عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش نهشته‌های سازند قم در برش تلن‌کوه واقع در غرب سمنان به منظور مطالعه روزن‌داران و تفسیر محیط رسوبی مورد بررسی قرار گرفت. برش تلن‌کوه به ضخامت 605 متر در 50 کیلومتری غرب سمنان واقع شده است. برش تلن‌کوه از نظر سنگ‌چینه‌شناسی عمدتاً شامل سنگ آهک، تناوب سنگ آهک و مارن، مارن و به‌ندرت ژیپس است. با انجام نمونه‌برداری سیستماتیک تعداد 77 مقطع نازک از نمونه سنگ‌ها برداشت گردید که تعداد 34 جنس و 18 گونه روزن‌داران کف‌زی معرفی گردید. بر مبنای شباهت روزن‌داران کف‌زی سازند قم ...

در این مطالعه به منظور زیست چینه نگاری و مطالعه حوادث زیستی مرزهای زمانی Turonian-Coniacian ? Coniacian-Santonian و Santonian-Campanian سازند آبدراز در شش برش چینه شناسی روستای حاج قلیچخان? قره سو? روستای آبدراز? گردنه مزدوران? روستای پادها و شوراب مورد مطالعه دقیق فسیل شناسی و چینه شناسی قرار گرفت. با مطالعه سنگ شناسی سازند آبدراز مشخص شد که برش شوراب از 374 متر? برش گردنه مزدوران از 510 متر ? برش روستای آبدراز از 545 متر ? برش روستای پادها از 602 متر ? برش قره سو از 538 متر ...

در این تحقیق به منظور مطالعه‌ی زیست‌چینه‌نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند‌های جهرم و آسماری، دو برش چینه‌شناسی زیر زمینی (چاه‌های 2 و 3) در میدان نفتی خشت مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند جهرم در چاه شماره 2 و 3 به ترتیب 90 و 40 متر و ضخامت سازند آسماری در چاه شماره 2 و 3 به ترتیب 63 و 28 متر می‌باشد. از نظر سنگ شناسی هر دو چاه شامل آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و میان لایه‌های انیدریت می‌باشد. بر اساس مطالعات زیست چینه‌نگاری در چاه شماره 2، 45 جنس و 35 گونه از روز ...

توالی رسوبات کربنیفر در برش میغان از جنبه سنگواره های ذره بینی، به خصوص روزن داران آهکی و رخساره های زیستی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، در گام نخست این نهشته ها با ضخامت کلی 450 متر به چهار واحد سنگ چینه ای حاوی لیتوزون های شیلی با میان لایه آهکی در قاعده و واحدهای آهکی نازک تا ضخیم لایه در بخش میانی و شیل های ضخیم لایه با میان لایه آهکی در راس تفکیک شد. بررسی ها حاکی از آن است که نهشته های کربنیفر احتمالا با مرز تدریجی بر روی رسوبات دونین سازند خوش ییلاق قرار گرفته و با ...

در این مطالعه 108 نمونه از نهشته‌های سازند گچساران در برش چینه شناسی دراک در جنوب غرب شیراز مورد بررسی قرار گرفت. در این برش چینه‌شناسی رخنمون‌های سازند گچساران با ضخامت 1030 متر شامل ژیپس، انیدریت، مارن و آهک مارنی نازک، متوسط و ضخیم لایه بصورت ناپیوسته و هم شیب روی سازند آسماری و زیر سازند آغاجاری قرار گرفته است. در این مطالعه از میان میکروفسیل‌های موجود، فرامینیفر‌های بنتیک با توجه به تنوع و فراوانی اهمیت بیشتری داشته و مبنای مطالعه بیواستراتیگرافی قرار گرفتند. از فرامینیف ...

در این تحقیق زیست چینه نگاری وریزرخساره های مقطع آریش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مقطع آریش درحاشیه شرقی بلوک لوت ودر غرب خوسف واقع شده است. ضخامت مقطع حدود 450 مترمی باشد. از نظر لیتولوژی عمدتا شامل تناوبی از آهک های ماسه ای، آهک های رسی، کالکارنایت وتوف است. طبقات رسوبی در این مقطع به صورت ناپیوسته بر روی کالرد ملانژیا فلیش کرتاسه بالایی قرار گرفته ومرز بالایی آن توسط آبرفت پوشیده می شود. بر اساس مطالعات زیست چینه ای تعداد11 جنس و30 گونه ازفرامینی فرهای بنتیک شناسا ...

دراين تحقيق بامطالعه زيست چينه نگاري وسنگ چينه نگاري رخساره هاي سنگي ناحيه گرنگ كه درغرب خوسف وشرق خور واقع ميباشد نتايج زير بدست آمده است : - ميكروفسيلهاي شناسايي شده درمنطقه گرنگ 17 جنس و 21 گونه ميباشد كه براساس آن سن توالي سنگ هاي موجود دراين منطقه را ائوسن زيرين مشخص مي كند. - براساس تحقيقات و مطالعات مقاطع نازك ميكروسكوپي ، رسوبات كربناته درناحيه مورد مطالعه درزير برجستگيهايي نظير سدها وتپه هاي زيردريايي ومحيط لاگون رسوبگذاري شده است. - دراين منطقه گروه نومول ...

در اين تحقيق برشي از سازند قم واقع در ناحيه قهرود در 45 کيلومتري جنوب کاشان جهت مطالعه چينه نگاري زيستي، ريزرخساره ها و محيط رسوبي آن انتخاب گرديد. سازند قم در ناحيه مورد مطالعه با ضخامت 325 متر و شامل سنگ هاي آهکي نازک، متوسط تا ضخيم لايه و توده اي بوده که با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سنگ هاي ولکانيکي ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشيده شده است. بر اساس خصوصيات سنگ شناسي مي توان اين سازند را به چهار واحد سنگ چينه اي تقسيم نمود. بر اساس مطالعات ميکروسکوپي و ...

رسوبات پرمین ایران مرکزی در ناحیه‌ی آباده و کوه سورمق با سازند سورمق مشخص می‌گردد. این سازند در قاعده دارای سنگ‌آهک‌های ضخیم‌ لایه‌ی مارنی با آهک‌های روشن صخره‌سا‌ز و در قسمت میانی دارای سنگ‌آهک‌های متوسط تا نازک لایه و در قسمت بالایی دارای دولومیت ضخیم لایه و توده‌ای فاقد فسیل است. اکثر فسیل‌ها ازنوع فوزولینیدها و رزروزن‌بران و جلبک‌های آهکی می‌باشند که در قاعده و قسمت میانی این سازند قرار دارند. جهت مطالعه‌ی ریزروزن‌بران و جلبک‌ها، دو برش B‌ و C‌ بر روی رسوبات پرمین ناحیه ...