عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله، یک روش تقریبی برای حل معادلات انتگرال آبل نوع اول و دوم ارائه شده است. در این روش بااستفاده از تقریب تیلور تابع مجهول، معادلات انتگرال آبل را به معادلات دیفرانسیل بثدیل کرده و سپس با استفاده از روش تجزیه یک جواب تقریبی محاسبه خواهد شد برای نشان دادن کارایی و سادگی چند مثال آورده شده است. ...

با افزایش مصرف انرژی در دهه های اخیر و به تبع آن افزایش تخریب محیط زیست، مسأله آلودگی به یکی از چالش های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل گشته است. این مسأله به خصوص برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، عامل بروز تضاد بالقوه ای بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست می باشد. ارتباط میان رشد اقتصادی و محیط زیست در ادبیات اقتصادی در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بیان می گردد که بر اساس آن وضعیت محیط زیست با توجه به مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. با وجود ت ...

در این پایان نامه روش های اختلال هموتوپی تکه ایی برای یافتن جواب معادلات دیفرانسیل معمولی غیرخطی به کار میروند.اساس کار این روش ها، معرفی یک پارامتر مصنوعی و بسط جواب به شکل یک سری توانی برحسب این پارامتر است.این روش ها جواب های تحلیلی و همه جا هموار را به دست می دهند.همچنین در این پژوهش سه روش هموتوپی تکه ایی انطباقی ارائه مشود : استفاده از تعداد ثابتی از تقریب ها و طول گام متغیر، استفاده از طول گام ثابت و تعداد تقریب متغیر، استفاده از تعداد متغیری از تقریب ها و طول گام متغ ...

در اين پايان نامه برنامه ريزي توسعه‌ي توليد در محيط تجديد ساختار ارائه شده است. براي درنظر گرفتن اثر خطوط انتقال در مسئله‌ي برنامه ريزي توسعه‌ی تولید از روش T-INDEX استفاده شده است. براي كاهش دشواري مسئله از روش تجزيه‌ي بندرز استفاده شده است. با اعمال روش تجزيه‌ي بندرز مسئله‌ي مذكور به دو بخش تقسيم می شود: مسئله‌ي اصلي برنامه ريزي توسعه‌ی توليد و مسئله‌ي امنيتي برنامه‌ريزي توسعه‌ی توليد. مسئله‌ي اصلي در پي حداكثرسازي سود مورد انتظار GENCOها می باشد و مسئله‌ي امنيتي به دنبال ب ...

پیش بینی مصرف نهایی گاز یک پیش نیاز مهم برای عملکرد کارآمد سیستم و یک اصل برای تصمیم گیری در برنامه ریزی انرژی است. ...