عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی خودپنداره ریاضی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر سوم راهنمایی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دختر سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت و نمونه پژوهش شامل 351 دانش آموز بود که از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های خودپنداره ریاضی و خودکارآمدی ریاضی، اضطراب ریاضی و کارنامه تحصیلی دانش آموزان برای سنجش متغیرها به کار رفتند. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از از روش های آماری همبستگ ...

پژوهش های مختلف حاکی از آن دارد که عوامل روانشناسی متفاوت و توانایی شناختی مختلف در افراد وجود دارد که ناشی از تفاوت های فردی بین آنها می باشد و همین عوامل سبب بروز عملکردهای متفاوت در کار ریاضی می شود. از سوی دیگر، محققین آموزش ریاضی نشان دادند بین زن و مرد در عملکرد ریاضی و استراتژی هایی که آنها برای حل مسائل ریاضی به کار می برند، تفاوت وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی بر این شده است که نقش و اثر بخشی هورمون های تستوسترون، پرولاکتین، تیروکسین و TSH را بر توانایی فضایی، توانای ...

پژوهش‌های مختلف بیانگر آن است که عوامل روانشناسی متفاوت و توانایی‌های شناختی مختلف در افراد وجود دارد که ناشی از تفاوت‌های فردی بین آن‌ها می‌باشد، و همین عوامل سبب بروز عملکردهای متفاوت در کار ریاضی می‌شود. نقش تفاوت‌های فردی در یادگیری ریاضی مقوله‌ای شناخته شده در روانشناسی آموزش ریاضی است و برخی معتقدند که تفاوت‌های فردی همان فیلترهای یادگیری هستند. این پژوهش، مطالعه‏ای است بر روی تفاوت‌های فردی بین دوقلوهای دختر مقطع راهنمایی در عملکرد ریاضی و عوامل پیش‌بینی کننده‌ی آن. ن ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی تأثیر آموزش فراشناخت وضعیتی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ی سوم مقطع راهنمایی بود. برای انجام این پژوهش، 240 دانش آموز (120 پسر و 120 دختر) از بین دانش آموزان 8 مدرسه (چهار مدرسه پسرانه و چهار مدرسه دخترانه) در مقطع راهنمایی ناحیه دو شیراز انتخاب شدند. در این تحقیق که به صورت آزمایشی و بر اساس طرح چهار گروهی سولومون اجراشد، مدارس گروه های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. بدین منظور، ابتدا معلمانی که باید بر اساس الگوی فراشناخت وض ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاُثیر روش آموزش حل مساُله و باز آموزی اسنادی بر کاهش اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی بود. آزمودنی های پژوهش 45 نفر دانش آموز پسر پایه چهارم ابتدایی دارای اضطراب ریاضی بودند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار داده شدند. پژوهش حاضر شامل 2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل بود: گروه آزمایش نخست ( n=15 ) طی 6 جلسه ی 45 دقیقه ای آموزش های لازم را برای روش حل مسئله و گروه آزمایش دیگر(n=15) طی 8 جلسه ی 45 دقیقه ای آموزش های لازم را برای باز آموزی اسنادی دریاف ...

در این پژوهش به مطالعه و بررسی میزان اثرگذاری مشکلات یادگیری ریاضی بر اضطراب و نگرش ریاضی در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان ناحیه یک مشهد پرداخته شده است. 150 دانش آموز دختر پایه ی اول دبیرستان در این پژوهش شرکت داشته اند. نتایج کلی زیر از پژوهش به دست آمده است: 1. بین نگرش نسبت به ریاضی و مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان رابطه ی معکوس برقرار می باشد. 2. بین اضطراب ریاضی و نگرش به ریاضی دانش آموزان رابطه معکوس برقرار می باشد. 3. بین اضطراب ریاضی و مشکلات یادگیری ریا ...

ریاضیات از درس های مهمی است که یادگیری آن می تواند در تمامی عرصه های زندگی تاثیر گذار باشد. این پژوهش با هدف تدوین مدلی برای تبیین و پیش بینی پیشرفت ریاضی بر اساس متغیرهای محیط خانه، جو مدرسه، پیشینه دانش آموز و فرایند تدریس انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. متغیرهای پژوهش شامل دو دسته از متغیرهای برون‌زا (محیط خانه دانش آموز، جو مدرسه) و متغیرهای درون زا (فرایند تدریس درس ریاضی، پیشینه دانش آموزو عملکرد ریاضی) می‌باشد که در قالب یک الگوی علّی به روش مدل ی ...

یکی از حوزه های تحقیقاتی آموزش ریاضی که اخیراً مورد توجه جامعه ی جهانی قرار گرفته است، طرح مسئله می باشد. تحقیقات انجام شده در آموزش ریاضی، از پیوند طرح مسئله با بسیاری از حوزه های پژوهشی دیگر نظیر؛ حل مسئله، خلاقیت و غیره خبر می‌دهند. پژوهش حاضر نیز سه هدف عمده را در رابطه با طرح مسئله دنبال می‌کند، که عبارتند از: ارزیابی توانایی دانش آموزان در طراحی مسائل ریاضی (هندسه)، بررسی رابطه‌ی طرح مسئله با خلاقیت، و بررسی رابطه ی طرح مسئله با دانش ریاضی دانش‌آموزان. در این پژوهش تعدا ...

تحقیق حاضر پیرامون بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و جهت گیری هدف، با اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ششم شهر ارومیه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر ارومیه تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس جدول پیشنهادی مورگان 380 نفر برآورد شد. سپس پرسشنامه های اضطراب ریاضی و جهت گیری هدف در بین دانش آموزان توزیع گردید و پرسشنامه های مربوط به سبک های فرزندپروری را نیز والدین این دانش آموزان تکمیل کردند. سپس داده ها با روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قر ...