عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از عناصر مهم نظام تعلیم و تربیت در کنار سایر عوامل نظام آموزشی ، رویکردها ،الگوها و روش های تدریس است . تدریس فعالیتی است که در کانون و نقطه تلاقی همه عناصر آموزشی قرار دارد و مهمترین عملکرد معلم در کلاس درس می باشد که زمینه را برای یادگیری فراهم می سازد. تدریس فرایند تسهیل کننده یادگیری فراگیران است. از آنجا که با هر روشی نمی توان هر موضوعی را تدریس کرد،بنابراین برای تدریس موضوعات گوناگون روشهای تدریس مناسب نیاز است. ماهیت موضوعات به نوع دانشی که درباره آن بحث می کند بستگی د ...

هدف این تحقیق ، بررسی روشهای مختلف ارائه مطالب مبحث تعادلات شیمیایی و استفاده از قانون تعادل شیمیایی و اصل لوشاتلیه بر میزان کج فهمیهای دانش آموزان می باشد. جا معه آماری در این تحقیق دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی کرج در سال تحصیلی 88-87 بوده است و تحقیق به روش نیمه تجربی اجرا شده است. نمونه گیری در این تحقیق بصورت تصادفی خوشه ای بودپس در این تحقیق چهار کلاس 25 نفری پیش دانشگاهی پسرانه در رشته ریاضی ، بصورت تصادفی انتخاب شد . با انجام پیش آزمون مشخص شد که از لحاظ دانش و نگ ...

با هدف مقایسه روش تدریس اکتشافی هدایت شده با روش های تدریس سنتی در تدریس درس ریاضی مدارس ابتدایی پسرانه پژوهشی به روش شبه آزمایشی انجام گرفت که به لحاظ هدف این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی بوده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع ابتدایی شهر تهران هستند که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل هستند و حجم نمونه 310 نفر است، گروه گواه، 270 دانش آموز بودند که به وسیله نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و گروه آزمایشی، 40 دانش آموز بودن ...

هدف از پژوهش حاضر ، ارزيابي کيفيت برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (گرايش برنامه ريزي درسي) از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب در سال تحصيلي 91- 90 مي باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي است که به ارزشيابي کيفيت برنامه درسي موجود رشته علوم تربيتي بر اساس الگوي فرانسيس کلاين مي پردازد. جامعه آماري پژوهش جمعاً 91 نفر که شامل دو زير جامعه : الف-اعضاي هيأت علمي رشته علوم تربيتي (17 نفر) و ب- دانشجويان کارشناسي ارشد شاغل به تح ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش تدریس حل مسئله و روش تدریس سنتی (سخنرانی) بر مهارت‌های حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دختر در درس مطالعات اجتماعی سال اوّل متوسطه بوده است. روش انجام پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامع? آماری در این پژوهش دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان لنگرود در سال تحصیلی 93-92 بودند و حجم نمونه 31 نفر (16 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش) بود که به صورت هدفمند از دو دبیرستان دولتی انتخاب شدند. برای ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر روش تدریس تفکر استقرایی با روش تدریس کاوشگری در علوم تجربی بر خلاقیت دانش آموزان بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرج بود، بدین منظور از جامعه‌ی یاد شده 60 نفر از دانش آموزان، در 2 کلاس درس، به عنوان گروه های‌ آزمایشی یک و دو انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه های آزمایشی یک و دو بود. ابزار مورد استفاده محقق در این پژوهش فرم A آزمون تفکر خلاق تورنس بود. پس از یک و نی ...

در این پژوهش با هدف طراحی الگوی آموزش زیست محیطی با شیوه های آموزش از دور برای دوره ی تحصیلی متوسطه ی نظری آموزش و پرورش ایران، بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده ی قبلی در حوزه ی آموزش زیست محیطی و آموزش از دور در داخل و خارج از کشور به شناسایی عوامل و نشانگرهای اساسی تشکیل دهنده ی آموزش زیست محیطی از دور اقدام گردید. سپس با روش مطالعه دلفی بر اساس دیدگاه های صاحبنظران عوامل و نشانگرهای شناسایی شده پالایش شد. در ادامه نمونه ی آماری پژوهش شامل: 382 نفر دانش آموز، 290 نفر ...

این تحقیق به دنبال تبیین اثر آموزش خودگردان برحل مساله و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا بود. طرح تحقیق از نوع آزمایشی همراه با گروه کنترل و آزمایش بود که 27 نفر پسر و 23 نفر دختر حساب نارسا به طور تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 3 هفته در 12 جلسه 45 دقیقه ای از آموزش خودگردان بهره مند شدند و گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند در ابتدا و انتهای آموزش از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون از طریق پرسشنامه حل مساله هپنر و پترسن و پرسشنامه خ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محق ...