عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه تلاش شده است تا ادبیات موضوع در زمینه اصلی یعنی روش های نوین تصمیم گیری و انتخاب تأمین کننده مورد بررسی قرار گیرد. با شناسایی نقاط قوت و ضعف مدل های ارائه شده در این زمینه، مدل تلفیقی از چهار ابزار مفید شامل منطق فازی، روش ویکور، روش QFD و عامل‌های هوشمند ارائه شده است. از روش QFD به منظور در نظرگرفتن اولویت های مشتریان در شناسایی معیارهای تصمیم گیری استفاده شده و روش ویکور به منظور رتبه بندی و انتخاب بهترین تأمین کننده براساس معیارهای شناسایی شده، بکار گرفت ...

سازمانها هرچه وسیع تر می شوند نیاز به کنترل در انها مضاعف می گردد . مساله اساسی امروزه در بسیاری از ادارات به ویژه موسساتی که دارای شعب فراوان هستند و یا حتی دارای بخش های متعدد در سازمان می باشند این است که روش ارزیابی عملکرد صحیح و منطقی برای انها ارائه نشده است ;چرا که اگر شاخص خوبی معرفی شده بود انها می توانستند به هدایت بهتر نیروهای خود به طور خاص وهدایت بخش های مختلف خود در جهت اهداف استراتژیک سازمان به طور عام بپردازند ، شیوه های انگیزشی را با توجه به محرک های مناسب بر ...

در دنیای تجاری امروز، چابکی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها در صنایع رقابتی قلمداد می‌شود. امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش‌بینی در عرصه کسب و کار سازمان‌ها برای کسب مزایای رقابتی در دست‌یابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب وکار لازم است به صورت چابک عمل کنند. چابکی از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در کوتاهترین زمان ممکن است. چابکی مفهومی است که می‌تواند به عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط‌های سازمان ...

در دنیای رقابتی امروز، برون‌سپاری یکی از استراتژی‌های مهمی است که در شرکت‌های مدرن به کار گرفته می‌شود. انتخاب پیمانکار به عنوان یک مسأله تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) شناخته شده است. معیارهایی که برای ارزیابی پیمانکاران به کار برده می‌شود شامل مسائل کیفی و کمّی می‌باشد. دیگر تکنیک‌های انتخاب پیمانکار ، مسأله انتخاب پیمانکار را از دیدگاه استراتژیک مورد بررسی قرار نداده‌اند. در این پژوهش، برای اولین بار SWOT کمّی که یک ابزار آنالیز استراتژیک است در زمینه انتخاب پیمانکار و در یک ...

سرزمین پهناور ایران با برخورداری از تمدن و فرهنگ پربار و غنی یکی از مهمترین کشورهای آسیایی است که با قرار گرفتن در منطقه حساس و سوق الجیشی خاورمیانه و خلیج فارس سهم قابل توجهی از منابع عظیم نفت و گاز را در اختیار دارد. منطقه ای که دارای 62 درصد ذخایر نفت و 40 درصد از گاز جهان است. یکی از اهداف مهم دست اندرکاران صنعت نفت و گاز ایران بهره برداری و صیانت از میادین نفت و گاز می باشد به همین منظور برنامه گسترده ای در قالب طرحهای کلان ملی در وزارت نفت تدوین شده است. یکی از مهمتری ...

روش پژوهش:پژوهش حاضرازنظرنوع،یکتحقیق توصیفی-تحلیلی محسوب می شود و ازنظرهدف،توسعه ای-کاربردی است که با بهره مندی از ادبیات پژوهش و تکنیک دلفی معیار ها و شاخص های نهایی ارزیابی عملکرد مالی را بر دو اساس حسابداری و ارزش شناسایی، سپس جهت تعیین وزن آن ها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است ودر نهایت شرکت ها از طریق روش ویکور رتبه بندی شده اند. یافته های پژوهش:در نتیجه بررسی ادبیات پژوهش و همچنین نظر خبرگان، دو معیار (ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری و ارزیابی عملکرد مب ...

در این پژوهش هدف رتبه بندی تامین کنندگان مواد اولیه کارخانه آیدا سرام می باشد. روش پیشنهادی برای انتخاب تامین‏کننده روش ادغامیQFD/ FAHP و تکنیک ویکور می‌باشد.برای این منظور QFD برای ترجمان اهداف بخش های مختلف کارخانه به معیارهای ارزیابی تامین کنندگان استفاده می شود و از FAHP نیز برای تعیین ضریب اهمیت هر کدام از بخش های مختلف و همچنین برای تعیین ماتریس ارتباطات در خانه کیفیت استفاده می شود و از تکنیک ویکور نیز برای رتبه بندی تامین کنندگان استفاده می شود.در این راستا با نظرخواه ...

هدف از این پژوهش "بررسی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری در دانشگاه های ایران و رتبه بندی آن از طریق تکنیک ویکور (مطالعه موردی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس) " است.در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که تعداد نمونه 52 نفر می باشند. جامعه آماری پژوهش،متخصصان و کارشناسان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران و تربیت مدرس می باشند . این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی می باشد.روش های ...

امروز در بازارهای رقابتی، بنگاه‌هایی که قابلیت پیش بینی آینده را دارند و می‌توانند به سرعت به فرصت‌ها پاسخ دهند، به عنوان رهبران محیط کسب و کار باقی خواهند ماند. مدیریت زنجیره‌ی تأمین نیز به دلیل تأثیرش بر روی رقابت پذیری شرکت‌ها در اقتصاد جهانی امروز یک موضوع مهم و اساسی برای تحقیقات دانشگاهی است، و به عنوان یک مفهوم معاصر که باعث دستیابی به هر دو مزیت عملیاتی و استراتژیک می‌شود شناخته شده است. از سوی دیگر تحول به عنوان عامل شتاب‌دهنده ای است که هر بنگاه اقتصادی را ملزم می‌س ...