عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانه‌های روغنی از لحاظ اقتصادی و اهمیت غذایی به دلیل تامین کالری و انرژی مورد نیاز انسان ودام در بین محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. از طرف دیگر تنش کم آبی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی در بسیاری از مناطق دنیا می باشد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی 30 ژنوتیپ گلرنگ که شامل 28 لاین اصلاحی از توده ‌های بومی و دو واریته خارجی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و به طور جداگانه در دو رژیم رطوبتی شامل آبیاری براساس 50 و 85 درصد تخلیه رطوبت ...

دانه های روغنی از لحاظ اقتصادی و اهمیت غذایی به دلیل تامین کالری و انرژی مورد نیاز انسان و دام در بین محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. افزایش تقاضا برای روغن های نباتی در بازار های جهانی موجب اهمیت و توسعه کشت دانه های روغنی و گسترش برنامه های تحقیقاتی برای این محصولات شده است. از طرف دیگر تنش کم آبی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی در بسیاری از مناطق دنیا می باشد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی 15 ژنوتیپ بزرک شامل 10 لاین اصلاحی انتخاب شده از ...

در این مطالعه برای اولین بار در استان یزد پیدایش خاک در ارتباط با توپوگرافی (Toposequence) و نیز در ارتباط با سایر پارامترهای خاکسازی نظیر پوشش گیاهی و جانوری (بیوماس) مواد مادری خاکها و انسان در ایجاد تنوع خاکها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع‌آوری نمونه‌های پروفیل‌های خاک در مسیر شیرکوه تا کویر سیاه کوه یزد و به دلیل نشان دادن اثرات بارز تغییرات شرایط اقلیمی وابسته به ارتفاع در این مسیر در تنوع خاکها که یکی از فاکتورهای شش گانه پیدایش خاکها می‌باشد، این مطالعه انجام گرفت ...

جهت بررسی رژیم حرارتی رطوبتی ایستگاه براآن در سه نوبت صبح، ظهر، عصر درجه حرارت خاک در اعماق 0، 20، 50 و 100 سانتیمتر از سطح خاک و درجه حرارت تر و خشک روزانه قرائت گردید. همچنین سایر پارامترهای هواشناسی جمع‌آوری و یادداشت گردید. مقدار بارندگی، بصورت برف یا باران و عمق نفوذ رطوبت 24 ساعت پس از هر بارندگی یا ذوب برف تا عمق نفوذ رطوبت در هر 10 سانتیمتر اندازه‌گیری شد. مقدار باران در ماههای فروردین، اردیبهشت به ترتیب 37/7 و 4/5 میلیمتر و خرداد، تیر و شهریور بدون ...

در یک مطالعه مزرعه‌ای با خاک لومی رسی در منطقه زیر سد درودزن با وجود سفره آب زیرزمینی در عمق 5ˆ1 تا 2 متری از سطح خاک ، اثر 6 رژیم مختلف رطوبتی بر روی صفات زراعی دو رقم ذرت خوشه‌ای در طی دو فصل زراعی 1365-1366 مورد مطالعه قرار گرفت . طرح آماری آزمایش ، کرتهای خرد شده در چهار تکرار بود. کرتهای اصلی را تیمارهای مختلف رطوبتی و کرتهای فرعی را دو رقم ذرت خوشه‌ای فوق‌الذکر تشکیل دادند. تیمارهای مختلف رطوبتی بطور معنی‌داری بر متوسط زمان گل دادن، متوسط وزن خشک گیاه، متوسط عملکرد علوف ...

جهت بررسی وضعیت رطوبتی خاک بعد از هرگونه بارش و تغییرات آن در تبخیر و تعرق ، لازم است اعماق مختلف زمین تا 5ˆ1 متری (حداکثر) بعد از هر بارندگی مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور و آگاهی از شرایط فیزیکی خاک مانند حد ظرفیت مزرعه ...

جهت بررسی وضعیت رطوبتی خاک بعد از هرگونه بارندگی و تغییرات آن در تبخیر و تعرق لازم است اعماق مختلف زمین تا 1/5 متری (حداکثر) بعد از هر بارندگی مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور و آگاهی از شرایط فیزیکی خاک مانند حد ظرفیت مزرعه‌ای، نقطه پژمردگی دائم وزن مخصوص ظاهری خاک و میزان نفوذپذیری آب در لایه‌های مختلف خاک ، با حفر پروفیل و تهیه نمونه خاک دست نخودرده اندازه‌گیری شده است . در این راستا از طریق نمونه خاکهای لازم از ایستگاه تحقیقات زراعی بایع‌کلا و منطقه مورد نظر تهیه و ت ...

به منظوربررسی وضعیت رطوبت خاک بعدازنزولات آسمانی وتغییرات آن دراثرتبخیروتعرق لازم است که این تغییرات دراعماق مختلفه تاعمق 1/5 متری حداکثربعدازهربارندگی ویا ذوب برف موردمطالعه قرارگیرددراین طرح 24 تا48 ساعت پس ازبارندگی باتوجه به بافت خاک نمونه برداری در Control section بافواصل 10 سانتی متری ازمبداسطح خاک انجام ودرصدوزنی رطوبت خاک تعیین میگرددهمچنین میزان درجه حرارت خاک وهواومیزان بارندگی دقیقااندازه گیری خواهدشدبدین ترتیب نقشه رژیم ورطوبتی وحرارتی خاک که برحسب خاک که برحسب خا ...

این مطالعات به منظور شناخت دقیق خاکها و هماهنگ نمودن آن با روش متداول خاک دنیا طبقه‌بندی و وضعیت شوری و قلیائیت اراضی بررسی کیفیت خاکها انجام و گزارش نهائی و نقشه‌های آن تهیه گردیده است . براساس این مطالعات رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی اریدیک می‌باشد. اراضی ایستگاه به مساحت 100 هکتار در واحد فیزیوگرافی شامل 2 سری خاک بخش غربی دارای 2 زیر گروه بزرگ است بدین شرح Typic Haplogypsids، Typic Torriothents و بخش شرقی اراضی دارای واحد فیزیوگرافی دشت رسوبی شامل دو زیر گروه می‌باشد T ...