماده ی سیل کننده ی ایده آل، شامل زیست سازگاری، گیر و مقاومت در برابر سایش است. طیف وسیعی از مواد دردرمان سیلانت کاربرد دارند، اما شایع ترین ماده ی مورد استفاده جهت این امر سیلانت های رزینی می باشد. جدیدترین نوآوری ها در زمینه ی رزین کامپوزیت ها، مربوط به استفاده ...

هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر آماده سازی سطح با کلرهگزیدین 2%و اتانول بر ریزنشت ترمیم های کامپازیتی به عاج می باشد. مواد و روش ها: بر روی 88 دندان پرمولر حفرات کلاس II با مارژین عاجی تراشیده شد و به چهار گروه تقسیم شد.ابتدا حفرات اچ و سپس شستشو داده شد و سطح آن خشک گردید. بعد از آن در گروه اول (کنترل) هیچ گونه آماده سازی انجام نشد.در گروه دوم با استفاده از اتانول 100% برای 60 ثانیه و در گروه سوم با کلرهگزیدین 2% به مدت 60 ثانیه دیواره های حفره مرطوب گردید. د ...
نمایه ها:

حل مسئله ریزنشت در اطراف مواد ترمیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پدیده ریزنشت می تواند باعث حساسیت دندان بعد از ترمیم، تغییر رنگ، پوسیدگی ثانویه آسیب پالپ و نهایتا ترمیم گردد. برای کاهش ریزنشت در ترمیم های آمالگامی از وارتیش استفاده می شود. در این پایان نامه دو نوع وارنیش ایرانی به نام های پیش رو و سیمیاطب از لحاظ ممانعت از ریزنشت (micro leakage) در زیر آمالگام سینالوی ایرانی در دوره های زمانی سه روزه، سه ماهه و شش ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام این مطالعه تعداد 7 ...

از آنجا که مهمترین عامل در موفقیت درمان های جراحی انتهای ریشه حذف هر چه بیشتر ریزنشت در مواد پرکننده انتهای ریشه میباشد و مواد مختلفی جهت پر کردن انتهای ریشه به کار میروند بررسی های متعددی روی این مواد انجام میگیرد که مهمترین آنها تعیین ریزنشت این مواد با هدف بررسی توانایی مهر و موم نمودن آنهاست. بدین منظور تصمیم گرفته شد که میزان ریزنشت سه ماده را با استفاده از روش نفوذ خطی ‏‎Dye‎‏ بررسی کنیم. به این منظور تعداد 43 دندان قدامی بالا و پایین کشیده شده انسان تهیه شده، پاکسازی و ...

ریز نشت سه کامپوزیت همراه glass Ionomer در دندانهای کشیده شده انسان‌تحت بررسی قرار گرفت . از این سه نوع کامپوزیت ، یک نوع(LC-1000) Posterior composite و دو نوع Posterior composite &(Coltene) (degufill H) anterior و glass Ionomer انتخابی نیز Ionofilبود. 90 عدد دندان سالم انتخاب شد. در ازمایش مرحله اول، در 60 عدددندان (30 عدد مولار و 30 عدد پری‌مولار) حفرات Glass I که دارایbutt joint cavosurface بود و کل حاشیه در مینا ختم شده بود، تعبیه شد.سه گروه 10 تایی توسط این سه نوع کامپوز ...

هدف درمان اندودنتیک حذف میکروارگانیسم ها و محصولات جانبی آنها از کانال ریشه و همچنین ایجاد سیل مناسب جهت جلوگیری از عفونت مجدد این سیستم می باشد. سیلرهای MTA Fillapex و iRoot SP دو سیلر جدید هستند که بر اساس ادعای سازندگان، ویژگی های بسیار مشابه با MTA دارند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه ی سیل اپیکال کانال های پر شده با سیلرهای iRoot SP ، MTA Fillapex و AH-plus می باشد. 120 دندان پرمولر تک کانال جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. کانال ها با استفاده از فایل های دستی تا سایز60 ...

بر روی چهل دندان سالم پره مولر فک بالا که برای درمان ارتودنسی کشیده شده بودند تراش استاندارد برای رستوریشن های متال-سرامیک داده شد. خط خاتمه تراش در سطح لبیال شولدر و در سطح لینگوال چمفر بود. پس از آماده شدن کوبینگها نمونها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند بعد از آن یک گروه توسط سمان زینک فسفات آریادنت و گروه دیگر توسط سمان زینک فسفات هارواد سمان شده و سپس به دو نیم برش لاکولینگوالی داده شدند. میزان ریزنشت داری در دو گروه باساتریومیکروسکوپ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ...

ایجـاد درز در کـف جینجیوال متعاقب انقباض ناشى از پلیمریزاسیون کامپوزیت یکى از مشکلات اساسى تـرمیمهای کلاس II کـامپوزیت اسـت. یکـى از راههـای غلبـه بـر این مـشکل اسـتفاده از تکنیک ساندویچ مى باشد. هدف از این مطالعه Invitro تعیین میزان ریزنشت در لبه هاى جینجیوالى ترمیم هاى کلاس II کامپوزیت همراه با موإد مختلف کف بندی مى باشد. در ابتدا 40 دندان پرمولر بدون پوسیدگـى و ترمیم انتخاب و در مزیال هر کـدام حـفره کـلاس II استاندارد به عمق مزیودیستالى mm1و عرض باکو لینگوالى mm 3، تهیه ش ...