عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره گیری معلمان دوره ابتدایی از روش های تدریس فعال در درس علوم تجربی در شهرستان نورآباد می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی_پیمایشی استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان مرد و زن دوره ابتدایی شهرستان نورآباد بود. روش نمونه گیری از نوع روش طبقه ای تصادفی بوده و تعداد نمونه 120 نفر می باشد که 60 معلم زن و 60 معلم مرد برای نمونه انتخاب شده اند.ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش،پرسشنامه محقق ساخته ای بود که حاوی 40 سوال در مورد می ...

هدف از اجرای این پروژه پژوهش بررسی میزان بکارگیری روشهای تدریس فعال توسط معلمان فیزیک پایه اول متوسطه و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کرج در سال تحصیلی 90-1389 می باشد . شرکت کنندگان این پژوهش کلیه دبیران فیزیک پایه اول متوسطه می باشند آنها 93 دبیر به روش تصادفی انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی می باشد . روش تحقیق از نوع زمینه یابی است . داده ها با استفاده از روشهای آمارتوصیفی ( میانگین و انحراف معیار ) و روشهای آمار استنباطی ( آنالیز واریانس یکطرف ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم شهرستان اندیمشک بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان درس علوم و دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان اندیمشک می‌باشد، از آنجا کاربست روش نمونه‌گیری تصادفی به دلایل مختلف ممکن نشد از روش نمونه‌گیری هدف مدار(با توجه به هدف تحقیق) استفاده شد. طی این روش نمونه‌گیری تعداد 12 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 12 معلم انتخاب شده به عنوان نمونه 6 نفر زن و 6 نفر مرد بودند که 6 نفر(3 زن و 3 مرد) ...

پژوهش حاضر با هدف تاثیر روش تدریس فعال (حل مساله) برخلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی شهرستان اقلید در سال تحصیلی 91-90 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه ی مطالعه ی شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش (گروهی که با روش حل مساله آموزش دیدند) وگروه کنترل (گروهی که با روش سنتی آموزش دیدند) پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه ی آماری این تحقیق شامل دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی شهرستان اقلید در سال تحصیلی 91-90 بودند که از بین آنان دو مدرسه به صورت نم ...

به منظور ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان ،روش‌های گوناگونی ارائه شده است که از جمله آن‌ برگزاری جشنواره روش‌های تدریس است. هدف این جشنواره، تشویق معلمان جهت ارائه تدریس های برترو تشویق شیوه‌های جدید و فعال در تدریس است براین اساس ، .هدف کلی این پژوهش عوامل موثر و نتایج شرکت در جشنواره روش‌های فعال تدریس معلمان دوره متوسطه شهرستان بیرجند بوده است. این پژوهش با طرح چهار سوال اصلی، اطلاعات لازم را به صورت کیفی ( مصاحبه) و کمی ( پرسشنامه) جمع آوری نموده است. روش پژوهش ،از ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع به کارگیری الگوها و روش‌‌های تدریس فعال در رشته‌ی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استان کرمان از دیدگاه مدرسان در سال تحصیلی 91-1390 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدرسان در رشته‌ی علوم تربیتی که 61 نفر هستند، می‌باشد. در این پژوهش، با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری کامل استفاده شده است که به این ترتیب، تمامی اعضای جامعه آماری در نمونه قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات در رده تحقیقات توصیفی می‌باشد. ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده اساتید دانشگاه خوارزمی از روش‌های فعال تدریس در سال تحصیلی 91-1390 انجام گردیده است. این پژوهش با توجه به هدف خود از نوع مطالعات کاربردی و بر حسب روش و گردآوری داده‌ها از نوع تحقیق زمینه یابی بوده است. از جامعه آماری 306 نفری اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه تعداد 170 نفر بر اساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان انتخاب شده‌اند و با استفاده از پرسشنامه ای 52 گویه ای که بر اساس طیف ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه مهارت‌های ارتباطی و خلّاقیّت اساتید با میزان بهره‌گیری آن‌ها از روش‌های تدریس فعّال در بین اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید به تعداد 191 نفر و دانشجویان به تعداد 5933 بود. نمونه آماری براساس فرمول کوکران 128 نفر از بین اساتید و 361 نفر از بین دانشجویان انتخاب گردید. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته میزان بهره‌گیری اساتید از روش‌های تدریس فعّال، پر ...

یکی از وجوه ارتقاء کیفیت برنامه ها، کشف وتولید ایده ها وشیوه های نو وبه کارگیری آنها در میدان اجراء و عمل است.دسترسی به نظرات وایده های جدید وشیوه های نو درعرصه های مورد نیاز، نیازمند اعمال کنجکاوی منظم و سازمان یافته است، که می توان بر آن نام پژوهش نهاد. جدا از ضرورت انجام پژوهش درجهت کیفی سازی فعالیت ها، شیوه و فرآیند پژوهش برای دستیابی به نتایج مناسب، در مقابل شیوه های سنتی، می تواند یک نوآوری محسوب گردد. به عبارت دیگر می توان نوآوری را حاصل تفکر منظم و سیستماتیک دانست وهم ...