عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مساله محاسبه تئوری و اندازه‌گیری توزیع دقیق فضائیˆانرژی نوترون‌های بوجود آمده بوسیله چشمه فیسیون خودبخودی کالیفرنیوم 252 در یک محیط کندکننده می‌باشد (در نظر است از آب پارافین به عنوان کندکننده استفاده شود) هدفهای اجرای طرح عبارتست از: -1 پیش‌بینی تئوری توزیع فضائیˆانرژی نوترونها با استفاده از دو متد مونت‌کارلو و تئوری ترانسپورت و بررسی حساسیت به Nuclear Data. -2 اندازه‌گیری این توزیع با استفاده از متد اکتیو کردن و متد ردیابهای حالت جامد -3 مقایسه خاصیت کندکنندگی در کن ...

عناصر کمیاب موجود در سیگار که همراه دود آن وارد بدن میشوند ممکن است اختلالات در بعضی از سیستم‌های بیولوژیکی بدن ایجاد نمایند. بخصوص بعضی از عناصر سمی در سیگار وجود دارند که احتمال دارد در بدن جذب شوند. بنابراین اسامی این طرح مطالعه و اندازه‌گیری مقدار عناصر کمیاب موجود در دود سیگارتهای تجارتی ایران می‌باشد. تکنیک تجزیه بطریق اکتیوکردن روش بسیار حساسی است که میتوان بوسیله آن بطور کیفی و کمی عناصر موجود در یک ماده را تعیین کرد، با استفاده از این تکنیک بسار حساس میتو ...