عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دو گیاه گندم و نخود از مهمترین گیاهان زراعی در دیمزارهای ایران محسوب می‌شوند. در زراعت نخود دیم وجود علف‌های هرز مهمترین عامل کاهش عملکرد محسوب می‌شود. در منابع مختلفی کنترل علف‌های هرز به عنوان یکی از مزایای کشت مخلوط عنوان شده است. کشت مخلوط همچنین به عنوان روشی که می تواند استفاده از منابع در دسترس را بهبود دهد و موجب افزایش عملکرد و پایداری آن در مقایسه با کشت خالص گردد، شناخته شده است. به منظور ارزیابی کشت مخلوط گندم و نخود در شرایط دیم و مدیریت کود نیتروژن و کنترل علف ه ...

به منظور مقایسه و بررسی امکان کاربرد روش‌های مختلف کشت درمقایسه باروش سنتی و ارزیابی مدیریت‌های مختلف آبیاری، فاصله کاشت، و تعدادبوته در برنج از نظر جنبه‌های مختلف زراعی، عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد، مصرف آب، آزمایشی به صورت فاکتوریل در سه تکرار با سه فاکتور آبیاری و فاکتور فاصله کاشت بوته و فاکتور تعداد بوته در کپه در مزرعه کشاورز واقع در شهرستان بابل شهر امیر کلا روستای فولاد کلا در سال 1392 به اجرا در آمد. تیمارها شامل مدیریت‌های مختلف آبیاری: عدم غرقاب (NF)، غرقاب متناوب ...

کشت مخلوط می‌تواند به عنوان راه‌کاری موفق در جهت افزایش عملکرد محصولات زراعی و کنترل علف‌های هرز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پژوهشی در سال زراعی 1392-1391 به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، تداخل علف هرز منداب و روش‌های مختلف کاشت بر کارایی کشت مخلوط بزرک و شبدر برسیم به صورت تجزیه مرکب طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. سطوح مختلف نیتروژن در سه سطح (شاهد، 30، 60 کیلوگرم نی ...

گیاه بگونیا (Begonia SPP) از خانواده BegoniaCeae که در این تیره 1200 گونه جود دارد. گونه‌ای که در این پژوهش انجام شده از نوع بگونیای ریشه افشان و حالت بوته‌ای و از نوع همیشه گلدار است و در 5 رقم (سفید، زرد، نارنجی، قرمز، هیبرید) برای دست یافتن به پروتکل و بهترین تیمار موثر در باززایی در کشت بافت و بررسی تعداد گیاهچه‌های تولید شده انجام شد. بررسی میزان باززایی در کل گیاه، از ریز نمونه برگ، دمبرگ، ساقه و دمگل استفاده شد. پس از گندزدایی، استقرار ریز نمونه‌ها در محیط کشت موراشیگ ...

توليد محصولات مهم واستراتژيك توسط هر کشور از سياست‌هاي مهم بخش کشاورزي آن کشور است تا در معاد‌لات بين المللي اثر گذار باشد. يكي از اين محصولات مهم كه كشت آن به صورت آبي و ديم در كشور طرفداران زيادي دارد، كلزا بوده و استان ايلام و به تبع آن شهرستان آبدانان مي‌تواند به عنوان يکي از مناطق مهم کشت کلزاي ديم با داشتن شاخص‌هايي مثل آب و هواي معتدل، ميزان و پراکنش مناسب باران و ... باشد. اين پژوهش نيز با هدف بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كشت كلزاي ديم درشهرستان آبدانان‌ـ ‌استان ايلام ان ...

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف زیرکشت (0/1 تا 2 هکتار، 2/1 تا 5 هکتار و بالای 5/1 هکتار) بر شاخص های نسبت انرژی، بهره وری انرژی، افزوده خالص انرژی و شدت انرژی برای محصول گندم آبی و دیم در سال زراعی88-87 در دشت سیلاخور واقع در شهرستان‌های بروجرد و دورود استان لرستان، مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان انرژی نهاده و ستانده در تولید این دو محصول پرسش نامه هائی طرح و با توجه به اندازه جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه‌ها از طریق فرمول کوکران تعیین گردید. با استفاده از روش نمونه‌گیر ...

به منظور مطالعه پتانسیل تولید و توان رقابتی گیاهان کنجد و ماش، آزمایشی در تابستان 1391 اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‏های یک‏بار خرد شده در قالب بلوک‏های کامل تصادفی و با سه تکرار بود. تیمار اصلی دو آرایش کشت شامل فواصل بین ردیف 50 و 75 سانتی‏متر بود. تیمار فرعی نسبت‏های مختلف تراکمی گیاهان در پنج سطح (شامل نسبت 0، 25، 50، 75 و100% تراکم بوته) بود. خصوصیات عملکرد و واکنش رقابتی گیاهان در الگوی کشت بررسی شد. این آزمایش نشان داد که در اکثر موارد عملکرد دانه‏ی کنجد بیشتر از ما ...

در این پژوهش شبیه‌سازی سه بعدی بیوراکتور هم‌زن‌دار مورد استفاده در فرایند کشت با تراکم سلولی بالا (HCDC) با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جفت شده با معادلات موازنه جمعیت (PBE) انجام شده است. شبیه‌سازی جریان 3 فازی گاز-مایع-جامد با استفاده از مدل‌های اولر و آشفتگی استاندارد انجام شد. یکی از چالش‌های عمده‌ی فرایند کشت با تراکم سلولی بالا افزایش گرانروی محیط کشت به‌دلیل افزایش چگالی سلولی است. در نتیجه افزایش گرانروی اثر محدودکننده روی کارایی بیوراکتور دارد. بناب ...

سکونتگاه‌های روستایی به عنوان کهن‌ترین شکل اجتماعات انسانی، به دنبال تغییر در شیوه معیشت و نحوه زندگی، عموماً بر پایه کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن ایجاد و گسترش یافته‌اند. در این راستا نوع غالب از شیوه معیشت در این کانون‌های زیستی علاوه بر اینکه گویای کارکرد روستا در آن ناحیه است، عاملی مهم و تأثیرگذار بر بافت، کالبد و شکل منازل مسکونی نیز می‌باشد. بنابراین مکانیابی، بافت، کالبد و شکل کلی مساکن روستایی ایران، رابطه تنگاتنگی با نوع معیشت، تولید و منابع اقتصادی روستا داشته ...