عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری کلاس ششم ابتدایی سال تحصیلی 1392-1391 با تکنیک ویلیام رومی اجرا گردید. اجزا تحلیل محتوا متن،پرسش(فعالیت)و تصاویر کتاب کار و فناوری می باشد. جامعه آماری، کتاب کار و فناوری کلاس ششم ابتدایی سال تحصیلی 92- 91 و نمونه آماری با جامعه آماری یکی است. روش، تحلیل محتوای کمی با تکنیک ویلیام رومی بوده است. ضریب درگیری دانش آموزان با متن کتاب کار و فناوری کلاس ششم ابتدایی برابر با1/35 می باشد بنابراین متن کتاب کارو فناوری فعال می باشد.ض ...

هدف این پژوهش بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی می‌باشد. به این منظور نحوه ارائه محتوا در سه قسمت پرسشها، تصاویر و متن مورد بررسی قرار گرفته است . برای اجرای این پژوهش با توجه به اهداف ، ماهیت و امکانات پژوهشگر از روش توصیفی استفاده شده است . جامعه آماری کتابهای علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی بوده است و کل جامعه نیز به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی با استفاده ا ...

در این پژوهش ، همانگونه که از موضوع آن پیداست سه ساله علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی 75-76 در نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل کمی محتوای برنامه درسی که ابتدا به وسیله ویلیام رومی در کتاب "شیوه‌های پژوهش در آموزش علوم" مطرح شد، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.بوسیله این روش می توان محتوایی را که بصورت فعال ارائه شده است از محتوای غیرفعال تمیز داد. در این روش ، جهت انجام ارزشیابی و تحلیل کتب ، محتوای کتابها به سه قسمت تقسیم می شود: متن، تصاویر و ...

تدوین و تالیف کتاب های درسی باید به شیوه ای تنظیم و سازماندهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان، آنها در جریان یادگیری فعال کند. کتاب های جغرافیا نیز از این قاعده مستثنی نیستند و محتوای آنها باید به شیوع فعال ارائه شود. محتوایی که شاگرد را به فعالیت و اندیشیدن سوق می دهد محتوای فعال و محتوایی که جهت گیری اصلی آن انتقال حقایق و وقایع به صورت خشک و مکانیکی به دانش آموزان است، محتوای غیرفعال نامیده می شود. هدف های کلی این تحقیق، تحلیل محتوای کتاب های جغرافیا ...

در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا میزان تحقق دو عنصر از عناصر اصلی برنامه درسی در کتابهای ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد. نخست پراکندگی اهداف رفتاری در سطوح ششگانه حیطه شناختی براساس طبقه بندی بلوم و همکاران و سپس میزان ارائه فعال محتوا براساس روش تحلیل محتوای ویلیام رومی مورد بررسی قرار می گیرد. ...

کتاب درسی به عنوان اصلی‌ترین رکن آموزش و مناسب‌ترین رسانه ارتباطی در نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران شناخته شده است. به علت تغییرات مداوم در ساخت دانش و آیند? بی ثبات اطلاعات و افزایش رو به افزون آن پدید? انفجار اطلاعات به وجود آمده است. این پدیده که مختص قرن بیست و یکم است، به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییر در موقعیت‌های ارتباطی و به تبع آن موقعیت‌های آموزشی، ارزشیابی از کتب درسی امری ضروری می‌باشد. در این پژوهش کتاب درسی علوم سوم راهنمایی با استفاده از روش دعوت به پژوه ...