عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش عمده‌ای از ادبیات معاصر تحت تأثیر نظریه‌های ادبی است. این تأثیر که از طریق منتقد، خواننده و دستگاه فکری خود نویسنده می‌باشد، در بسیاری از موارد مانع بروز و ظهور خلاقیت می شود.در این رساله علاوه بر معرفی مهم‌ترین نظریه‌های ادبی، چگونگی تأثیر آن‌ها بر آفرینش اثر ادبی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس پس از شناساندن جریان حجم‌گرایی که تحت تأثیر نظریه‌های فرمالیسم و هنر برای هنر شکل گرفته است، آثار یدالله رویایی تئوری‌پرداز این جریان، مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاز، ا ...

شعر حجم یا حجم گرایی (Espacementalisme) یکی از جریان های شعری ایران است که در زمستان 1348 با انتشار بیانیه ی شعر حجم رسمیت پیدا کرد. از میان تمام کسانی که این بیانیه را امضا کردند، یدالله رویایی توانست با اشعار خود این جریان شعری را نهادینه کند و یکی از برجسته ترین شاعران حجم سرای ایران و جهان لقب بگیرد. بینامتنیت یکی ازمهم ترین نظریات ادبی است که نخستین بار توسط ژولیا کریستوا مطرح شد که در نهایت منجر به نظریه ی مرگ مولف شد. در باب بینامتنیت دو دیدگاه و مکتب مختلف وجود دا ...

بدیع یکی از شاخههای علم بلاغت است که به کارگیری آن ضمن آرایش کلام به بخشی از توان هنری شاعر اشاره دارد. دیدگاه افراطی منتقدان به این فن، سبب شده است نقش آرایههای سودمند بدیعی در میان صنایع غیرمفیدی که به علل گوناگون گسترش یافتهاند، نادیده گرفته شود تا جایی که نظریات ارائه شدهی آنها، توصیه به پرهیز از استفادهی صنایع بلاغی و بدیعی را نشان میدهد. این پایاننامه ضمن بررسی کاربرد صنایع بلاغی، در شعر شاعران معاصر از دورهی مشروطیت تا پیش از انقلاب، به استخراج آرایههای بدیعی در اشعار ...

سروده‌های حماسی در قرون متمادی افزون بر کارکردهای ادبی و زبانی خود تکیه‌گاه هویت ملل بوده است. در ادبیات جهان امروز و از جمله در شعر معاصر فارسی نیز جنبه‌های حماسی وجود دارد که زمینه‌‌ساز تحولات مهمی در حوزه‌ی ادبیات و اجتماع شده‌است. پایان‌نامه‌ی حاضر به پژوهش در مورد دیدگاه‌های مهم‌ترین شاعران چهار شاخه‌ی شعرنو ایران در برخورد با این موضوع می‌پردازد. از این رو از میان چهره‌های شعرنو فارسی شش شاعر انتخاب شده و در فصل‌های جداگانه به بررسی نمودهای حماسی در محتوا، مضامین، و ...

نگارنده در پژوهش حاضر یک هدف اصلی را مدنظر قرار داده است و آن عبارت است از توصیف و تحلیل کنش ‌های گفتاری در آثاری از یدالله رویایی در شعر امروز ایران. در این راستا، پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش، چگونگی کارکرد نظریه کنش های گفتاری در شعر حجم و چگونگی پراکندگی رخداد انواع کنش‌ها در مجموعه‌های مورد بررسی می باشد.نتایج پژوهش، چنین نشان می دهد که تقسیم‌بندی‌های دوگانه و سه‌گانه، همچنین انواع کنشهای منظوری جان آستین در تمامی اشعار، قابل کشف می‌باشد و اشعار در این چهارچوب قابل تح ...

در زبان فارسی از واژه‌های طعنه، طنز، کتمان حقیقت، ریشخند، طنز، هزل، تجاهل العارف، زشت زیبا، استدراک، مدح شبیه به ذم، تهکم و تحویل به عنوان معادل آیرونی استفاده می‌شود. در این پژوهش آیرونی در شعر 9 شاعر برگزیده معاصرفارسی بررسی شده است(محمد تقی بهار،میرزاده عشقی،فرخی یزدی،نیما یوشیچ، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو،هوشنگ ابتهاج، یدالله رؤیایی و محمد رضا شفیعی کدکنی).از میان انواع‌ آیرونی، آیرونی واژگانی در دوره مشروطه و آیرونی موقعیت در میان شاعران نیمایی از اقبال بیشتری برخوردار ...

نهضت ترجمه که آغاز آن به دوران مشروطیت بازمی گردد، در تحول ادبیات فارسی تأثیری انکار ناپذیر داشته است. مترجمان فرانسه زبان با برگرداندن آثار ادبی فرانسه، ایرانیان را با جنبش‌ها، نویسندگان، و افکار نوین اجتماعی-سیاسی و به‌ویژه ادبی آشنا ساختند. گذر از سبک متصنع و پیچیده‌ی دوران قاجار که میراث‌خوار صفویه است، به لطف ترجمه امکان پذیر گردید. در زمینه‌ی شعر نیز، مضامین و صور جدیدی از طریق ترجمه وارد دنیای شاعران شده و به جدّ می توان ادعا نمود که ظهور شعر نو فارسی (به ویژه شعر نیما ...

تحولات اجتماعی که در دوره ی قاجار با سرعت ،همه ی جنبه های سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ی ما را تحت تاثیر قرار داد باعث تغییراتی در حوزه شعر نیز شد و شعر فارسی از نظر ساختار ، قالب ،زبان ،مضمون و تصویر دچار دگرگونیهای کلی شد. طبیعی است که تبیین این تغییرات مستلزم مباحث نظری و نقدهای بسیاری است. هم زمان با تحول و دگرگونی شعر فارسی ،بحث در باب مباحث نظری شعر ،تعریف شعر ،ویژگی های شعر نو و انواع آن نیز رواج یافت. و شاعران ،منتقدان و دانشگاهیان در این مورد کتابها و مقال ...