عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضرتاثیر روش تدریس حل مسئله و روش تدریس کاوشگری بر مهارت های حل مسئله اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم اجتماعی شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 تحت مطالعه قرار گرفتند. روش تحقیق شبه آزمایشی می باشد، طرح این تحقیق طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایشی 1و2 می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تمام دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی است که در سال تحصیلی 91-90 در مدارس ابتدایی شهرستان کرمان مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمون ...

بررسی تاثیر روش تدریس حل مساله بر پرورش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اسلام آباد غرب، توضیح، تشریح و تبیین روش تدریس حل مساله و نقش آن در پرورش خلاقیت و نهایتا ارائه پیشنهادهای به معلمان مدیران مسئولان آموزشی بر پایه نتایج حاصل از این تحقیق انجام شد. در این پژوهش فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفت: 1- بین نمره خلاقیت دانش آموزان پسری که از روش تدریس حل مساله استفاده کرده اند و آنهایی که استفاده نکرده اند تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. 2-بین نمره سیالی دانش ...

آموزش کتابداری ، با توجه به روش آن ، فرآیندی نظری _ عملی است پس بایستی تئوری و عمل را در هم آمیخت در این مقاله ، با توجه به دیدگاههای نظری ، از روش های تدریس عملی جهت آموزش دروی کتابداری استفاده شده است . روش یا روش های پیشنهادی در مقاله حاضر ، برای دروس نظری ( مانند ، مبانی کتابداری ، درآمدی بر کتابداری، و جز آن ) روش سخنرانی ، برای دروس رده بندی و فهرست نویسی ، روش آموزش برنامه ای ( مانند : آموزش یه کمک رایانه ) ، برای خدمات مرجع ، روش های ایفای نقش و علاقه به موضوع ، و برا ...

اين تحقيق به منظور بررسي مقايسه تأثير دو روش تدريس فعاليت-محور و سنتي بر درک خواندن فارسي‌ دانش‌آموزان کرد زبان پسر پايه دوم راهنمايي شهرستان بوکان در سال 1388 انجام گرفت. فرضيه‌هاي مورد تحقيق عبارتند از: الف- روش تدريس فعاليت-محور به پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان کرد زبان کمک مي‌کند. ب- روش تدريس سنتي به پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان کرد زبان کمک مي‌کند. ج- بين روش تدريس سنتي و فعاليت- محور بر پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان تفاوت وجود دارد. جامعه آماري کليه دانش‌آموزان پس ...

پژوهش حاضر به بررسي شيوه هاي تدريس (روش حفظ و تكرار، سخنراني، بحث گروهي و مشاركتي) كتاب عربي اول دبيرستان از نظر معلمان شهرستان ورامين به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي مي پردازد. اين پژوهش توصيفي، پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش كليه دبيران مرد و زن شهرستان ورامين در سال تحصيلي 88-1387 به تعداد 120 نفر مي باشد. به منظور جمع آوري اطلاعات از يك پرسشنامه استفاده شده است كه شامل دو بخش است: بخش اول شامل اطلاعاتي درباره جنسيت، سابقه تدريس،ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي دبيران است و در ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر روشهای فعال تدریس (مشارکتی) در مقایسه با روشهای تدریس سنتی(سخنرانی )است.نمونه آماری شامل 47 نفر دانش آموزان مقطع متوسطه اول سال سوم شهرستان بهبهان است که به روش نمونه گیریتصادفی خوشهای(چند مرحلهای) انتخاب شدند. از این تعداد 24 نفر گروه آزمایش و 23 نفر گروه گواه انتخاب شدند.پژوهش ازنوع مقایسه ای است و ابزار پژوهش دو امتحان دینی و قرآن می باشد . فرض تحقیق عبارت بود از اینکه روشتدریس مشارکتی در مقایسه با روش سخنرانی تاثیر بیشتری برعملکرد تحصیلی دانش آمو ...

طرح روش تدریس هفت مرحله‌ای به منظور بهبود کیفیت نوشتن و خواندن که تاثیر زیادی در ارتقای مهارتهای نوشتن فعال و املا دارد تدوین گردید. و مراحل روش تدریس هفته‌مرحله‌ای بدین قرار می‌باشد. -1 مفهوم کلمه کلید -2 تجزیه کلمه کلید -3 ترکیب -4 کلمه‌سازی و جمله‌سازی -5 خواندن -6 املا کلمه‌ای عربی به معنی پر کردن یا مرجع سخن گفتن و تقدیر مطلبی است تا دیگران آن را بنویسند. -7 بررسی مشکلات و تمرینهای درسی. نوع پژوهش در این بررسی، آزمایش تجربی بود که به صورت مقایسه روش فعلی با روش هفت مرحله ...

در این تحقیق تأثیر روش تدریس پودمانی و روش تدریس 5 ای بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 تحت مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق شبه آزمایشی و طرح تحقیق طرح پیش‌آزمون پس آزمون با گروه‌های آزمایشی 1و2 می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تمام دانش‌آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی است که در سال تحصیلی 91-90 در مدارس ابتدایی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای دو مرحله ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری با روش تدریس متداول بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم دختران دبستانی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی 91 – 90 در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، می باشد. به منظور تعیین اعضای نمونه از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد به طوریکه ابتدا از میان مدارس ابتدایی یک مدرسه در شهرستان شهربابک به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب کردیم سپس از میان 3 کلاس چهارم آن مدرسه به طور تصا ...