عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری‌های ویروسی توتون به دلیل تاثیر بر کیفیت و کمیت محصول، از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از مهمترین ویروس‌های توتون که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) می‌باشد. این ویروس از جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae با پیکره ایزومتریک و ژنوم RNA تک لا و مثبت می باشد. به منظور بررسی پراکندگی مکانی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه‌های PVY ، در تابستان 1389 تعداد 182 نمونه از مزارع توتون نواحی مینودشت، علی آباد، فاضل آباد و قرق استان گلستان ج ...

ویروس موزائیک کلم گل (Cauliflower mosaic Virus-CaMV) عضو تیپ جنس Caulimovirus از خانواده Caulimoviridae می باشد که به عنوان مهم ترین ویروس آلوده کننده گیاهان خانواده کروسیفر در ایران شناخته شده است. به منظور شناسایی و تعیین برخی از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی CaMV در طی سال های1390-1389 تعداد 358 نمونه گیاهی مشکوک به آلودگی از مزارع کاشت کلم گل و شلغم در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی جمع آوری شد. در ابتدا جهت ارزیابی وجود ویروس در نمونه های مشکوک به آلودگی از ...

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

ویروس نکروز ساقه داوودی (Chrysanthemum stem necrosis virus) یک ویروس RNA دار متعلق به جنس Tospovirus و خانواده Bunyaviridae می باشد. علائم ویروس روی گیاهان میزبان از علائم سایر ویروسهای این جنس مثل tomato spotted wilt virus قابل تفکیک نیست. علائم روی هر میزبان متفاوت است و می تواند به سرعت تشدید گردد. به منظور بررسی این ویروس نمونه برداری از گلخانه های استان های خراسان رضوی( مشهد و چناران) و مرکزی(محلات) و همچنین مزارع گوجه فرنگی استانهای خراسان رضوی و شمالی(مشهد، چناران، نیش ...

به منظور بررسی ویروس لکه زرد زنبق IYSV در تابستان سال 1387 از مزارع پیازکاری و گلخانه‌های تولید گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی نمونه‌برداری صورت گرفت. تعداد 435 نمونه از مزارع پیاز و تعداد 142 نمونه از گیاهان زینتی جمع‌آوری شد. گیاهانی که دارای علایم کلروز، نکروز و لکه‌های برگی بودند در شرایط خنک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. سپس به وسیله آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت و عصاره گیاهانی که مثبت ارزیابی شدند به 4 رقم تـوتون کاشته شده در گلخانه, Nicotiana rust ...