عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به افزایش دانشجویان کارشناسی ارشد کشور، و تحقیقات پایان نامه ای این دانشجویان، بررسی روندهای حاکم بر موضوعات و روشهای پایان نامه های کارشناسی ارشد ضرورت یافته است. بدین سبب تحقیق حاضر به بررسی موضوعات و روش های مورد استفاده در پایان نامه های جامعه شناسی پرداخته است. برای این منظور در این تحقیق از دو چارچوب مفهومی استفاده شده است: از نظریه «سطوح واقعیت اجتماعی» جورج ریتزر برای طبقه بندی و بررسی موضوعات، و از نظریه «دانش و منافع بشری» هابرماس برای بررسی روش های به کار ر ...

در دهه ی اخیر، اثر بازخوردی تست توجه ی متخصصین آ زمون سازی زیادی را از بخشهای مختلف جهان به خود جلب کرده است. محققان زیادی به منظور اهداف مختلفی این پدیده را بررسی کرده اند. مطالعات زیادی انجام گرفته تا اثری که تست ها روی دبیران وعمل تدریس میگذارند را کشف کند. اما مطالعات تجربی کمی وجود دارد که اثرات تست ها را روی دانش آموزان و یادگیری بررسی کند. از این رو، این تحقیق اثری را که امتحانات نهایی دیرستان روی استراتژیهای انجام آزمون و آماده سازی آزمون دانش آموزان میگذارد را بر ...