عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 159

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح که به صورت لاتیس ساده اجرا شد 25 رقم از ارقام متوسط انتخابی مورد مقایسه عملکرد قرار گرفته ، کلیه این ارقام از نظر عملکرد اختلاف معنی‌داری را شاهد نداشتند با این حال به علت نزدیکی F به دست آمده در آنالیز (2/21) با سطح معنی‌داری 5درصد جدول (2/24) اطلاعات به دست آمده با روش دانکن مقایسه و ارقام 2 و 21 و 4 با میانگین عملکرد به ترتیب 9/392 و 8/675 و 8/492 برتر از شاهد آمل سه با میانگین عملکرد 6/564 بودند که جهت مقایسه عملکرد نهائی در سال آتی برگزیده شدند. ...

این بررسی به منظور تعیین اثر 5 روش مختلف مصرف عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی گندم نان رقم M-73-4 با استفاده از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی شامل 5 تیمار (روشهای مختلف مصرف عناصر ریزمغذی) خاکی، محلول‌پاشی، آغشته‌کردن بذر، خاک +محلول‌پاشی، آغشته‌کردن بذر،خاک +محلول‌پاشی+آغشته‌کردن بذر) در سه تکرار انجام گردیده است . به کلیه کرتها مقدار 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم + 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هر هکتار قبل از کاشت + 200 کیلوگرم در هکتار اوره به صورت سرک در دو نوبت اضافه شده ...

به منظور دستیابی بهترین روش مصرف کود فسفره (دستپاش -استقرار کود) بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم نان (M-73-19, M-73-4) آزمایش با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تیمار و 8 تکرار انجام شده است . نتایج عملکرد دانه اولین سال اجرای طرح براساس موازین آماری فوق تجزیه و مقایسه میانگین‌ها نیز به روش دانکن انجام شده است . ...

تعیین مناسبترین روش خشکانیدن توتون ویرجینیا بمنظور ارائه الگوی مناسب جهت خشکانیدن توتون گرمخانه ای در گیلان با استفاده از گرمخانه های آزمایشی طرحی در قالب بلوک کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار برداشت و خشکانیده شد توتون پابرگ و پشت پابرگ، کمربرگ و زیرلچه برگ، لچه برگ با وزنهای 13، 17 و 15 کیلوگرم وزن تر به روش سوزن زنی در هر مرحله درگرمخانه ها قرار داده شد و براساس تغییر درجه حرارت تیمارها مورد بررسی قرار گرفت، جهت مقایسه میانگین وزن خشک و ارزش ریالی توتونهای کمربرگ و زیرلچه ...

جهت دستیابی به بهترین روش کاشت سیب‌زمینی این تحقیق در قالب طرح استریپ پلات در هشت تکرار بمرحله اجرا درآمده است که در آن روش کاشت به دو صورت خطی و کرتی در کرتهای افقی و ارقام سیب‌زمینی آئولا و دراگا در کرتهای عمودی قرار داشته که در دومین سال اجرای آن رقم آئولا در روش خطی با عملکرد 29/76 تن در هکتار رقم دراگا نیز در روش خطی با عملکرد 29/43 تن در هکتار بالاترین محصول را داده است . ...

-1کرج: از نظر تولید علوفه تر رفتار شماره 7 یعنی رقم الکساندریا با تولید 83/83 تن در هکتار در ردیف اول جدول رده‌بندی دانکن قرار گرفته‌است . رفتار شماره 1 یعنی رقم تولیدی کرج با تولید 46/31 تن در هکتار پائین‌ترین رفتار آزمایش بوده و در آخر جدول قرار گرفته است . از نظر عملکرد خشک رفتار شماره 5 یعنی رقم لیتو با تولید 10/67 تن در هکتار در صدر جدول قرار گرفته و رقم الکساندریا با تولید 9/91 در ردیف سوم قرار گرفته که تفاوت معنی‌داری با بهترین رفتار آزمایش نداشته است . ضعیف‌ترین رفتار ...

الف : اختلاف معنی‌داری بین میانگین‌های کرتهای اصلی (فواصل ردیف 50-60-70-80cm) در سطوح 1 درصد و 5 درصد در آزمون دانکن مشاهده نگردید ولی در فواصل 60-70cm وضعیت خوبی داشتند. ب : اختلاف معنی‌داری بین میانگین‌های کرتهای فرعی (میزان بذر 2-4-6-8kg) در سطوح 1 درصد و 5 درصد در آزمون دانکن مشاهده نگردید ولی بذور تیمارهای 4-6kg در هکتار از کیفیت خوبی برخوردار بودند. ج: اثر متقابل تیمارهای فرعی و اصلی در سطوح 5 درصد در آزمون دانکن بدین شرح بود که ترکیبی از میزان بذر 4kg/ha در فاصله 60cm ...

هدف از اجرای این طرح بررسی و مقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی در مناطق مورد بررسی می‌باشد، جهت بررسی و مقایسه عملکرد علوفه 11 رقم شبدر ایرانی این طرح به صورت ملی در 14 منطقه کشور به اجرا درآمد. قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بوده که در 4 تکرار اجرا شده که نتایج در مناطق مختلف بشرح زیر می‌باشد: کرج: بهترین عملکرد مربوط به رقم اقلید فارس با تولید 70850 کیلوگرم در هکتار علوفه تر و 9175 کیلوگرم عملکرد خشک می‌باشد. شهرکرد: رقم هفت چین قورچی‌باش از نظر عملکرد علوفه تر و خشک بالا ...

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در محیط کشت کالوس زایی، بین واریته ها و تلاقی و همچنین بین محیط های کشت از نظر تولید کالوس اختلاف معنی دار وجود داشت . (P<%1) در این مطالعه مشخص شد که رقم قصرالدشتی با میانگین تولید کالوس 23/06 درصد بهترین بوده است و تلاقی قصرالدشتی IR28* نیر با میانگین 17/53 درصد برترین تلاقی از نظر کالوس‌زایی بوده است . مقایسه میانگین‌های محیط های کشت نشان داد که محیط کشت FJ4 بطور معنی داری نسبت به سایر محیط های کشت از نظر کالوس‌زایی برتر بوده است و محیط های ...
نمایه ها:
لاین | 
گیاه | 
کالوس | 
کشت | 
بساک | 
رقم | 
برنج |