عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش داستان‌های فلسفی بر رشد مهارت‌های تفکّر فلسفی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر همدان می‌باشد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر همدان درسال تحصیلی 90-91 که مجموعاً شامل 1834 نفردانش‌آموز دختر می‌باشد. همچنین تعداد 15 داستان فلسفی از کتاب داستان‌هایی برای فکر کردن نوشته رابرت فیشرانتخاب شد. از ...

این مطالعه به مقایسه دو گونه آموزش زبان انگلیسی یعنی "آموزش معنا محور" و آموزش ساختار محور" می پردازد در بخش دستور زبان در میان دانش آموزان سال دوم دبیرستان می پردازد. ساختارهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: فعل + مصدر، ترکیب اسمی، حرف تعریف مشخص the، پرسشهای فاعلی، شرطی نوع اول، ضمیرهای انعکاسی، و شرطی نوع دوم. دو گروه همگن شده با آزمون سنجش توانایی زبان نلسون، با این دو شیوه آموزش دستور زبان انگلیسی یعنی آموزش معنا محور و آموزش ساختار محور برای یک ترم کامل به مدت چه ...

پژوهش حاضر به دنبال ارائه تصویر کلی از میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده درس هنر با توجه به سه عنصر آن یعنی روش تدریس، اهداف و روش های ارزشیابی بوده است.این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد پژوهش، کتاب راهنمای معلم هنر، معلمین به تعداد 50 نفرو دانش آموزان 1100 نفر در سال تحصیلی 90- 89 شهر میناب بوده است. نمونه آماری تحقیق عبارت بوده است از 20 نفر از معلمان پایه سوم که مشغول تدریس بوده اند و 300 نفر دانش آموزان پایه چهارم دختر و ...

هدف كلي از پژوهش مقایسه ی خلاقیت کودکان پیش دبستانی تحت آموزش شیوه ی همنوا با کودکان پیش دبستانی مراکز عادی شهر تهران مي باشد. طرح تحقيق به صورت شبه آزمايش است. گروه آزمايش در معرض متغير مستقل قرار مي گيرند. در گروه كنترل مربيان با روش متداول به آموزش كودكان مركز خود ادامه مي دهند. 2 جامعه ي آماري وجود دارد كه شامل تمام كودكان موسسه ي همنوا و كودكان تمام مراكز پيش دبستاني كه از نظر هوش كودكان، وضعيت اقتصادي، تحصيلي والدين و تعداد فرزندانشان در سال تحصيلي 1391-1390 مشابه موسس ...

همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارتها و ظهور پدیده های نوین در فناوری اطلاعات و تأثیر آنها بر شیوه ها و روشهای زیستن، فرایند آموزش نیز که یکی از ارکان اساسی و بنیادین جوامع است، متحول و دگرگون شده است.یکی از این تحولات و پیشرفت ها در عرصه آموزش ظهور«نظام آموزش از دور» است. آموزش از دور و دانشگاه پیام نور که مجری اصلی این نظام آموزشی در ایران است، در کنار مزایای بیشمار خود دارای محدودیتهایی نیز می باشد که از آن جمله می توان به توجه کمتر به رشته های علمی و تجربی در مقایسه با رش ...

توانایی خواندن متون در حیطه علوم مختلف برای فرگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است و تمامی آنان نیازمند مطالعه کتاب ها و مقالات متعددی به زبان انگلیسی می باشند . از اینرو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خواندن از طریق شیوه های آموزشی فعالیت محور ، محتوی محور و توانش محور بر فراگیران زبان انگلیسی با اهداف ویژه به منظور ارتقای سطح آموزش مهارت خواندن طرح ریزی شده است. محقق با توجه به یافته های اخیر پژوهشگران در حیطه آموزش زبان انگلیسی بر این ب ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی سازنده گرایی بر درک دانش آموزان از مفاهیم ترموشیمی، و انگیزش تحصیلی آن ها نسبت به درس شیمی می باشد. نمونه ای از جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه شهر زاهدان با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. نمونه مورد مطالعه، دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش دختر و پسر بودند. دو گروه آزمایش، یعنی یک گروه پسر و یک گروه دختر با رویکرد سازنده گرایی آموزش دیدند. و دو گروه کنترل دختر و پسر با روش سنتی تحت ...

هدف از اين پژوهش بررسي تاثيراستفاده از روش آموزش (چندرسانه اي و سخنراني) برميزان يادگيري،يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور شهر تهران بوده است . اين پژوهش به لحاظ ماهيت،موضوع ،اهداف و فرضيه هاي آن از نوع كاربردي است و در زمره طرح هاي آزمايشي قرار دارد.جامعه آماري پژوهش را كليه دانش آموزان دختر پايه دوم رشته علوم انساني مراكز آموزش از راه دور شهرتهران كه درسال تحصيلي 89-1388 مشغول به تحصيل بودند تشكيل مي دادند. جهت انتخاب نمونه هاي مورد نظر از روش ...

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه تاثیر روش تدریس ایفای نقش و روش تدریس متداول بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کتاب درسی هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی در شهرستان رابر در سال تحصیلی 90-89 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه نیمه آزمایشی، با دو گروه آزمایشی یک (گروهی که با روش ایفای نقش آموزش دیدند) و گروه آزمایشی دو (گروهی که با روش متداول آموزش دیدند) با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان رابر در سال ت ...