عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده روگذری موج از موجشکن توده سنگی از موضوعات مهمی است که همواره در مهندسی دریا دارای اهمیت بوده است. فرایند روگذری شامل برخورد موج به سازه، بالا روی و نهایتا سرریزی جریان آب از سازه می‌باشد. این پدیده عامل بسیاری از تخریب‌ها در سازه‌های ساحلی و سازه‌های موجود در پسکرانه آنها در گذشته و حال بوده است. بدلیل وجود عدم قطعیت در پیش بینی تراز طراحی آب و تعیین امواج طراحی از یک سو و از سوی دیگر به لحاظ هزینه بالای اقتصادی احداث سازه‌های بلند، قبول وقوع درصدی روگذری غیر قابل اجتن ...

برای تخمین و مدل‌سازی میزان بالاروی و روگذری موج بر روی سطوح شیب‌دار طبیعی سواحل و همچنین موج‌شکن‌ها و دیگر سازه‌های حفاظت ساحلی تاکنون از روش‌های مختلفی استفاده شده است. اکثر روابط جهت برآورد نرخ سرریزی روابط تجربی هستند که از آزمایشات مدل فیزیکی که در محدوده‌ی خاصی از شرایط امواج انجام شده‌اند تخمین زده می‌شوند. در این تحقیق برای رفع نقایص و افزایش دقت مدل‌سازی روگذری موج، این پدیده با استفاده از روش بدون شبکه‌ی لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) مورد بررسی و مطالعه قرا ...

در این تحقیق مدل عددی که قادر به مدل‏سازی مسئله روگذری امواج آب با هر شرایط اولیه دلخواه باشد، با بهره‌گیری از روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) تهیه شده است. روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده، روش لاگرانژی و بدون شبکه‌ی مبتنی بر ذرات بوده که قادر به مدل‏سازی عددی جریان‌ امواج دارای تغییر شکل‌های زیاد با دقت بالا است. برای تخمین و مدل‌سازی میزان روگذری موج بر روی دیوارهای ساحلی، دایک ها و دیگر سازه‌های حفاظت ساحلی تاکنون از روش‌های مختلفی استفاده شده است. در این تحقیق برای ر ...