عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق ارزیابی دانش و مهارت فنون تدریس معلمان شیمی در دبیرستان های دخترانه استان زنجان می باشد. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف طرح کاربردی و از نظر اجرا توصیفی از نوع پیمایشی است. در این راستا پژوهشگر از نزدیک روش تدریس معلمان شیمی را در دبیرستان های دخترانه استان زنجان مورد مشاهده مستقیم قرار داده است، به همین منظور از دو ابزار استفاده کرده است، یکی چک لیست مشاهده تدریس است که منعکس کننده شاخص های روش تدریس فعال بوده و ابزار دیگر پرسشنامه خودسنجی محقق ساخته ای است که ب ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین روش های تدریس توضیحی و مشارکتی و میزان اضطراب ریاضی در دانش آموزان حساب نارسا و عادی، 36 دانش آموز حساب نارسا در دو گروه (18 دانش آموز حساب نارسا که با روش توضیحی آموزش می دیدند و 18 دانش آموز حساب نارسا که با روش مشارکتی آموزش می دیددند) و 36 دانش آموز عادی در دو گروه (18 دانش آموز عادی که با روش توضیحی آموزش می دیددند و 18 دانش آموز عادی که با روش مشارکتی آموزش می دیدند) در پایه های سوم، چهارم و پنجم مقطع ابتدایی پسرانه شهر تهران را مورد مطا ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری با روش تدریس متداول بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم دختران دبستانی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی 91 – 90 در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، می باشد. به منظور تعیین اعضای نمونه از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد به طوریکه ابتدا از میان مدارس ابتدایی یک مدرسه در شهرستان شهربابک به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب کردیم سپس از میان 3 کلاس چهارم آن مدرسه به طور تصا ...

پژوهش حاضر با هدف «شناسایی دلایل و شرایط به کارگیری و عدم به کارگیری روش های تدریس فعال و بررسی پیامدهای مثبت و منفی به کارگیری و عدم به کارگیری این روش ها در مدارس ابتدایی شهرستان شاهرود(منطقه بیارجمند) در سال تحصیلی 93-92 »صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی از نوع پدیدار نگارانه و با تکیه بر تکنیک رویداد مهم بوده است. جامعه پژوهش شامل معلمان دوره ابتدایی شهرستان شاهرود(منطقه بیارجمند) در سال تحصیلی 93- 92 بوده است. اطلاع رسان های پژوهش عبارت بودند از 22 نفر ا ...

تحقیقات پیشین تاثیر گذاری باورهای معلمان در جهت دهی رفتار حرفه ای آنان، که همان چگونگی برنامه ریزی ،نوع تصمیم گیری آنها، و روشهایی که آنان سر کلاس به کارمی برند را نشان داده است. آگاهی، دانش یا شناخت یکی از عناصر تشکیل دهنده باورهای معلمان می باشد. هدف این تحقیق ابتدا بررسی اعتقاد معلمان زبان انگلیسی دوره دبیرستان درباره استراتژیهای خواندن سپس بررسی میزان همخوانی یا عدم همخوانی بین باورهای معلمان و تدریس عملی آنان از نظر استراتژیهای خواندن در دبیرستانهای ایران، استان مازن ...

مهمترین وجه تمایز بشر از دیگر مخلوقات قدرت و شیوه تفکر اوست . زیرا تفکر شکل پیچیده رفتار انسان و عالی ترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی است که در قالب یک فرایند شناختی به کمک نمادها مشخص می شود . تفکر زمانی ارزشمند است که عمیق ، مستدل و روشمند باشد ، این چیزی است که در تفکر انتقادی خلاصه می شود . به نظر می رسد مهمترین نقطه شروع آموزش تفکر انتقادی ، نظام آموزش و پرورش هر جامعه می باشد . بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا اصولا در نظام آموزش و پرورش جامعه ما آموزش مهارت تفکر انت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری و اعتماد به دیگران با استفاده از روش‌های تدریس رفتارگرایانه و شناخت‌گرایانه می باشد. همچنین نقش متغیرهای دموگرافی (سن، مدرک، سابقه و جنسیت) نیز در نطر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع راهنمایی و متوسطه ناحیه یک شهر زاهدان(838 نفر) می باشد،که از بین آنها 256 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی سهمی انتخاب شده‌اند که از این میان 159نفر آنها، (%60 ) دبیر زن، و 106نفر، (%40) دبیر م ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های ترجیحی تدریس با درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم متوسطه بود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر گنبد که در سال تحصیلی 91-90 در رشته‌های علوم تجربی و علوم انسانی و ریاضی مشغول به تحصیل بوده‌اند، که تعداد آنان برابر 2510 بوده که از این تعداد 1320 نفر دختر و 1190 نفر پسر بوده‌اند. حجم نمونه در این تحقیق 336 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و مط ...

در این پژوهش، تدریس مبحث ساختار لوئیس شیمی سال دوم دبیرستان به روش کاوشگری پاژیل طراحی شد و تاثیر آن در مقایسه با روش سنتی تدریس (سخنرانی)، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به روش نیمه آزمایشی در شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92-91 انجام گردید. نمونه تحقیق شامل 42 نفر دانش‌آموز دختر سال دوم دبیرستان که به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شده بودند، می‌شد. طرح این تحقیق، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. برای گردآوری داده‌ها، از آزمون یادگیری محقق ساخته ...