عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علمای تعلیم وتربیت بر این باورند که میزان اعتقاد به دین و ثبات و قوام آن در بزرگ‌سالی، به میزان کار آمدی آموزش‌های دینی در دوران کودکی بستگی دارد. اعتقاد به این موضوع، این انتظار را به وجود می‌آورد که نسل نو جامعه‌ی اسلامی ما از اعتقادات راسخ‌تری برخوردار باشند اما شواهد مبین افزایش درجه‌ی آسیب‌پذیری دینی و مذهبی در نسل جوان جامعه است. کتاب‌های درسی، یکی از مهم‌ترین ابزار انتقال باورها و ارزش‌ها به فراگیران در نظام تعلیم و تربیت ماست لذا موضوع تحقیق حاضر ارزیابی برنامه‌ی درسی ...

تدریس یک فرایند است و مانند هر فرایندی انسان جستجوگر در صدد شناخت آن بر می آید. این شناخت در شکل سامان مند آن به دو صورت علمی و فلسفی ممکن است. این تحقیق براساس بنیان نظری درصدد بررسی فلسفی تدریس برآمده است. با تحلیل مفهوم تدریس در زبان علمی، دو رویکرد اساسی آن یعنی رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم تدریس از یکدیگر جدا و معنای تدریس در هر بافت و کم و کیف آن در هر یک مشخص شده است. سپس در جستجوی ریشه این افتراق برامده و به بررسی استدلالات مورد استفاده جهت اثبات یاتوجیه آنچه که انج ...

در قالب منطق شناخت، علت کاوی پدیده های جغرافیایی در عرصه رفاه اجتماعی روستایی و در نظر گرفتن رویکرد شناخت تبیینی از ضرورتهای ویژه پژوهشهای علمی در این زمینه است. مطالعات انجام شده در این حوزه غالباً در قالب شناخت عمومی و با به کارگیری شیوه های کلاسیک همراه با ابهام و یا تعمیم پذیری اجزای محدود و غیر اساسی به کل سیستم توأم است. در این راستا توجه به رویکرد شناختی به معرفهای مختلف آسیب پذیری در روستاها به منظور اتخاذ یک استراتژی علمی و عملی برای کاهش تأثیر عوامل مذکور ضروری به ن ...

با ظهور رویکردهای جدید معرفت شناسی در اواخر نیمه دوم قرن بیستم بحث از بازنمایی دانش مجدداً به عنوان محوری تعیین کننده در مباحث فلسفی، روانشناسی، و تعلیم و تربیتی مطرح شده است. بازنمایی دانش کلیدی واژه ای بر ورود به مباحث طراحی آموزشی نیز هست، زیرا که رویکردهای طراحی آموزشی ساخت گرا با الهام از مبانی نظریه های روانشناسی شناختی و با مایه گرفتن از تحقیقات گسترده پیاژه و ویگوتسکی توانسته اند این نظریه ها را برای طراحی محیطهای یادگیری ساخت گرا به کار گیرند. طراحی محیطهای یادگیری س ...

بیش از چهار دهه از تجربه اولین طرح های توسعه شهری در ایران می گذرد و طی این سال ها هر چه به دوران اخیر نزدیکتر می شویم، عدم تحقق و به اجرا نرسیدن این طرح ها و معضلات و مشکلات ناشی از عدم اجرای آنها بیشتر خودنمایی می کند و راه حلها و سازوکارهای اجرای طرح های توسعه شهری چه به لحاظ مفاهیم و روش ها و مبانی در تهیه و چه به لحاظ ابزارها و مکانیزم ها در اجرا، مورد توجه قرار می گیرد. تجارب گذشته جهان و به تبع آن، ایران ضرورت تغییر رویکرد برخورد با مسائل شهری را مطرح می نماید. در ای ...

این موضوع که نیروی انسانی مهم ترین عامل موفقیت در شرکت ها می باشد مورد توافق گسترده ای قرار دارد. افراد با رویکرد های ریسک که روی هر جنبه ای از فرایند ریسک تاثیر می گذارد خو می گیرند حتی اگر از آن مطلع نباشند. فهمیدن و مدیریت کردن این نگرش ها و رویکردها از طریق مطالعه و کاهش اثرعوامل مهم تأثیرگذار بر روی آن ها، به طرز قابل توجهی تأثیرات مدیریت ریسک را افزایش می دهد. روش تحقیق: از آنجا که پاسخگویی به کلیه اهداف پژوهش صرفا با بکارگیری یک تکنیک کمی میسر نیست، در این پژوهش س ...

برنامه ریزی نیروی انسانی، وسیله ای است برای حصول اطمینان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمان و مدل سازی ریاضی آن نیز برای برنامه ریزان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از این رو مدلهای ریاضی بی شماری برای فرموله کردن برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمانهای مختلف ارایه شده، اما همواره این سوال مطرح بوده است که مدل ریاضی کارا در برنامه ریزی نیروی انسانی، چگونه مدلی است؟ در این مقاله، برنامه ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ...

مقاله حاضر کوششی است در جهت معرفی زبانشناسی متن و رویکردهای آن، زبان شناسی متن شاخه ای از تحلیل گفتمان است که برمطالعه متون و سازمان متن نوشتاری، تأکید می ورزد، و بیشتر با انسجامهای ساختاری متن سروکاردارد. مطالعه ویژگیهای متون از قبیل همه آنچه سبب می شود تا نوشته ‏‎‎‏ای را متن بنامیم در حوزه زبان شناسی متن است. این شاخه نوپا از زبان شناسی در پی حل این مسئله در زبان است که متن چیست و چگونه تولید و تعبیر می شود. جهت یافتن پاسخ به این گونه پرسشهاست که رویکردهای مختلف زبان شناسی ...

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که اکثر شرکتهای موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای خود با افق بلندمدت و در جهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می گیرند این نوع برنامه ریزی که با استفاده از رویکردهای متفاوتی انجام می گیرد. اگر به درستی تدوین شود به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد. درمقاله حاضر، پس از اشاره به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، چهار رویکرد از ...