عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روشهای خاک ورزی مختلف برای آماده کردن زمین و تهیه بستر مناسب بذر وجود دارد، کاربرد هر یک از این روشها به شرایط آب و هوائی، حاصلخیزی و وضعیت خاک ، ساختمان خاک و... بستگی دارد. بنابراین باید روشهای مختلف خاک ورزی را در مناطق مختلف اجرا کرد تا از بین آنها بهترین روش برای هر منطقه با توجه به عملکرد محصول سویا انتخاب گردد. به همین دلیل چهار روش خاک‌ورزی که به ترتیب عبارتند از: -1 شخم با گاوآهن برگرداندار+دیسک به تعداد مورد نیاز ...

نتایج مقایسه هیرم‌کاری و خشکه‌کاری در سال زراعی 78-79 نشان داد که روش خشکه‌کاری در وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار است . علت امر بافت سنگین محل اجرای طرح می‌باشد که در زمان آبیاری قبل از کشت ، در سطح خاک سله ایجاد شده و باعث بدسبزی کاملا مشهودی شده است ، همچنین تراکم در واحد سطح 250 بهترین عملکرد را در خشکه‌کاری داشته است . از لحاظ نوع روش خاک‌ورزی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت . ...

اجرای روش‌های مختلف شخم جهت کاهش مصرف انرژی در مرحله خاک‌ورزی گامی مصمم جهت کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی می‌باشد و هدف اصلی طرح انتخاب نوع شخم مناسب با تلفیق روش‌های مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرت می‌باشد. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده (Split-plot) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به اجرا گذاشته شد که در آن عامل اصلی خاک‌ورزی شامل گاوآهن قلمی و برگرداندار در عمق 25 سانتی‌متری و علل فرعی شامل شیوه‌های مختلف کنترل علفهای هرز. -1 بصورت شیمیایی (مخلوط علفکش آلاکلروآترازین و ...

در مراغه تجزیه آماری نشان داد اثر عملیات پاییزه بر روی عملکرد در سطح 1% معنی دار بود. گاوآهن چیزل با میانگین عملکرد 263 کیلوگرم در هکتار نسبت به گاوآهن برگرداندار با میانگین 181 کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد بیشتری می باشد اثر متقابل عملیات پاییزه و عملیات بهاره معنی دار نبوده و تیمار شخم با چیزل به همراه عملیات بهاره بوسیله روتیواتور با میانگین 318 کیلوگرم در هکتار دارای حداکثر عملکرد و تیمار شخم با گاوآهن برگرداندار به همراه دست پاش با عملکرد 110 کیلوگرم در هکتار دارای حداق ...
نمایه ها:
نخود | 

در پایان هر سال نتایج توسط مجری مسئول زراعی تجزیه و تحلیل آماری بر روی عملکردها انجام میشود و در پایان مدت اجرای طرح تحلیل اقتصادی به روش تحلیل نهائی نسبت به هزینه محاسبه و تیمار بهتر معرفی میگردد. ...

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه روشهای مختلف خاک‌ورزی و کاشت گندم بعد از برداشت حبوبات برروی عملکرد محصول گندم خواص فیزیکی خاک در سه منطقه مراغه، کرمانشاه و شیروان به مرحله اجرا گذاشته شد نتایج حاصله از اجرای طرح در ایستگاه مراغه حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار در بین تیمارها بود. تیمارهای شماره 5 (پنجه غازی+ هرس دندانه میخی+ کاشت با خطی کار)و شماره 3 (گاوآهن قلمی+ هرس بشقابی+ کاشت با خطی کار) با میانگینهای بترتیب 1/237 و 1/205 تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند.کمترین عملکر ...

اجرا طرح در شرایط زار ایمنی انجام گرفت و نتایج نشان داد که انجام عملیات شخم پائیزه و استفاده از ادوات خاکورزی ثانویه (پنبه غازی) در بهار و کاشت گندم با بذر کار در افزایش عملکرد محصول تاثیر داشت و انجام کشت و کار بروش سنتی، عملکردی کمتر از روش فوق داشت ...
نمایه ها:
شخم | 
آیش | 
گندم | 

دو روش خاک ورزی مورد بررسی تاثیر معنی دار بر عملکرد محصول نداشت ولی در کلیه سالهای مورد اجرایی تحقیق عملکرد محصول در روش خاک ورزی سطحی پائین تری (حدود 7%) قرار داشت. همچنین در روش خاک ورزی سطحی نسبت به روش خاک ورزی معمولی فشردگی خاک در عمق زیر 20 سانتی متر بطور چشمگیر کمتر بود. ...
نمایه ها:
شخم | 
گندم | 
خاک | 

نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که در بین تیمارهای آزمایشی از نظر عملکرد محصول در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت و تیمار A4 (شخم با گاوآهن قلمی در پاییز به عمق 20 سانتی متر + استفاده از دیسک (هرس بشقابی) در پاییز به عمق 10 سانتی متر + کاشت با عمق کار در بهار) با میانگین عملکرد 642 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین میزان محصول بوده و در گروه A قرار گرفت و تیمار A1 (شاهد) با میانگین عملکرد 314 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین میزان محصول بوده و در گروه D قرار گرفت. ...