عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 159

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضرتاثیر روش تدریس حل مسئله و روش تدریس کاوشگری بر مهارت های حل مسئله اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم اجتماعی شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 تحت مطالعه قرار گرفتند. روش تحقیق شبه آزمایشی می باشد، طرح این تحقیق طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایشی 1و2 می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تمام دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی است که در سال تحصیلی 91-90 در مدارس ابتدایی شهرستان کرمان مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمون ...

با وجود اینکه بیشتر مربیان تربیت معلم و محققان بر اهمیت رویکرد اندیشمندانه در امر تدریس و شناخت مفاهیم آموزش و یادگیری تأکید کرده اند، فراهم نمودن فرصت های مناسب از سوی مسولان نظام آموزشی و مدرسان نادیده گرفته شده است. بدین منظور درگام نخست پژوهش حاضر سطح تدریس اندیشمندانه مدرسان زبان انگلیسی (به عنوان زبان خارجی) و میزان آگاهی آنان از اهمیت و ارزش این رویکرد در ایران بررسی و درگام بعدی درک مدرسان از مفاهیم آموزش ویادگیری بررسی شده است که همزمان اطلاعات جمعیت شناسی (سن، ج ...

در اين تحقيق تاثير روش تدريس با توجه به اشكال زباني به صورت هاي مجزا و مجموعه اي بر دستور زبان فراگيران زبان انگليسي سطح متوسط در ايران مورد بررسي قرار گرفت . دلايل استفاده از اين روشها ، انواع و تاثيرات متغير ها ، به علاوه تحقيقات پيشين انجام شده در اين حوزه در اين پايان نامه آمده است . در اين تحقيق چهل دانش آموز از شصت و نه دانش آموزي كه تست تافل دادند انتخاب شدند.به بيست نفر از آن ها با با توجه به اشكال زباني به صورت مجزا تدريس شد و به بيست نفر ديگر به صورت مجموعه اي . نتا ...

در پژوهش حاضر تاثیر روش تدریس حل مسئله بر اساس الگوی جورج پولیا و روش تدریس آزمایشگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی شهرستان بهارستان در سال تحصیلی96-95 تحت مطالعه قرار گرفتند. فرضیه های این تحقیق عبارت است از: 1- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در پایه ی چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی که با روش تدریس حل مسئله مبتنی بر الگوی جورج پولیا آموزش می بینند، با دانش آموزان دختر که با روش تدریس آزمایشگاهی آموزش می بینند تفاوت معناداری وجود د ...

در این پژوهش تاثیر آموزش از طریق چند رسانه ای ها در دو روش تدریس فراشناخت وسنتی بر نگرش به درس وانگیزش پیشرفت دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش نیمه تجربی می باشد . نمونه تحقیق شامل 72 نفر دانشجوی روانشناسی دانشگاه اراک می باشد که به طور تصادفی ساده به سه گروه تقسم شدند. درگروه اول درس از طریق چند رسانه ای ها وروش تدریس مبتنی بر فراشناخت ارائه شد در گروه دوم درس از طریق چند رسانه ای ها وروش تدریس سنتی ؛ودر گروه سوم درس تنها از طریق روش تدریس سنتی ارائه می شد. ابز ...

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر روش تدریس مشارکتی با تاکید بر روش جیگساو دو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی ناحیه یک شهرستان بندرعباس بود. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی می باشد و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی ناحیه یک شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 90-89 که تعداد آن ها 4126 نفر بوده است که 1961 نفر دختر و 2165 نفر پسر بودند. در این پژوهش از کل جامعه آماری مدارس به صورت تصادفی دو مدرسه به عنوان نمونه برگزیده شده ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر روش تدریس مبتنی بر الگوی پیش سازمان دهنده بر مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. . طرح از نوع بسط یافته ی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و به شیوه شبه تجربی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از دانش آزموان پسر و دختر سال اول دبیرستان بود که دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند ابزار اندازه گیری در تحقیق شامل یک پرسش نامه ی مهارت اجتماعی و یک آزمون تستی برای درس مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه بود که پس از ب ...

در این پژوهش میزان اثربخشی دو روش تدریس همیاری و آزمایشگاهی در عملکرد علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ی چهارم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 91-90 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای انجام تحقیق از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. طرح این تحقیق، پیش آزمون-پس آزمون با گروه های آزمایشی یک و دو، و گروه کنترل است. جامعه ی آماری این تحقیق دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه ی چهارم ابتدایی شهرستان رشت در سال 91-90 بودند. نمونه گیری ...

چکیده مکتب پراگماتیسم و نئو پراگماتیسم از مکاتب فلسفی و تربیتی قرن معاصر می‌باشند که دارای دیدگاه‌ها و نظریات و کاربست‌های مستقل خود هستند که با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب امر می توان جهت بهبود امر تعلیم و تربیت استفاده‌های لازم را کسب نمود. دو تن از بنیانگذاران این دو مکتب، جان دیویی و ریچارد مک کی رورتی می‌باشند، که بخصوص دیویی در میدان آموزش و پرورش جهان تأثیر شگرفی به جای گذاشته‌اند، که اولی توجه ویژه‌ای به روش‌های علمی و دومی به ردّ روش‌های علمی دارد. بنابراین این پژوهش ...