عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور استحصال سیب‌زمینی‌های سالم و بدون ضایعات پوستی با راندمان بالا این بررسی در قالب طرح کرتهای یکبار خرد شده در 4 تکرار که در آن سه زمان از بین بردن ساقه‌ها 20-10 و 30 روز قبل از برداشت در کرت اصلی و سه روش از بین بردن ساقه‌ها محلول‌پاشی با گراماکسون - روش مکانیکی و روش معمولی در کرت فرعی قرار داشتند بمرحله اجرا درآمد که فاکتور بدون حذف ساقه در هر سه تاریخ کاشت بالاترین محصول را داده و در سطح 1 درصد نسبت به سایر فاکتورها اختلاف معنی‌دار داشته است و محلول‌پاشی با گراماکسون ...

این طرح در روستای مدروان از توابع شهرستان بافت به مدت 4 سال پس از تصویب به منظور هر چه بهتر کردن پوشش گیاهی و تلفیق از کاره و عملیات مکانیکی و زراعت دیم دو گونه خشخوراک Onobrychis sativa, agropyron desertorum انجام می گیرد و مد نظر تاثیر این دو فاکتور بر روی کنترل رواناب و رسوب این اراضی می‌باشد که این تیپ اراضی در کل استان 1200000 هکتار را در برمی‌گیرد و میزان رسوب نیز طبق متدی که در روش تحقیق آمده است بررسی می‌گردد. این طرح درقالب بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار صو ...

این طرح در منطقه مارگون ایستگاه تحقیقاتی مدیریت دام و مرتع اجرا گردیده است که هدف اصلی طرح بهبود وضعیت پوشش گیاهی و نهایتا" کاهش رسوبات حاصل از رواناب می‌باشد در اراضی 10-15 عملیات مکانیکی کنتور فارو، بانکت غلات ، پتینگ و ریبرینگ همراه با کاشت مخلوط دو گونه خوشخوراک Vicia viulla, Bromustermentelus در قالب بلوکهای کامل تصادفی (5 تیمار و 3 تکرار) اجرا گردید. در پایین هر کرت حوضچه‌های سیمانی جهت جمع‌آوری رواناب و رسوب مربوط به هر کرت احداث گردید بعد از بارندگی از حوضچه‌ها نمونه‌ ...

این طرح در روستای مدروان از توابع شهرستان بافت به مدت 4 سال به منظور هرچه بهتر کردن پوشش گیاهی و تلفیقی از کارها و عملیات مکانیکی و زراعت دیم دو گونه خوشخوراک ‏‎agropyronpesertorum‎‏ و ‏‎onobrychissativa‎‏ انجام می گیرد و مدنظر تاثیر این فاکتور بر روی کنترل رواناب و رسوب این اراضی می باشد که این تیپ اراضی در کل استان 000/200 هکتار را دربر می گیرد و میزان رسوب نیز طبق متدی که در روش تحقیق بدست آمده است بررسی می گردد. این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار صور ...

این طرح در شهرستان یاسوج و با استفاده از وضعیت خاص توپوگرافی و به منظور بهبود وضعیت پوشش گیاهی و نهایتا کاهش رسوبات حاصل و رواناب باشد. ایجاد پوشش گیاهی همراه با عملیات مکانیکی حفاظتی و زراعت دیم گونه های خوشخوراک ‏‎Viciauiluza‎‏ و یک گونه خوشخوراک گندمیان انجام می شود. با عنایت به وضعیت بارندگی و شباهت مناطق مختلف استان نسبت بهم قابل تعمیم می باشد میزان رسوب طبق متدی که در روش تحقیق آمده بررسی می شود که در قالب بلوکهای تصادفی یا 5 تیمار و 3 تکرار صورت می گیرد. ...

سابقه و هدف: با توجه به گزارشات متفاوت از تأثیر روش های متعدد برداشتن اپی تلیوم قرنیه در عمل PRK و این که بعضی کاستی ها در مطالعات انجام شده وجود دارد و نظر به عدم گزارش تجربی موضوع در کشور و به منظور مقایسه تأثیر استفاده از الکل و روش مکانیکال در برداشتن اپی تلیوم قرنیه، این تحقیق روی مراجعین به بیمارستان الزهراء (س) زاهدان در سالهای 78- 1377 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 35 بیمار مبتلا به عیب انکساری میوپی با یا بدون آستیگماتیسم که شرایط لازم ب ...
 
در سال اول اجرای طرح نمونه‌های انتخابی به دو روش دستی و مکانیکی انجام پذیرفت که در روش دستی نمونه‌های با متوسط وزن 40 کیلو کمترین تغییرات با متوسط نمونه‌برداری نشان داد. در روش مکانیکی نمونه‌های با مقادیر وزنی 40 کیلو نیز نتیجه مطلوب با کمترین تغییرات از متوسط را حاصله نمود ...

کمبود روزافزون مواداولیه وافزایش قیمت آنهاایجاب می کند که بررسی وتحقیقات لازم در زمینه امکان استفاده مجدد ازمواد هدررفته درصنایع مهندسی به عمل آید.درحال حاضر قسمتی ازاین مواد (براده فلزات - زوائد قطعات بریده شده ومشابه آن ) به کوره ذوب برگردانده می شود.درصورتی که بتوان بااستفاده ازروشهای مکانیکی مستقیما موادمذکور رابه قطعات مورداستفاده صنعتی تبدیل کرد،صرفه جویی قابل‌توجهی درانرژی موردنیاز و هزینه بازیابی این مواد به عمل خواهدآمد.دراین طرح،درنظراست ضمن بررسی امکانات استفاده مس ...