عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقایس? تاثیر برنام? تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پُر فشارخونی استاد راهنما: دکترسید رضا عطارزاده حسینی استادمشاور: دکترجوادآرین ‌نژاد دانشجو: زیبا رحیمیان مشهد هدف: مقایس? تاثیر برنام? تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پُر فشارخونی روش: در این تحقیق 21 زن داوطلب، دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به فشارخون خفیف( میانگین فشارسیستولی 9/141 و دیاستول 75/87 میلی متر جیوه) با( دامنه س ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین ورزشی هوازی ، رژیم غذایی هیپوکالریک و ترکیبی رژیم غذایی هیپوکالریک و تمرین ورزشی هوازی بر غلظت آدیپونکتین پلاسمایی، انسولین، گلوکز خون و مقاومت انسولینی در موش های صحرایی ماده دیابتی بود. بدین منظور تعداد 56 سر موش صحرایی ماده بالغ که هیچ تحقیقی روی آن‌ها یا والدینشان صورت نگرفته بود، انتخاب شدند. نمونه‌ها پس از 3 روز آشنایی با محیط آزمایشگاه و محقق، به صورت تصادفی به دو گروه سالم و دیابتی تقسیم شدند. به منظور دیابتی شدن همه موش‌ها، استروپتزوس ...

میزان نشو و نما و قدرت باروری شبپره ی مدیترانه ای آرد، Anagasta Kuehniella، روی پنج رژیم غذایی تهیهی ( 1) آرد گندم + سبوس گندم ( 75 درصد و 25 درصد) (FB) ، (2) جوانه ی گندم + مخمر نان + گلیسرول به نسبت ( 10 به 1 به 2 وزن به وزن) (MYG) ، (3) جوانه ی گندم + مخمر نان (10 به 1 وزن به وزن ) (MY) ، (4) سبوس گندم + مخمر نان +گلیسرول (20 به 1 به 2 وزن به وزن) (BYG)، و (5) سبوس گندم + مخمر نان + آب (100 به 5 به 10 به 5 وزن به وزن) (BYGW) مور بررسی قرار گرفت. بررسی ها تحت شرایط آزمایش ...

مقدمه : دیابت یک مشکل بهداشتی مهم و پر هزینه است که تقریباًً تمام گروه های سنی رادر تمام کشورها تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش شیوع دیابت ناشی از تغییرات مستمر در سبک زندگی از قبیل رژیم غذایی نامناسب، عدم فعالیت فیزیکی و چاقی و مصرف سیگار و استرس است که اغلب با شهر نشینی ، مکانیزه شدن و صنعتی شدن ارتباط دارد. این پژوهش به سهم خود سعی دارد که ، آگاهی و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با رژیم غذایی و اثر آن بر HbA1C و کلسترول خون را بسنجد. روش کار : این پژوهش از نوع توصیفی – تحل ...

زنبور پارازیتوئید Trissolcus grandis Thomsonمهم‌ترین پارازیتوئید انفرادی تخم سن گندم،Eurygaster integriceps Puton است که به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل بیولوژیک این آفت مطرح است. تغذیه حشرات کامل زنبورهای پارازیتوئید در دیدگاه حفاظتی و حمایتی و نیز تکثیر انبوه و رهاسازی آن‌ها در طبیعت در قالب برنامه‌های کنترل بیولوژیک نقش قابل توجهی دارد. در این تحقیق، اثر غلظت‌های قندی همراه با آمینواسید پرولین بر طول عمر حشرات کامل نر و ماده، باروری، بارآوری، نسبت جنسی، طول عمر تولی ...

مگس ميوه‌ي مديترانه‌اي، (Ceratitis capitata (Wiedemann يکی از مخرب‏ترين آفات محصولات باغی در سطح جهان به شمار می‏رود که در سال‏های اخير، طغيان آن در باغ‏های مرکبات شمال ایران گزارش شده است. به دليل اهميت استفاده از رژيم‏های‏ غذايي مناسب در پرورش انبوه و مطالعات زیست‏شناختی و رفتارشناختی این آفت، در اين پژوهش، تاثير سه رژيم غذايي لاروی و چهار رژیم غذایی حشرات کامل بر نشوونما و تولیدمثل آن مورد ارزيابی قرار گرفت. لاروها در شرايط آزمايشگاهی (دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ...

چکیده فارسی سابقه و هدف: چاقي و ديابت نوع دوم، دو عامل تهديدکننده سلامت عمومي جهان است. هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير سه ماه تمرين هوازي و رژيم غذايي بر سطوح آنزيم هاي کبدي افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دوم بود. مواد و روش‌ها: در اين تحقيق 23 زن چاق مبتلا به ديابت نوع دوم با ميانگين سني 926/7±75/47 سال، به روش نمونه‌گيري در دسترس، گزينش و به دو گروه تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم غذايي تقسيم شدند. برنامه تمرين هوازي به مدت 36 جلسه با تواتر سه جلسه در هفته با شد ...

هدف از مطالعه حاضر طراحی و ارزیابی رژیم غذایی برای بازیکنان فوتسال با استفاده از نرم‌افزار تغذیه‌ای کامپیوتری بوده است. غذای مصرفی آزمودنی‌ها به‌مدت یک هفته با استفاده از نرم‌افزار رژیم‌درمانی مورد آنالیز قرار گرفت و میزان انرژی، کربوهیدرات، چربی و پروتئین آن مشخص شد، سپس رژیم غذایی بر اساس نیازهای فردی آزمودنی‌ها (3000 کالری، 55 تا 65 درصد کربوهیدرات، 20 تا 25 درصد چربی و 12 تا 15 درصد پروتئین) با نرم‌افزار رژیم درمانی طراحی شد و به مدت یک هفته به آزمودنی‌ها داده شد. آزمودنی ...

مقدمه: بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی(NASH) قسمتی از طیف وسیع بیماری مزمن کبد چرب غیرالکلی است که شیوع آن به طور موازی با افزایش شیوع چاقی در حال افزایش است.در90 درصد موارد این بیماران با غلظت بالای آمینوترانسفرازهای سرم تشخیص داده می شوند. هدف: مقایسه ی تأثیر برنامه ی تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی به تنهایی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به NASH بود. روش‌شناسی: 23 بیمار NASH با دامنه ی سنی 25 تا 50 سال، به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و رژیم ...