عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 688

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، با توجه به ارتباط خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی طبق دیدگاههای خودپنداره و همچنین، طبق رویکرد شناختی ـ اجتماعی، نقش خود پنداره ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت بر پیشرفت ریاضی به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت برای انجام مطالعه تعداد 304 دانش‌آموز (152 دانش‌آموز دختر و 152 دانش‌آموز پسر) پایه اول دبیرستان از منطقه 6 تهران، مقیاس خودپنداره و انگیزش یادگیری ریاضی را تکمیل نمودند. همچنین برای تعیین و سنجش میزان پیشرفت ریاضی نمره نیم سا ...

پیشنهادهای زیر حاصل این پایان‌نامه می‌باشد: -1 فرستادن عده‌ای از اساتید یا دانشجویان رشته آمار یا ریاضی به دبیرستانها یا مدارس راهنمایی برای تبلیغ و آشنا ساختن افراد با این رشته‌ها. این امر می‌تواند مثلا در هفته مشاغل صورت گیرد. -2 تهیه بروشور و حتی مجلات علمی مربوط به آمار و ریاضی و فرستادن آنها برای مدیران و معلمان دبیرستانها و مدارس . -3 گسترش امکانات مختلف مرتبط با آمار و ریاضی در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمایی، امکاناتی مانند کتب مختلف مربوط به آمار و ریاضی، نرم‌افزارها ...
نمایه ها:
ریاضی | 
آمار | 
 
ترجمه فصولی از کتاب David W.widder استاد دانشگاهها روارد آمریکا تحت عنوان ((آنالیز ریاضی)) از کتب دیگری در تدوین این کتاب نیز استفاده شده است تا محتوای آن دقیقا مطابق سرفصلهای درس آنالیز ریاضی (2) دوره کارشناسی ریاضی مصوب ستاد انقلاب فرهنگی باشد. این کتاب یک متن ارزنده برای درس مذکور و حاوی اطلاعاتی است که در کتب مشابه وجود ندارد. ...

هدف پژوهش بررسی علل تغییر، رشته دانش‌آموزان متوسط و چگونگی ترغیب آنان به ادامه تحصیل در رشته ریاضی است ، جامعه آماری متشکل از 90 نفر دانش‌آموزان رشته علوم تجربی مقطع متوسط که از رشته ریاضی فیزیک تغییر رشته داده و به رشته علوم تجربی آمده‌اند. اولیاء آنها و 90 نفر از دبیران ریاضی مقطع متوسطه هستند که از مناطق شازند، محلات و نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش اراک انتخاب شده‌اند. روش پژوهش پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه است . یافته نشان می‌دهد که از عوامل عمده‌ای که موجب ...

تهیه سئوالات ریاضی برای پایه‌های پنجم ابتدائی و سوم راهنمائی جهت تهیه بانک سئوالات استاندارد. ...

با عنایت به دیدگاههای موجود در مورد خودپنداره و نقش مهمی که خودپنداره تحصیلی می تواند بر پیشرفت تحصیلی ایفا نماید در این پژوهش نقش واسطه ای و پیش بینی کننده خودپنداره ریاضی به همراه متغیرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده نگرشها نسبت به ریاضی و جنسیت بر پیشرفت ریاضی به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر از داده ها و اطلاعات بدست آمده در آزمون تیمز 2003 استفاده گردید. یافته های بدست آمده از مدل کلی نشان داد که متغیرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و خودپنداره ر ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر ذهنیت فلسفی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه شکل گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را دانش آموزان تیزهوش مقطع متوسطه ی استان البرز تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل هستند. 274 دانش آموز در این پژوهش شرکت نموده اند که از این تعداد 131 دانش آموز دختر و 143 دانش آموز پسر هستند. روش نمونه گیری به صورت کل شماری است زیرا جامعه و نمون ...

از آنجا که یافته‌های این تحقیق صرفا " جنبه وصفی دارند لذا نتایج آن را می‌توان به شرح زیر توصیف نمود. -1 از 163 هدف رفتاری - شناختی استخراج شده از محتوای کتاب ریاضی سال اول دبستان، 5ˆ5 درصد آن در سطح دانش ، 8ˆ90 درصد آن در سطح فهمیدن و 7ˆ3 درصدنیز در سطح کاربرد قرار داشت . -2 از محتوای کتاب ریاضی سال دوم دبستان 131 هدف رفتاری - شناختی استخراج گردید که 16 درصد از این هدفها، درسطح دانستن، 7ˆ81 درصد در سطح فهم و درک و 3ˆ2 درصد آن در سطح کاربستن قرار داشت . -3 جمعا " 186 هدف رفتار ...