عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق تعداد 100 لاین و رقم گلرنگ بهاره در قالب طرح لاتیس ساده 10×10 به منظور بررسی و تعیین همبستگی صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه و روغن در سال زراعی 76-1375 در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی مشخص نمود که ضمن وجود تطابق خوب بین این دو همبستگی، میزان همبستگی های ژنوتیپی در اکثر صفات بالاتر از همبستگی های فنوتیپی می باشد. صفات بیوماس و تعداد غوزه در بوته از نظر هر دو همبستگی بالاترین را ...

در آزمایش اول تعداد 268 ژنوتیپ از بین کلکسیون انتخاب و جهت بررسی بیشتر به آزمایشات سال بعد منتقل شدند. در آزمایش دوم نیز دو رقم جدید گلرنگ که از نظر عملکرد دانه بیش از 7/1 تن و عملکرد روغن بیش از 460 کیلوگرم در هکتار تولید داشتند گزینش شدند. در آزمایش سوم نیز دو رقم گلرنگ که سازگار با هر دو سیستم کشت بهاره و پاییزه بوده و عملکرد دانه بالای یک تن در هکتار و عملکرد روغن بیش از 320 کیلوگرم در هکتار داشتند گزینش شدند. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 

با توجه به مشکلات موجود در صنعت روغن های نباتی لازم است تلاش های گسترده ای در جهت بهبود شرایط از جمله بکار بردن منابع روغنی جدید و نیز اصلاح این منابع روغنی به منظور دستیابی بازدهی و کیفیت مطلوب تر از نظر تغذیه ای و عملکردی انجام شود. در این مطالعه خصوصیات شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه شاهی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد روغن دانه شاهی سرشار از اسید چرب های غیر اشباع می باشد و با توجه به ساختار اسید چرب، روغن دانه شاهی در گروه روغن های لینو ...

در این کار تحقیقاتی ابتدا میزان چربی، اسیدهای چرب، اندیس ید و اندیس صابونی به ترتیب با روشهای سوکسله، گاز کروماتوگرافی و روشهای شیمیایی در دانه چند رقم از گیاهان جنس کدو اندازه گیری و سپس با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از روشهای آماری چند متغیره ارقام مورد مطالعه از لحاظ شیمیوتاکسونومی بررسی و مقایسه شدند. بررسی بیوشیمیایی نشان داد که دانه کدو مسمایی (رقم مشهدی) دارای بیشترین درصد روغن است (56.04 درصد). همچنین چهار نوع اسید چرب به طور مشترک در دانه چهار گیاه مشاهده ش ...

در این مطالعه خصوصیات شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن بذر گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دادکه با توجه به ساختار اسید چرب،روغن بذر گوجه فرنگی در گروه روغن های لینولئیک اولئیک قرار میگیرد. گوجه فرنگی از گیاهان عالی گلدار ،از راسته ی دو لپه ای ها، از خانواده solanaceae،از جنس lycopersicon میباشد. که از آن می توان در درمان سرطان های پروستات، ریه، معده، لوز المعده، روده و دهان استفاده کرد. در این پژوهش ابتدا درصد چربی دانه گیاه به روش سوکسله تع ...

به منظور بررسی میزان درصد روغن و مقدار اسیدهای چرب متشکل از 4 رقم آفتابگردان موجود در 7 منطقه آب و هوائی کرج-زرقان-فارس -دزفول-زنجا-باختران و مراغه طرحی به روش اسپلیت پلات در حداقل 4 تکرار انجام گردید تا همبستگی بین تعداد اسید لینولئیک و اولئیک و نیز ویژگی ارقام مختلف از نظر مقدار اسیدهای چرب توسط دستگاه گاز کروماتوگراف مشخص گردید. نتایج حاصله نشان داد که بالاترین درصد روغن ...

به منظور دستیابی به ارقامی با عملکرد دانه و روغن بالا، تحمل بیشتر به خشکی، زودرس و متناسب با شرایط دیم کشور، تلاقی‌های کاملی بین 19 رقم گلرنگ گزینش شده به صورت دستی انجام شد. ضمن اینکه جهت جلوگیری از تنش خشکی و افزایش موفقیت در دورگ‌گیری، آبیاری انجام گردید. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 

نتایج نشان داد که استفاده از کودهای شیمیایی صرفنظر از عمق جایگذاری تعداد دانه در بوته و عملکرد را افزایش داده است. بین تیمارها از نظر عملکرد اختلاف معنی‌داری در سطح 5% وجود داشت. مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح احتمال 5% نشان داد که دامنه تغییرات این صفت بین 0/710 کیلوگرم در هکتار تا 7/976 کیلوگرم در هکتار بترتیب تیمار شماره 1 (شاهد) و تیمار شماره 4 (جایگذاری کود 10 سانتیمتر زیر بذر) بوده است. همچنین با توجه به جدول مقایسه میانگینها (جدول 3) مشاهده شد که مصرف کود در اعماق ...
نمایه ها:
گلرنگ | 

گلرنگ (Carthamus tinetorius L) یکی از گیاهان روغنی است که به دلیل سازگاری وسیع آن با عوامل محیطی می تواند در تامین بخشی از روغن مورد نیاز کشور سهیم باشد. بدین جهت به منظور ارزیابی و مقایسه صفات مرفولوژیکی و مرتبط با عملکرد اقتصادی بیست و دو لاین و سه رقم گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان واقع در کبوتر آباد در قالب طرح لاتیس ساده با دو تکرار انجام شد. با توجه به صفات بررسی شده در ارقام و لاین های مورد مطالعه، نتایج این آزمایش بر ...