عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با استفاده از روشهای کالیبراسیون چند متغیره می توان ترکیبات با همپوشانی طیفی کامل را با استفاده از روش اسپکتروفتومتری، بدون نیاز به جداسازی اولیه در ناحیه ای از طول موجها با بیشترین اطلاعات طیفی مورد بررسی و اندازه گیری کمی همزمان قرار داد. در این تحقیق، اندازه گیری همزان ترکیبات نیتر آمینی و نیترو اروماتی شامل ‏‎TNT, K-6, RDX, HMX‎‏ و ‏‎DNT‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سیستم های دو جزیی ‏‎QN-AN, NQ-DA‎‏ و ‏‎NQ-QN‎‏ و سیستم های سه جزیی ‏‎DA-AN-QN‎‏ و ‏‎DA-QN-NQ‎‏ با ا ...