عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه (رقم چارستونگری) آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (ایستگاه طرق) انجام شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودن از روش آبیاری (قطره‌ای و شیاری) که در سه سطح آب مورد نیاز (100، 75 و 50 درصد تبخیر از تشتک ) اعمال شدند، نتایج نشان داد کارآیی مصرف آب در روش قطره‌ای بطور متوسط سه برابر روش شیاری است . عملکرد کل و عملکرد قابل ارائه به بازار در رو ...

چهار روش آبیاری یکدرمیان بهمراه آبیاری متداول (آبیاری شیاری تمام ردیفها) در چهار فاصله ردیف 70، 120 و 140 سانتیمتر در قالب طرح آماری بلوکهای نواری کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج حاکی از کاهش 40-35 درصدی میزان آب مصرفی در تیمارهای آبیاری شده بصورت یکدرمیان بود . ...

با توجه به کمبود نزولات آسمانی در کشورمان و عدم توزیع مناسب زمانی و مکانی بارش و همچنین بروز خشکسالی های متعدد در پانزده ساله اخیر، ضرورت تبدیل روش های آبیاری سنتی به روش های نوین آبیاری از جمله روش آبیاری بارانی بیش از پیش احساس می شود. یکی از فاکتورهای مهم در اجرای صحیح روش های بارانی این است که ما در طراحی به یک ضریب یکنواختی توزیع قابل قبول برسیم . در این پژوهش که در یک مزرعه صورت گرفته است، ضریب یکنواختی توزیع بر مبنای شش شاخص شناخته جهانی اندازه گیری و با همیدیگر مقایسه ...

از آنجائیکه آبیاری باغات پسته پس از برداشت محصول نیز بطور یکنواخت و مشابه و طول دوران رشد درخت انجام می پذیرد در این طرح با حذف زمانهای آبیاری در اوایل مهرماه، اواسط آبانماه و اوائل دیماه و حذف آبیاری از اوائل مهرماه تا اواسط بهمن ماه در طول سال 1379 به اجرا در آمد و تاثیرات ناشی از اعمال تیمارها بر روی عملکرد محصول درصد خندانی، پوکی، رشد رویشی سرشاخه ها و شوری عصاره اشباع خاک تیمارها مختلف در سال 1380 بدقت مورد بررسی قرار گرفت بطورکلی نتایج نشان دهنده عدم تاثیر قابل توجه بین ...

این تحقیق در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان واقع در شهرستان حاجی آباد با هدف بررسی اثرات کاربرد روش آبیاری و کود دامی بر کاهش مصرف آب روی ذرت دانه‌ای رقم 704 انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. روش آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کود دامی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تیمار روش آبیاری در چهار سطح شامل: آبیاری از یک طرف پشته تا انتهای فصل، آبیاری از یکطرف پشته ت ...

طرح مقایسه و ارزیابی روشهای آبیاری زیرزمینی تراوا و جویچه‌ای از لحاظ عملکرد محصول ذرت ، مصرف آب و اثرات آنها بر شوری خاک در حقیقت به هدف انتخاب یک روش مناسب‌تر با توجه به مشکلات کمبود آب و ضرورت افزایش بازده آبیاری و افزایش تولید واحد محصول به ازاء مصرف واحد آب تنظیم شده است . هر دو روش آبیاری مخصوص گیاهان ردیفی می‌باشند. روش آبیاری زیرزمینی تراوا جزء روشهای جدید آبیاری است که هنوز کشاورزان به آن آشنا نیستند و بدیل قرار گرفتن لوله‌های انتقال و توزیع آب در زیرزمین از یک طرف مو ...

این آزمایش بمنظور مقایسه سه روش آبیاری سطحی-قطره‌ای و پاششی (میکروجت) با طرح بلوکهای کامل تصادفی به سه تکرار بر روی ژنوتیپهای جمع‌آوری شده گردو انجام گردید. که روش کار و نتایج مقدماتی آن بشرح زیر می‌باشد: -1براساس برنامه تدوینی در دو روش آبیاری تحت فشار به میزان حداکثر پتانسیل نیازی آبی آبیاری صورت میگرفت ولی در سیستم آبیاری سطحی بروش متداول و فقط اندازه‌گیری مقدار حجمی آب انجام شده است . -2در روشهای آبیاریهای تحت فشار مقدار 3500 مترمکعب در هکتار در سال تنظیم گردیده که بصورت ...

این طرح بمنظور بررسی اثر استفاده از روشهای مختلف آبیاری بر عملکرد جو والفجر انجام گرفته است . در این طرح دو سیستم آبیاری سطحی (آبیاری سطحی شاهد و آبیاری سطحی طراحی شده) و سیستم آبیاری بارانی (آبیاری بارانی شاهد و آبیاری بارانی طراحی شده) بود. برنامه آبیاری بارانی در هر دو تیمار بعلت اینکه هر دو بر اساس طراحی‌های صورت گرفته مدیریت می‌گردید تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و لیکن در سیستم آبیاری سطحی علارغم عملکرد یکسان تفاوت معنی‌داری در مقدار آب مصرفی وجود داشت نتایج طرح در حال ...

این تحقیق با هدف ارزیابی شاخصهای بازده آبیاری نظیر بازده یکنواختی توزیع آب، بازده کاربرد آب، بازده کاربرد کمترین ربع، بازده پتانسیل کاربرد کمترین ربع، نسبت پایاب و بازده ذخیره و در نهایت تعیین عملکرد مدیریت مرسوم آبیاری سطحی در مزرع گندم و جو انجام شد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوت روشهای مرسوم آبیاری سطحی و بطور اخص آبیاری نواری در استان بررسی شود، برای اینکار 10 مزرعه با خصوصیات هندسی متفاوت در نقاط مختلف استان انتخاب شد و پس از اندازه گیری ویژگیهای هندسی نوارها و نیز خصوصیات ...