عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش ، پاسخ به این سوال بود که : آیا بین دو روش تدریس در متن و تدریس انتزاعی در درس دستور زبان فارسی و میزان یادگیری آزمودنیهای تحقیق، رابطه معنی‌داری وجود دارد یا نه؟ در راستای بررسی این سوال، تعداد پنجاه و یک نفر از دانش‌آموزان پسر نظام جدید، در دبیرستان شبانه ولی‌عصر شیراز، در دو کلاس اول، به طور تصادفی انتخاب شدند. موضوع یادگیری درس "دستور زبان فارسی" بود که به مدت یک ترم تحصیلی در این دو کلاس ، تدریس شد. در پایان ترم، آزمودنیهای پژوهش به طور هماهنگ به وسیله 4 ...

این تحقیق با عنوان (بررسی نوع و میزان کارآیی روشهای تدریس متداول و مناسب آموزشهای حرفه‌ای در مراکز آموزش کشاورزی) به منظور ارائه یک برنامه اصولی و مشخص در جهت بهبود وضعیت تدریس در مراکز آموزش کشاورزی انجام گرفت . تحقیق از نوع (علی قیاسی یا پس از وقوع) بوده و دارای یازده متغیر مستقل شامل (میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی، تعداد ساعات تدریس در هفته و تجربه تدریس مربیان، نظر مربیان در مورد نقش آشنایی آنان با فلسفه آموزش و پرورش ، همخوانی رشته تحصیلی با موضوع مورد تدریس ، شناخت از نظر ...

در پژوهش حاضر که به روش پیمایش توصیفی انجام شده، ویژگی‌های یک استاد خوب دانشگاهی از چهار جنبه، دانش پژوهی، روش تدریس ، توانائی ایجاد ارتباط و مشاوره، و شخصیت فردی از دید 245 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد کتابداری دانشگاههای دولتی شهر تهران با روش درصد گیری و محاسبه میانگین امتیازات هر جنبه بررسی و مقایسه شده‌است . با تائید فرضیه‌های پژوهش ، مشخص شد که دانشجویان مقطع کارشناسی از میان چهار جنبه یاد شده، الویت را به روش تدریس و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد الویت را ب ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم فناوری اطلاعات و روش های تدریس با انگیزش دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی شهر تهران انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس غیر انتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393 بود. برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است. نمونه شامل 200 نفردانش آموزان میباشد. ابزار های مورد استفاده مقیاس انگیزش هرمنس و مقیاس های فناوری اطلاعات و روش نوین تدریس که ...

این پایان‌نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است : 1) استدلالهای نظری 2) کاربرد عملی. در بخش اول ابتدا نتیجه‌گیری می‌شود که روش تدریس عملی آگاهانه (ترکیبی از دو روش بالا) در امر تدریس زبان بیگانه، موثرترین می‌باشد. سپس انواع روشهای خواندن متن و کارکردن با آن مطرح می‌شود. پس از ارائه چندنمونه از روشهای غلط در امر خواندن و درک مفهوم متن از طرف دانشجو و همچنین معلم، تکنیکهای معتبر و صحیح در زمینه‌های تلفظ و مهارت گفتار، تمرین و بیان و واژگان دستور زبان عملی و نهایتا دخالت دادن ترجمه ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف اين پژوهش مطالعه میزان به کار گیری روش‌های آموزش قرآن در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهراسدآباد است، روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اسدآباد در سال تحصیلی 91-1390 که تعداد کل آنها 202 نفر (96 نفر زن و 106 نفر مرد) می باشد،تشکیل می‌دهد. نمونه آماری معلمان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی نسبتی 132 نفر به تفکیک 63نفر زن و 69 نفر مرد می‌باشد، انتخاب شده است.ابزار گردآوری اطلاعات ...

بسمه تعالی مقدمه امروزه ساختار آموزش و پرورش فرایندی است که بر دیگر نهادهای اجتماعی از جمله سیاست و فرهنگ و اقتصاد تاثیر بسیاری دارد . بطوریکه میزان موفقیت یک کشور از نظر فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بر اساس میزان موفقیت آن کشور در پی‌ریزی یک نظام آموزشی کارآمد سنجیده می‌شود. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که وجود یک نظام آموزشی پویا و کارآمد منجر به تربیت افراد شایسته و لایق در یک جامعه خواهد شد . مطالعه کشورهای مترقی جهان این نکته را روشن کرده است که پیشرفت این کشورها مرهون آم ...