عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا (بیماریزا) و انتامبا دیسپار (غیربیماریزا) جدا شده در تهران و نشان دادن اختلاف آنها با استفاده از روش (Polymerase Chain Reaction Restriction)PCR-RFLP Fragment Length Polymorphism تشخیص افتراقی انتامبا هیستولیتیکا و انتامبا دیسپار از لحاظ بالینی و اپیدمولوژی دارای اهمیت زیادی می باشند. این دو آمیب از نظر مرفولوژی غیر قابل افتراق هستند اما روشهای مبتنی بر PCR می توانند برای تشخیص دقیق این دو آمیب مورد استفاده قرار گیرند. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سویه | 
انسان |